słownik polsko-duński

słownik duńsko – polski (w budowie)

ilość słów: 3363

SKRÓTY

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Æ Ø Å

A ^
a-bombe patrz atombombe
a-indkomst (rz.), -en, -er, -erne podstawowy zarobek roczny
a-kasse patrz arbejdsløshedskasse
a-skat (rz.), -ten, -ter, -terne podatek od zarobków podstawowych rocznych
a-understøttelse patrz arbejdsløsheds understøttelse
a.t.p. skrót od Arbejdsmarkedets Tillægspension skrót: składka rynku pracy na emeryturę
a/s skrót od aktieselskab skrót: towarzystwo akcyjne
a conto a conto, zaliczka
abe (rz.) -n, -r, -rne małpa
abnorm (przym.) -t, -e nienaturalny, odchylony od normy
abonnement (rz.) -et, -er, -erne abonament
abonnementskort (rz.) -et, -, -ene karta abonamentowa
abonnent (rz.) -en, -er, -erne abonent
abonnere (cz.) -r, -de, -t abonować, prenumerować
abort (rz.) -en, -er, -erne poronienie, przerwanie ciąży, aborcja
abrikos (rz.) -en, -er, -erne morela
absolut (przym.) -, te (przysł.) absolutnie, absolutny / Partiet har absolut flertal i Folketinget. W parlamencie partia ma absolutną większość głosów. Det er absolut nødvendigt at kunne dansk. Znajomość duńskiego jest konieczna.
absorbere (cz.) -r, -de, -t absorbować, przyjmować
abstinens (rz.) -en, -er, -erne abstynencja
abstrakt (przym.) -, -e abstrakcyjny
absurd (przym.) -, -e absurdalny
accelerere (cz.) -r, -de, -t akcelerować, nabierać prędkości
accent (rz.) -en, -er, -erne akcent, nacisk
acceptabel (przym.) -t, -table (do) zaakceptowania, przyjęcia
acceptere (cz.) -r, -de, -t akceptować, zaakceptować
ad (przyimek) po, na, w dół, przez, z, wzdłuż
Han løb ud ad døren. Wybiegł przez drzwi.
Han går hen ad gaden. Idzie ulicą.
Gå ad helvede til! Idź do diabła!
Han griner ad hende. On naśmiewa się z niej.
Vi kan følges ad hjem. Możemy iść razem do domu.
Han har skilt bilen ad. On rozmontował samochód.
adel (rz.) -en, bez l. mn. szlachta, szlachectwo
adfærd (rz.) -en, bez l. mn. zachowanie się, sprawowanie, prowadzenie się
adfærdsmønster (rz.) -et, -mønstre, -mønstrene wzory postępowania, wzory sprawowania
adgang (rz.) -en, -e, -ene wejście, wstęp
adgangsbegr&#230nsning (rz.) -en, -er, -erne ograniczona ilość miejsc na wyższe uczelnie
adgangseksamen (rz.) -en, -er, -erne egzamin wstępny
adgangskrav (rz.) -et, -, -ene wymagania do egzaminów wstępnych
adjektiv przymiotnik
adlyde (cz.) -r, -lød, -lydt słuchać, być posłusznym
adlød patrz adlyde
administration (rz.) -en administracja, biuro
administrativ (przym.) -t, -e administracyjny
administrere (cz.) -r, -de, -t administrować
admiral (rz.) -en, -er, -erne admirał
adoptere (cz.) -r, -de, -t adoptować, przybrać
adoptivbarn (rz.) -et, -b&#248rn, -børnene dziecko adoptowane
adressat (rz.) -en, -er, -erne adresat, odbiorca
adresse (rz.) -n, -r, -rne adres
adresseforandring (rz.) -en, -er, -erne zmiana adresu
adressekort (rz.) -et, -, -ene karta zameldowania
adskille (cz.) -r, -skilte, -skilt rozdzielić, rozdzielać; rozłączyć, rozłączać
adskillig (przym.) -t, -e różny, rozmaity; sporo, wiele; kilka, kilku
adsprede (cz.) -r, -spredte, spredt rozerwać (się), rozrywać (się)
advare (cz.) -r, -de, -t ostrzegać, ostrzec; przestrzegać; uprzedzać, uprzedzić
advarsel (rz.) -s(e)len, -sler, -slerne przestroga, ostrzeżenie
advarselsskilt (rz.) -et, -e, -ene tablica ostrzegawcza
advent (rz.) -en, bez l. mn. adwent
adventskrans (rz.) -en, -e, -ene wieniec adwentowy
adverbium przysłówek
advokat (rz.) -en, -er, -erne adwokat
advokatbistand (rz.) -en, bez l. mn. pomoc adwokacka
advokathjælp (rz.) -en, bez. l. mn. pomoc adwokacka
advokatkontor (rz.) -et, -er, -erne kancelaria adwokacka, zespół adwokacki
af (przyimek) z, ze, od, po
Han gik ud af stuen. On wyszedł z pokoju.
Et kursus af 1 uges varighed. Kurs trwający tydzień.
Hvad skal han nu leve af? Z czego on teraz będzie żył?
I begyndelsen af 1900-tallet. W początkach dwudziestego wieku.
Hun smilede af lykke. Uśmiechnęła się ze szczęścia.
Udfyldes af afsenderen. Wypełnić przez nadawcę.
Hun fik en blomst af ham. Dostała od niego kwiat.
Han kørte af sted. On odjechał.
Han er god af sig. On jest dobry z natury.
Hvor bliver han af? Gdzie on się podział?
Af og til. Od czasu do czasu. czasami.
Fra nu af. Od teraz.
af-konsulent patrz arbejdsformidlingskonsulent
af-kontor patrz arbejdsformidlingskontor
afbalanceret (przym.) -, -rede zrównoważony
afbestille (cz.) -r, -stilte, -stilt odwoływać, odwołać; odmówić, odmawiać
afbetaling (rz.) -en, -er, -erne spłata, rata
Købe pæ afbetaling. Kupować na raty.
afbilde (cz.) -r, -de, -t przedstawić, przedstawiać
afbrudt patrz afbryde
afbryde (cz.) -r, -brød, -brudt przerywać, przerwać; oderwać, odrywać; wyłączyć (np. prąd)
afbrød patrzafbryde
afbud (rz.) -(d)et, -, -(d)ene odmowa, odwołanie
afd. skrót od afdeling skrót: wydział
afdeling (rz.) -en, -er, -erne wydział, oddział
afdrag (rz.) -et, -, -ene rata
afdrage (cz.) -r, -drog, -draget spłacić, spłacać
afdrog patrz afdrage
afd&#230kke (cz.) -r, -de, -t odkry(wa)ć
afdæmpet (przym.) -, -pede przygłuszony, przyciszony
afdød (przym.) -t, -e zmarły
affald (rz.) -et, bez lm śmieci, odpadki
affandt patrz affinde
affekt (rz.) -en afekt, uniesienie
Hun gjorde det i affekt. Ona zrobiła to w afekcie.
affekteret (przym.) -, -rede afektowany, wymuszony
affinde sig med (cz.) -r, -fandt, -fundet zgodzić się, zaakceptować
affundet patrz affinde
afføring (rz.) -en, bez lm stolec, wypróżnienie
afgang (rz.) -en, -e, -ene odjazd, odejście
afgangsprøve (rz.) -n, -er, -erne egzamin dyplomowy, egzamin końcowy
afgav patrz afgive
Afghanistan Afganistan
afgift (rz.) -en, -er, -erne podatek, opłata
afgik patrz afgå
afgive (cz.) -r, -gav, -givet odda(wa)ć; zda(wa)ć
afgjorde (cz.) patrz afgøre
afgjort patrz afgøre
afgrøde (rz.) -n, -r, -rne zbiory, zboże, plony
afgøre (cz.) -gør, -gjorde, -gjort rozstrzygnąć, rozstrzygać; postanowić, postanawiać
afgørelse (rz.) -n, -r, -rne postanowienie, rozstrzygnięcie
afgørende (przym.) -, decydujący
afgå (cz.) -r, -gik, -gået odejść, odjechać
afhang patrz afhænge
afhente (cz.) -r, -de, -t odebrać, odbierać
afholde (cz.) -r, -holdt, -holdt urządzać, urządzić; wstrzym(yw)ać
De afholder festen på lørdag. Oni urządzają zabawę w sobotę.
Han afholder sig fra at drikke spiritus. On wstrzymuje się od picia alkoholu.
afholdelse (rz.) -n, -r, -rne zorganizowanie (spotkania); pokrycie kosztów
afholdt (przym.) -, -e lubiany, popularny
Hun er afholdt p.g.a sin venlighed. Jest lubiana za swoje przyjazne/miłe obejście.
afhoppe (cz.) -r, -de, -t zbiegać, zbiec
afhænge (cz.) -r, -hang, -hængt zależeć
Det afhænger af dig. To zależy od Ciebie.
afhængig (przym.) -t, -e zależny
afhængighed (rz.) -en, bez lm zależność
afhøre (cz.) -r, -hørte, -hørt przesłuchiwać, przesłuchać
afklare (cz.) -r, -de, -t wyjaśnić, wyjaśniać
afkræftet (przym.) -, -tede osłabiony, bezsilny, wyzuty z sił
aflagde patrz aflægge
aflagt patrz aflægge
aflang (przym.) -t, -e wydłużony, podłużny
aflaste (cz.) -r, -de, -t wyłado(wy)wać; odciążyć, odciążać
aflevere (cz.) -r, -de, -t zwrócić, zwracać
aflevering (rz.) -en, -er, -erne dostarczenie, dostawa
aflyse (cz.) -r, -lyste, -lyst odwoł(yw)ać
aflægge (cz.) -r, -lagde, -lagt wyzby(wa)ć się; złożyć (np. wizytę)
Aflægge et besøg. Złożyć wizytę.
Aflægge en dårlig vane. Wyzbyć się złego nawyku.
Aflægge regnskab. Złożyć sprawozdanie rachunkowe.
Aflægge en eksamen. Podejść do egzaminu.
aflæse (cz.) -r, -læste, -læst odczyt(yw)ać
aflæsning (rz.) -en, -er, -erne odczyt(ywanie); wyładowanie (towaru)
afløb (rz.) -et, -ene ściek, zlew, spływ, ujście
Han skal have renset afløbet. Mają mu wyczyścić ściek.
At få afløb for sin vrede. Dać ujście złości. Wyładować się.
afløse (cz.) -r, -løste, -l&#248st zastąpić, zastępować
afløser (rz.) -en, -e, -ne zmiennik, zastępca
afmargingskur (rz.) -en, -e, -ene kuracja odchudzająca
afprøve (cz.) -r, -de, -t wypróbować, spróbować
afreagere (cz.) -r, -de, -t odreagować, wyładować się
afrev patrz afrive
afrevet patrz afrive
Afrika Afryka
afrikaner (rz.) -en, -e, -ne Afrykanin
afrikansk (przym.) -, -e afrykański
afrime (cz.) -r, -de, -t odmrozić (lodówkę)
afs. skrót od afsender skrót od: nadawca
afsagde patrz afsige
afsagt patrz afsige
afsat patrz afsætte
afsatte patrz afsætte
afsats (rz.) -en, -er, -erne podest
afse (cz.) -r, -så, -set dostarczyć; użyczyć; obejść się (bez czegoś); znaleźć (czas)
afsende (cz.) -r, -sendte, -sendt przes(y)łać; wys(y)łać
afsender (rz.) -en, -e, -ne nadawca
afsides (przym.) -, – (przysł.) oddalony; na stronie, na uboczu
afsige (cz.) -r, -sagde, -sagt odwołać, zmienić; wydać werdykt
afskaffe (cz.) -r, -de, -t znieść, znosić; kasować, likwidować
afsked (rz.) -en, bez lm pożegnanie; odjeście z pracy; wymówienie
Tage afsked med nogen. Pożegnać się z kimś.
Få sin afsked fra jobbet. Zostać zwolnionym z pracy.
afskedige (cz.) -r, -de, -t wymówić, wymawiać; zwolnić, zwalniać
afskedigelse (rz.) -n, -r, -rne wymówienie
afskrække (cz.) -r, -de, -t odstraszyć, odstraszać
afskyelig (przym.) -t, -e wstrętny, obrzydliwy
afskærme (cz.) -r, -de, -t odgrodzić, odgradzać; ochronić, ochraniać
afslag (rz.) -et, -, -ene odmowa
afslappet (przym.) -, -pede swobodny, niewymuszony; rozluźniony, wypoczęty
afslog patrz afslå
afslutte (cz.) -r, -de, -t zakończyć
afslutning (rz.) -en, -er, -erne zakończenie
afsløre (cz.) -r, -de, -t odsłonić, odsłaniać; wykry(wa)ć
afsløring (rz.) -en, -er, -erne odsłonięcie, wykrycie
afslå (cz.) -r, -slog, -slået odmówić, odmawiać
afsnit (rz.) -tet, -, -tene rozdział, odcinek, ustęp
afsone (cz.) -r, -de, -t odbyć karę więzienia; od|pokutować
afspadsere (cz.) -r, -de, -t wziąć wolne za godziny nadliczbowe
afspejle (cz.) -r, -de, -t odzwierciedlać, odzwierciedlić
afspille (cz.) -r, -de, -t odegrać, przegrać (muzykę), przegrywać
afspænding (rz.) -en odprężenie, rozluźnienie, relaks
afspærre (cz.) -r, -de, -t ogradzać, ogrodzić; zagrodzić, zagradzać
afstand (rz.) -en, -e, -ene odległość, dystans, odstęp
afstemning (rz.) -en, -er, -erne głosowanie
Holde afstemning. Przeprowadzić głosowanie.
afstumpet (przym.) -, -pede ograniczony, tępy, otępiały
afsyre (cz.) -r, -de, -t zerwać, zdjąć farbę za pomocą kwasów
afsætte (cz.) -r, -satte, -sat pozby(wa)ć sięl sprzeda(wa)ć; pozostawić (znak)
afså patrz afse
aftale (cz.) -r, -talte, -talt umówić się, umawiać się
aftale (rz.) -n, -r, -rne umowa
aften (rz.) -en, -er, -erne wieczór
Det var en dejlig aften. To był wspaniały wieczór.
I aften skal jeg i biografen. Dziś wieczorem pójdę do kina.
I morgen aften kommer hun hjem. Ona wraca do domu jutro wieczorem.
I aftes var jeg i teat(e)ret. Wczoraj wieczorem byłem w teatrze.
Om aftenen ser jeg altid TV. Wieczorami zawsze oglądam telewizję.
Bliver du til aften? Czy zostaniesz do wieczora?
Bliver du til aftensmad? Czy zostaniesz na kolację?
aftenhold (rz.) -et, -, -ene zmiana nocna (wieczorowa)
aftenskole (rz.) -n, -r, -rne kursy wieczorowe, szkoła wieczorowa
aftensmad (rz.) -en, bez lm kolacja
aftes patrz aften
aftjene (cz.) -r, -tjente, -tjent odsłużyć
Aftjene sin værnepligt. Odbyć służbę wojskową.
aftryk (rz.) -ket, -, -kene odbitka, fotokopia, ksero
aftrykke (cz.) -r, -de, -trykt fotokopiować, odbijać, powielać
afvande (cz.) -r, -de, -t odwodnić, odwadniać; osuszać, osuszyć
afvanding (rz.) -en, -er, -erne osuszenie, odwodnienie
afveje (rz.) zła droga
Han kom på afveje. Zszedł na złą drogę.
afvekslende (przym.) -, różnoraki, różnorodny, urozmaicony, zróżnicowany
afvente (cz.) -r, -de, -t od|czekać, oczekiwać
afveg patrz afvige
afvige (cz.) -r, -veg, -veget odchylać się, odchylić; różnić się
afvigelse (rz.) -n, -r, -rne odchylenie, zboczenie
afvikle (cz.) -r, -de, -t rozpląty(wa)ć; za|kończyć; zlikwidować (firmę)
afvikling (rz.) -en, -er, -erne zakończenie; rozplątanie
afvise (cz.) -r, -viste, -vist odmówić, odmawiać; odrzucić, odrzucać
afvænne (cz.) -r, -de, -t odwykać, odwyknąć; odzwyczaić, odzwyczajać
afvænning (rz.) -en, bez lm kuracja odwykowa
afværge (cz.) -r, -de, -t odpierać, odeprzeć
agent (rz.) -en, -er, -erne agent, szpieg
agerburg (rz.) -et rolnictwo
aggresiv (przym.) -t, -e agresywny
agitation (rz.) -en agitacja
agitere (cz.) -r, -de, -t agitować, namawiać, przekonywać
agt (rz.) uwaga
Tag dig i agt for ham! Miej się przed nim na baczności!
agtpågivende (przym.) – uważny, dokładny
agurk (rz.) -en, -er, -erne ogórek
ah (wykrzyk.) och!
aha (wykrzyk.) acha!
ak (wykrzyk.) ach!
aids (rz.) AIDS (med.)
akademiker (rz.) -en, -e, -ne osoba z uniwersyteckim wykształceniem
akademisk (przym.) -, -e akademiczny, akademicki
akavet (przym.) -, -ede niezgrabny, niezręczny, nieporęczny
akkord (rz.) -en, -er, -erne akord
Arbejde på akkord. Pracować na akord.
Gå på akkord med sine meninger. Nie obstawiać przy swoich poglądach. Pójść na ugodę.
akkordarbejde (rz.) -t, bez lm praca akordowa
akkordløn (rz.) -nen, bez lm zapłata akordowa
akkurat (przym.) -, -e (przysł.) dokładnie, akuratnie
Akkurate beskrivelser. Dokładne opisy.
Det bliver akkurat 10 kr. To będzie dokładnie 10 koron.
akkusativ biernik
akryl (rz.) -et, bez lm akryl
akse (rz.) -n, -r, -rne
aksel (rz.) -en, aksler, akslerne wał rotacyjny; oś koła
akt (rz.) -en, -er, -erne akt; akta sprawy
Tilskuerne klappede efter 1 akt. Widzowie klaskali po pierwszym akcie.
Alle sagens akter var lagt frem. Przedłożono wszystkie akta sprawy.
aktie (rz.) -n, -r, -rne akcja, papiery wartościowe
aktieselskab (rz.) -et, -er, -erne towarzystwo akcyjne
aktion (rz.) -en, -er, -erne ruch, działalność, akcja
aktionere (cz.) -r, -de, -t być aktywnym, działać
aktiv aktyw
aktiv (przym.) -t, -e aktywny
aktivere (cz.) -r, -de, -t uaktywnić
aktivist (rz.) -en, -er, -erne aktywista, działacz
aktivitet (rz.) -en, -er, -erne aktywność
aktuel (przym.) -t, -le aktualny
akut (przym.) -, -te nagły, doraźny
al (przysł.) -t, -le (zaim.) -t, -le (przysł.) wszystkie, wszystko; wszyscy
Han kiggede på al den gode mad. Spoglądał na te wszystkie doskonałe potrawy.
Han spiste alt kødet. Zjadł całe mięso.
Han tabte alle pengene. Zgubił wszystkie pieniądze.
Han ledte efter pengene alle vegne. Szukał pieniędzy po wszystkich kątach.
Hun er alle tiders pige. Ona jest wspaniałą dziewczyną.
Alle talte engelsk. wszyscy rozmawiali po angielsku.
Alt gik, som det skulle. wszystko poszło jak trzeba.
Frem for alt ønskede han frihed. Przede wszystkim życzył sobie wolności.
Når alt kommer til alt. Summa summarum. Razem wziąwszy. Podsumowując wszystko.
Det er alt sammen kun en drøm. wszystko jest tylko snem.
Det er alt for dyrt. To jest zbyt drogie.
Han ledte overalt. On szukał wszędzie.
alarm (rz.) -en, -er, -erne alarm
Alarmcentralen centrala alarmowa
alarmere (cz.) -r, -de, -t za|alarmować
Albanien Albania
albue (rz.) -n, -r, -rne łokieć
Han har altid været god til at bruge albuerne. On zawsze przepychał się łokciami.
album (rz.) -met, -mer, -merne album, klaser
aldeles (przysł.) zupełnie, całkowicie, całkiem, absolutnie
alder (rz.) -en, aldre, aldrene wiek
alderdom (rz.) -men, bez lm starość
alderdomsjhem (rz.) -met, -, -mene dom starców
aldersgruppe (rz.) -n, -r, -rne grupa wiekowa
aldersgrænse (rz.) -n, -r, -rne granica wieku
aldrig (przysł.) nigdy
Bedre sent end aldrig. Lepiej późno niż wcale.
alen (rz.) -en miara na łokieć
alene (przym.) -, – (przysł.) sam, sam jeden; tylko, wyłącznie
Jeg er alene hjemme. Jestm sam w domu.
Det er dig alene, der har ansvaret. Sam ponosisz odpowiedzialność.
Alene p.g.a. musikken er festen god. Zabawa jest udana już dzięki samej muzyce.
Han er ikke alene doven, men også dum. On jest nie tylko leniwy, ale i głupi.
Det er ene og alene din skyld. To jest tylko i wyłącznie twoja wina.
alf (rz.) -en, -er, -erne elf, chochlik
alfabet (rz.) -et, -er, -erne alfabet
alfabetisk (przym.) -, -e alfabetyczny
alfons (rz.) -en, -er, -erne alfons
alge (rz.) -n, -r, -rne glon, alga, wodorost
Algeriet Algieria
alibi (rz.) -et, -er, -erne alibi
alkohol (rz.) -en alkohol
alkoholiker (rz.) -en, -e, -ne alkoholik
alle patrz al
alle (rz.) -en, -er, -erne aleja
aller- (zd. wykrzyk.) przenaj- (stopieć ponad najwyższy przymiotnika)
allerbedst patrz god najlepszy ze wszystkich
allerede (przysł.) już
allergi (rz.) -en, bez lm alergia, uczulenie
allergisk (przym.) -, -e alergiczny, uczuleniowy
allerhelst (przysł.) najchętniej (ze wszystkiego)
allesammen patrz al
alletiders patrz al
alliancefri (przym.) -t, -(e) kraj neutralny (nie należący do żadnego sojuszu)
alligevel (przysł.) po|mimo, mimo to, niemniej, jednak
alm. skrót od almindelig skrót od: powszechny, ogólny
almindelighed (rz.) -en, -er, -erne powszechność, powszedność; banał
almindeligvis (przysł.) zwykle, zasadniczo
alsidig (przym.) -t, -e wszechstronny
alt patrz al
altan (rz.) -en, -er, -erne balkon
altdominerende (przym.) -, dominujący ponad wszystkim
alter (rz.) -et, altre, altrene ołtarz
alternativ (rz.) -et, -er, -erne alternatywa
alternativ (przym.) -t, -e alternatywny
altid (przysł.) zawsze
alting (zaim.) wszystko
Han tænker på alting. On myśli o wszystkim.
Når enden er god, er alting godt. Wszystko dobre, co się dobrze kończy.
altsammen patrz al
altså (przysł. wykrzyk.) a więc, bo
Han hilser ikke, altså er han sur. Nie kłania się, więc jest zły.
Det må du altså huske! A więc pamiętaj.
Altså! Bo właśnie!
aluminium (rz.) -(m)et, bez lm aluminium
alverden (rz.) cały świat; wszyscy; każdy
Alverden kender den historie. Każdy zna tę historię.
Hvad i alverden går der af ham? Co, u licha, go ugryzło?
alvor (rz.) -en, bez lm powaga
alvorlig (przm.) -t, -e poważny
amatør (rz.) -en, -er, -erne amator
Amalienborg oficjalna rezydencja duńskich monarchów i duńskiej rodziny królewskiej w Kopenhadze od 1974 roku
ambassade (rz.) -n, -r, -rne ambasada
ambassadør (rz.) -en, -er, -erne ambasador
ambition (rz.) -en, -er, -erne ambicja
ambitiøs (przym.) -t, -e ambitny
ambulance (rz.) -n, -r, -rne ambulans; karetka pogotowia
ambulancefolk (rz.) -ene, bez lp załoga pogotowia
ambulant (przym.) -, -e ambulatoryjnie
ambulatorium (rz.) -toriet, -torier, -torierne przychodnia lekarska, ambulatorium
amen (wykrzyk.) amen w pacierzu! koniec kropka!
Amerika Ameryka
amerikaner (rz.) -en, -e, -ne Amerykanin
amerikansk (przym.) -, -e amerykański
amme (cz.) -r, -de, -t karmić piersią
ammunition (rz.) -en, bez lm amunicja
amnesti (rz.) -en, bez lm amnestia
amok (przysł.) szał, amok
Gå amok. Dostać szału. Zwariować.
amoralsk (przym.) amoralny
amputere (cz.) -r, -de, -t amputować
amt (rz.) -et, -er, -erne województwo, okręg administracyjny
amtmand (rz.) -en, -mænd, -mændene wojewoda, naczelnik okręgu
amtmænd patrz amtmand
amtsborgmester (rz.) -en, -mestre, -mestrene burmistrz, wojewoda
amtskommune (rz.) -n, -r, -rne województwo
amtslig (przym.) wojewódzki
amtsråd (rz.) -et, -, -ene rada wojewódzka
amtssygehus (rz.) -et, -e, -ene szpital wojewódzki
an (przysł.) od, do
Han mente nok, det kunne gå an. Uważał, że tak może być.
Det kommer an på dig. To zależy od ciebie.
analfabet (rz.) -en, -er, -erne analfabeta
analyse (rz.) -n, -r, -rne analiza
analysere (cz.) -r, -de, -t analizować
ananas (rz.) -sen ananas
anarki (rz.) -et, -er, -erne anarchia, chaos
anarkist (rz.) -en, -er, -erne anarchista
anbefale (cz.) -r, -de, -t polecić, polecać
anbefalet (przym.) -, -lede polecony
Hun modtog et anbefalet brev. Otrzymała list polecony.
anbefaling (rz.) -en, -er, -erne polecenie, opinia
anbragt patrz anbringe
anbragte patrz anbringe
anbringe (cz.) -r, -bragte, -bragt dostarczyć, dostarczać; ulokować, umieszczać
anciennitet (rz.) -en, bez lm wysługa lat; staż pracy
and (rz.) -en, ænder, ænderne kaczka
andagt (rz.) -en, -er, -erne nabożeństwo
Holde andagt. Odprawiać nabożeństwo.
andedun (rz.) -et, -, -ene udział; dział; wspólnota
andelsbevægelse (rz.) -n, -r, -rne ruch spółdzielczy
andelslejlighed (rz.) -en, er, -erne mieszkanie spółdzielcze
anden (licz., zaim.) andet, andre drugi, inny
Det er min fødselsdag den 2. juni. Mam urodziny drugiego czerwca.
Jeg bor på 2. sal. Mieszakam na drugim piętrze.
Han er flyttet til en anden by/et anden sted. Przeprowadził się do innego miasta/w inne miejsce.
Han er blevet et helt andet menneske. Stał się zupełnie innym człowiekiem. Zmienił się.
Den ene dreng er stor, den anden lille. Jeden chłopak jest duży, a drugi mały.
Hvor er de andre henne? Gdzie są tamci?
Du skal tage hensyn til andres mening. Powinieneś wziąć pod uwagę zdanie innych.
Af en eller anden grund kom hun ikke. Z tego, czy innego powodu ona nie przyszła.
For det første… for det andet. Po pierwsze… po drugie.
andenrangs (przym.) drugorzędny
anderledes (przym.) -, – (przysł.) inny, inaczej
andesteg (rz.) -en, -e, -ene pieczona kaczka
andet patrz anden
andre patrz anden
ane (cz.) -r, -de, -t przeczu(wa)ć, mieć przeczucie, domyśleć się, domyślać się
Jeg kunne lige ane lyset. Z ledwością mogłem dotrzec światło.
Det anede mig, at det ville ske. Przeczuwałem, że tak się stanie.
Det aner jeg ikke. Nie mam pojęcia.
anekdote (rz.) -n, -r, -rne anegdota
anelse (rz.) -n, -r, -rne przeczucie; odrobina
anerkende (cz.) -r, -kendte, -kendt uzna(wa)ć
anfald (rz.) -et, -, -ene atak, napad, paroksyzm
anfordring (rz.) -en, -er, -erne domaganie, wymaganie, na zawołanie
Han har en bankbog på anfordring. On ma książeczkę oszczędnościową na okaziciela.
anføre (cz.) -r, -førte, -ført dowodzić, prowadzić
anførelsestegn cudzysłów
angav patrz angive
angik patrz angå
angive (cz.) -r, -gav, -givet donosić, poinformować, denuncjować, zdradzić
Det er vanskeligt at angive årsagen til ulykken. Trudno jest określić przyczynę wypadku.
Han angav sin kammerat til politiet. On doniósł na swego kolegę policji.
angivelig (przym.) -t, -e przypuszczalny, pozorny, rzekomy
angivelse (rz.) -n, -r, -rne donos, doniesienie
angiver (rz.) -en, -e, -ene donosiciel
Han optrådte som angiver under krigen. On był donosicielem w czasie wojny.
angre (cz.) -r, -de, -t po|żałować, kajać się
angreb patrz angribe
angreb (rz.) -et, -, -ene atak, napad
angrebet patrz angribe
angribe (cz.) -r, -greb, -grebet za|atakować, napadać, napaść
angst (rz.) -en, bez lm strach, lęk, trwoga
angst (przym.) -, bojący się, lękający się
angå (cz.) -r, -gik, -gået dotyczyć czegoś, odnosić się do czegoś, chodzić o coś
anholde (cz.) -r, -holdt, -holdt zatrzym(yw)ać, aresztować
anholdelse (rz.) -n, -r, -rne zatrzymanie, aresztowanie
anhænger (rz.) -en, -e, -ne przyczepa samochodowa
animalsk (przym.) -, -e zwierzęcy
anke (cz.) -r, -de, -t apelować, odwoływać się
ankel (rz.) -en, ankler, anklerne kostka u nogi
ankenævn (rz.) -et, -, -ene instytucja apelacyjna, odwoławcza
anker (rz.) -et, ankre, ankrene kotwica
anklage (cz.) -r, -de, -t oskarżać, oskarżyć
anklage (rz.) -n, -r, -rne oskarżenie
anklagemyndighed (rz.) -en prokuratura
anklager (rz.) -en, -e, -ne oskarżyciel, prokurator
anklaget (przym.) -, -gede oskarżony
ankom patrz ankomme
ankomme (cz.) -r, -kom, er ankommet przyjechać, przybyć
ankomst (rz.) -en, -er, -erne przybycie, przyjazd
anlagde patrzanlægge
anlagt patrzanlægge
anlagt (przym.) -, -e zdolny, zbudowany, założony
Han er meget praktisk anlagt. On ma praktyczny umysł.
anledning (rz.) -en, -er, -erne przyczyna, okazja
Han kom i anledning af min fødselsdag. Przyszedł z okazji moich urodzin.
anliggende (rz.) -t, -r, -rne sprawa; rzecz; zwyczaj; prośba
anlæg (rz.) -get, -gene skwer; urządzenie; zdolności; skłonności
Odense har mange grønne anlæg. W Odense jest dużo zielonych skwerów.
Han har anlæg for musik. On ma zdolności muzyczne.
anlægge (cz.) -r, -lagde, -lagt zakładać, założyć; wyłożyć
Han anlægger sag mod direktøren. On wytacza sprawę przeciwko dyrektorowi.
Hun har anlagt et nyt synspunkt. Ona zmieniła punkt widzenia.
Han har anlagt en ny have. Założył sobie nowy ogród.
anmelde (cz.) -r, -meldte, -meldt zawiadomić, zawiadamiać; omówić; zgłaszać, zgłosić, zameldować
anmeldelse (rz.) -n, -r, -rne zameldowanie; zgłoszenie; recenzja
Du må foretage en anmeldelse af tyveriet! Musisz zawiadomić o kradzieży!
Bogen fik gode anmeldelser. Książka otrzymała dobre recenzje.
anmeldelsesdato (rz.) -en, -er, -erne data zameldowania, data zgłoszenia
anmeldelsesfrist (rz.) -en, -er, -erne termin zgłoszenia
anmelder (rz.) -en, -e, -ne krytyk, recenzent
anmode (cz.) -r, -de, -t prosić, ubiegać się
anno (rz.) anno, rok
Anno 1985. Rok 1985. Anno 1985.
annonce (rz.) -n, -r, -rne ogłoszenie, reklama, anons
annonceavis (rz.) -en, -er, -erne gazeta reklamowa, broszura reklamowa
annoncere (cz.) -r, -de, -t reklamować; zaanonsować; ogłaszać, ogłosić
annullere (cz.) -r, -de, -t anulować, unieważnić
anonym (przym.) -t, -e anonimowy, bezimienny
anorak (rz.) -ken, -ker, -kerne skafander, kurtka z kapturem
anordning (rz.) -en, -er, -erne polecenie; zlecenie; przepis
ansat patrz ansætte
ansatte patrz ansætte
anse (cz.) -r, -så, -set uważać; sądzić; zaliczyć, zaliczać
jeg anser hende for en dygtig journalist. Uważam ją za dobrą dziennikarkę.
anseelse (rz.) -n, -r, -rne poważanie, uszanowanie, szacunek
anselig (przym.) -t, -e znaczny, okazały
ansigt (rz.) -et, -er, -erne twarz, oblicze
At stå ansigt til ansigt med. Stać (stanąć) twarzą w twarz.
At skære ansigter. Robić grymasy. Wykrzywiać się.
At tabe ansigt. Skompromitować się.
På hans glatte ansigt. Na piękne oczy. In blanco.
anskaffe (cz.) -r, -de, -t kupić, sprawić; wystarać się o coś
anskue (cz.) -r, -de, -t uświadomić sobie, zdać sobie sprawę
anskuelse (rz.) -n, -r, -rne pogląd, zdanie, świadomość
anstalt (rz.) -en, -er, -erne instytucja, zakład
anstrenge (sig) (cz.) -r, -strengte, -strengt naprężyć się, namęczyć się, wysilić się, wysilać się
anstrengende (przym.) -, męczący, ciężki, trudny
anstændig (przym.) -t, -e przyzwoity; porządny, uczciwy
anstød (rz.) -et, -, -ene obraza, zgorszenie
Vække ansød. Budzić zgorszenie.
ansvar (rz.) -et, -, -ene odpowiedzialność
Stå til ansvar for sine handlinger. Być odpowiedzialnym za swoje czyny.
ansvarlig (przym.) -t, -e sumienny, rzetelny, odpowiedzialny
ansvarsbevidst (przym.) -, -e świadomy odpowiedzialności
ansvarsforsikring (rz.) -en, -er, -erne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
ansvarsløs (przym.) -t, -e nieodpowiedzialny, niesumienny
ansætte (cz.) -r, -satte, -sat przyjąć do pracy; wyznaczyć
ansøge (cz.) -r, -søgte, -s&#248gt prosić, składać podanie
ansøger (rz.) -en, -e, -ne pretendent, kandydat, petent
ansøgning (rz.) -en, -er, -erne podanie, prośba
ansøgningsfrist (rz.) -en, -er, -erne termin złożenia wniosku, prośby
ansøgningsskema (rz.) -et, -er, -erne formularz podaniowy
ansøgningstidspunkt (rz.) -et, -er, -erne data dostarczenia podania, prośby
ans&# patrz anse
antage (cz.) -r, -tog, -taget przypuszczać, przypuścić, przyjąć, przyjmować
antagelig (przym.) -t, -e przypuszczalny, stosowny
antal (rz.) -let, bez lm ilość, liczba, kwota
antenne (rz.) -n, -r, -rne antena
anti (przedr.) -, anty-, przeciwny
antik (przym.) -t, -ke antyczny, starożytny
antiklimaks (rz.) antyklimaks
antikonception (rz.) -en antykoncepcja
antistof (rz.) -fet, -fer, -ferne przeciwciało
antyde (cz.) -r, -de, -t dać do zrozumienia, napomknąć, napomykać
antydning (rz.) -en, -er, -erne napomknienie, aluzja, półsłówek
antændelig (przym.) -t, -e łatwopalny
anvende (cz.) -r, -vendte, -vendt uży(wa)ć
anvise (cz.) -r, -viste, -vist wskaz(yw)ać, pokaz(yw)ać
apostrof apostrof
apotek (rz.) -et, -er, -erne apteka
apparat (rz.) -et, -er, -erne aparat, urządzenie
appel (rz.) -len, -ler, -lerne apel, wezwanie, hasło
appellere (cz.) -r, -de, -t apelować; zwracać się, zwrócić się
Vi appellerede om hjælp. Zwróciliśmy się o pomoc.
Hun appellerer sin dom til Højesteret. Ona apeluje wyrok do Sądu Najwyższego.
appelsin (rz.) -en, -er, -erne pomarańcza
appelsinjuice (rz.) -n, bez lm sok pomarańczowy
appelsinsaft (rz.) -en, bez lm sok pomarańczowy (rozcieńczony)
appetit (rz.) -ten, bez lm apetyt; chętka
april (rz.) kwiecień
aprilsnar (rz.) prima aprilis
apropos (przysł.) à propos
ar (rz.) -ret, -, -rene blizna
araber (rz.) -en, -e, -ne Arab; arab (zool.)
arabisk (przym.) -, -e arabski
arbejde (cz.) -r, -de, -t pracować
arbejde (rz.) -t, -r, -rne praca, robota
arbejder (rz.) -en, -e, -ne robotnik, pracownik
arbejderbevægelse (rz.) -n, -r, -rne ruch robotniczy
arbejderforbund (rz.) -et, -, -ene związek robotniczy
arbejderklasse (rz.) -n, -r, -rne klasa robotnicza
arbejdsdag (rz.) -en, -e, -ene dzień pracy
arbejdsdirektorat (rz.) -et wydział ministerstwa pracy
arbejdsfordelingsordning (rz.) -en, er, -erne umowa o podziale pracy
arbejdsforhold (rz.) -et, -, -ene warunki pracy
arbejdsform (rz.) -en, -er, -erne forma pracy
arbejdsformidler (rz.) -en, -e, -ne pośrednik pracy
arbejdsformidling (rz.) -en, -er, -erne biuro pośrednictwa pracy
arbejdsfri (przym.) -, -(e) wolny od pracy
arbejdsgang (rz.) -en rytm pracy
arbejdsgiver (rz.) -en, -e, -ne pracodawca
arbejdsgiverforening (rz.) -en, -er, -erne związek pracodawców
arbejdsindkomst (rz.) -en, -er, -erne dochód z pracy
arbejdsinstruktion (rz.) -en, -er, -erne instrukcja pracy
arbejdskammerat (rz.) -en, -er, -erne kolega z pracy
arbejdskamp (rz.) -en, -e, -ene walka robotnicza
arbejdskonsulent (rz.) -en, -er, -erne konsultant pracy
arbejdskraft (rz.) -en, bez lm siła robocza
arbejdsledig (przym.) -t, -e bezrobotny
arbejdsliv (rz.) -et, bez lm tok pracy
arbejdslyst (rz.) -en, bez lm chęć do pracy
arbejdsløs (przym.) -t, -e bezrobotny
arbejdsløshed (rz.) -en, bez lm bezrobocie
arbejdsløshedsdagpenge (rz.), bez lp dniówka zasiłku dla bezrobotnych
arbejdsløshedsforsikret (przym.) -, -forsikrede ubezpieczony na wypadek bezrobocia
arbejdsløshedsforsikring (rz.) -en, -er, -erne ubezpieczenie na wypadek bezrobocia
arbejdsløshedskasse (rz.) -n, -r, -rne kasa bezrobotnych
arbejdsløshedsunderstøttelse (rz.) -n, -r, -rne zasiłek dla bezrobotnych
arbejdsmand (rz.) -en, -mænd, -mændene robotnik niewykwalifikowany
arbejdsmarked (rz.) -et, -er, -erne rynek pracy
Arbejdsmarkedets Tillægspension składka rynku pracy na emeryturę
arbejdsmarkedsudvalg (rz.) -et, -, -ene komisja do spraw rynku pracy
arbejdsminister (rz.) -en minister pracy
arbejdsministerium (rz.) -ministeriet ministerstwo pracy
arbejdsmænd patrz arbejdsmand
arbejdsom (przym.) -t, -me pracowity
arbejdsplads (rz.) -en, -er, -erne miejsce pracy
arbejdsret (rz.) -ten, bez lm sąd do spraw między pracownikiem a pracodawcą; komisja arbitrażowa
arbejdsskade (rz.) -n, -r, -rne wypadek przy pracy; skaza zawodowa
arbejdsskadeforsikring (rz.) -en, -er, -erne ubezpieczenie od wypadku w pracy
arbejdssky (przym.) -, bumelant, unikający pracy
arbejdsstilling (rz.) -en, -er, -erne pozycja podczas pracy
arbejdsstyrke (rz.) -n, -r, -rne siła robocza
arbejdstager (rz.) -en, -e, -ne pracownik
arbejdstid (rz.) -en, -er, -erne czas pracy
arbejdstilladelse (rz.) -n, -r, -rne pozwolenie na pracę
Arbejdstilsynet Komisja Kontroli Pracy
arbejdstøj (rz.) -et, bez lm ubranie robocze
arbejdsulykke (rz.) -n, -r, -rne poważny wypadek w pracy
arbejdsvægring (rz.) -en, -er, -erne odmowa pracy
areal (rz.) -et, -er, -erne powierzchnia, plac
argument (rz.) -et, -er, -erne argument
argumentation (rz.) -en, -er, -erne argumentacja
argumentere (cz.) -r, -de, -t argumentować, przekonywać
aristokratisk (przym.) -, -e arystokratyczny
ark (rz.) -et, -, -ene kartka, arkusz
arkitekt (rz.) -en, -er, -erne architekt
arkiv (rz.) -et, -er, -erne archiwum
arkæologi (rz.) -en, bez lm archeologia
arm (rz.) -en, -e, -ene ręka, ramię
arm (przym.) -, -e biedny, żałosny
aroma (rz.) -en zapach; aromat
arrangement (rz.) -et, -er, -erne impreza, organizowanie, urządzenie
arrangere (cz.) -r, -de, -t aranżować, urządzać, organizować
arrangør (rz.) -en, -er, -erne aranżer, organizator
arrest (rz.) -en, -er, -erne areszt
arrestation (rz.) -en, -er, -erne aresztowanie
arrestere (cz.) -r, -de, -t za|aresztowac
arrig (przym.) -t, -e gniewny, zły
arrigskab (rz.) -en, bez lm gniewność, niezgodność, złość
arrogant (przym.) -, -e arogancki
art (rz.) -en, -er, -erne rodzaj, gatunek
arterie (rz.) -n, -r, -rne arteria
artig (przym.) -t, -e grzeczny, posłuszny
artikel rodzajnik
artikel (rz.) -tiklen, -tikler, -tiklerne artykuł
artiskok (rz.) -ken, -ker, -kerne karczoch
artist (rz.) -en, -er, -erne artysta (cyrkowy)
arv (rz.) -en, bez lm spadek, dziedzictwo
arve (cz.) -r, -de, -t otrzymać spadek, o|dziedziczyć
arvelig (przym.) -t, -e dziedziczny
arving (rz.) -en, -er, -erne spadkobierca
asbest (rz.) -en, bez lm azbest
ase (cz.) -r, -de, -t na|męczyć się
asfalt (rz.) -en, bez lm asfalt
asie (rz.) -n, -r, -rne dynia (rodzaj)
Asien Azja
aske (rz.) -n, bez lm popiół
askebæger (rz.) -et, -b&#230gre, -bægrene popielniczka
askorbinsyre (rz.) -n, bez lm kwas askorbinowy (witamina C)
asocial (przym.) -t, -e aspołeczny, antyspołeczny
asparges (rz.) -en, -/-er, -ne/-erne szparagi
aspekt (rz.) -et, -er, -erne aspekt
assimilere (cz.) -r, -de, -t asymilować, przystosować się
assistance (rz.) -n, -r, -rne pomoc
assistent (rz.) -en, -er, -erne asystent, pomocnik
assistere (cz.) -r, -de, -t asystować
astma (rz.) -en, bez lm astma
astrologi (rz.) -en, bez lm astrologia
astronaut (rz.) -en, -er, -erne astronauta
asyl (rz.) -et azyl
asylsøger (rz.) -en, -e, -ne osoba starająca się o azyl
at (spój.) że, żeby, aby, iż, aż, (również rodzajnik okazujący czasownik w bezokoliczniku)
Jeg ser, at du har ret. Widzę, że masz rację.
Det er skønt at sove længe. Przyjemnie jest długo spać.
ateist (rz.) -en, -er, -erne ateista, niewierzący
ateistisk (przym.) -, -e ateistyczny, niewierzący
Atlanterhavet Ocean Atlantycki
atlas (rz.) -set, -/-ser, -serne atlas
atletik (rz.) -ken, bez lm lekka atletyka
atmosfære (rz.) -n, -r, -rne atmosfera
jordens atmosfære. atmosfera ziemska
Det var en god atmosfære i klassen. W klasie panował dobry nastrój.
atom (rz.) -et, -er, -erne atom
atombombe (rz.) -n, -r, -rne bomba atomowa
atomenergi (rz.) -en, bez lm energia atomowa
atomkraft (rz.) -en, bez lm siła atomowa
atomkraftværk (rz.) -et, -er, -erne broń atomowa
atomvåben (rz.)et, -, -våbnene elektrownia atomowa
ATP skrót od Arbejdsmarkedets Tillægspension skrót od: składka rynku pracy na emeryturę
ATP-fond (rz.) -en ATP-fundacja
ATP-kort (rz.) -et, -, -ene ATP-karta
atten (licz.) osiemnaście
attentat (rz.) -et, -er, -erne zamach
atter (przysł.) od nowa, znowu
attest (rz.) -en, -er, -erne poświadczenie, zaświadczenie, świadectwo
attestere (cz.) r, -de, -t zaświadczyć, poświadczyć
attitude (rz.) -n, -r, -rne poza, postura
atypisk (przym.) -, -e nietypowy
aubergine (rz.) -n, -r, -rne bakłażan
auditorium (rz.) -toriet, torier, torierne audytorium
aug. skrót od august skrót od: sierpień
august (rz.) sierpień
auktion (rz.) -en, -er, -erne giełda, licytacja, przetarg, aukcja
Australien Australia
automat (rz.) -en, -er, -erne automat
automatik (rz.) -ken, bez lm automatyka
automatisere (cz.) -r, -de, -t z|automatyzować
automatisk (przym.) -, -e automatyczny
automattelefon (rz.) -en, -er, -erne budka telefoniczna
automekaniker (rz.) -en, -e, -ne mechanik samochodowy
autoritet (rz.) -en, -er, -erne autorytet
autoritetstro (przym.) -, wierzący w autorytety
autoritær (przym.) -t, -e autorytatywny
autoværksted (rz.) -et, -er, -erne warsztat samochodowy
av (wykrzyk.) ach! oj!
avancement (rz.) -et, -er, -erne awans
avancere (cz.) -r, -de, -t awansować
avanceret (przym.) -, -de zaawansowany
aversion (rz.) -en, -er, -erne wstręt, odraza, niechęć
avis (rz.) -en, -er, -erne gazeta
avisabonnement (rz.) -et, -er, -erne prenumerata gazet
avisannonce (rz.) -n, -r, -rne ogłoszenie w gazecie
avispapir (rz.) -et, bez lm papier gazetowy
avisregning (rz.) -en, -er, -erne rachunek za gazety
avisudklip (rz.) -pet, -, -pene wycinek z gazety
avl (rz.) -en, bez lm hodowla; płód
avle (cz.) -r, -de, -t hodować, zapłodnić
avocado (rz.) -en, -er, -erne awokado
B ^
b-indkomst (rzecz.) -en, -er, -erne dochód z prac zleconych, dodatkowych
b-skat (rzecz.) -ten, -ter, -terne podatek od dochodów dodatkowych
b-skatterate (rz.) -n, -r, -rne rata podatkowa od dochodów dodatkowych
b-vitamin (rz.) -et, -er, -erne witamina B
baby (rz.) -en, -er, -erne niemowlę, osesek
bad patrz bede
bad (rz.) -et, -e, -ene kąpiel
bade (cz.) -r, -de, -t kąpać się
badedragt (rz.) -en, -er, -erne opalacz, kostium kąpielowy
badekar (rz.) -ret, -, -rene wanna
badeskåbe (rz.) -n, -r, -rne płaszcz kąpielowy
badestrand (rz.) -en, -e, -ene plaża
badesæbe (rz.) -n, bez l. mn. mydło kąpielowe
badeværelse (rz.) -t, -r, -rne łazienka
badminton (rz.) -, bez l. mn. badminton
badning (rz.) -en, bez l. mn. kąpiel
bag (przyimek) za, w tyle / Hun gemte sig bag træet. Ona schowała się za drzewo. Den venlighed må der ligge noget bag. Za tą grzecznością coś się kryje. Han stod bagest i rækken. On stał ostatni w szeregu
bagage (rz.) -n, bez l. mn. bagaż
bagagebærer (rz.) -en, -e, -ne bagażnik rowerowy
bagben (rz.) -et, -, -ene tylna noga, tylna łapa
bagbord (rz. przym.) lewa burta
bagdel (rz.) -en, -e, -ene tyłek / Han satte sig på bagdelen. Usiadł na tyłku. Der er både en fordel og en bagdel ved den ting. Ta rzecz ma dobre i złe strony.
bagdør (rz.) -en, -e, -ene tylne drzwi; tylne wejście/wyjście
bage (cz.) -r, bagte, bagt piec, upiec
bagefter (przysł.) potem, później / Det er for sent at fortryde bagefter. Za późno na żal. Først skal du vaske op, bagefter tørre af. Najpierw masz pozmywać, a potem powycierać.
bagepulver (rz.) -et proszek do pieczenia
bager (rz.) -en, -e, -ne piekarz
bagerbutik (rz.) -ken, -ker, -kerne piekarnia, sklep z pieczywem
bageforretning (rz.) -en, -er, -erne piekarnia, sklep z pieczywem
bageri (rz.) -et, -er, -erne piekarnia
bagest lub bagerst (przym.) -, -e, (przysł.) – ostatni, końcowy
bagfra (przysł.) z tyłu, od końca, od tyłu / Jeg så dig bagfra. Widziałem cię od tyłu. At begynde bagfra. Zacząć od końca.
baggrund (rz.) -en, -e, -ene tło, plan, pochodzenie, podłoże / De har fælles baggrund. Oni mają wspólne (np. kulturalne, ekonomiczne) pochodzenie. På baggrund af. Na tle czegoś.
baggård (rz.) -en, -e, -ene podwórko, podwórze
baghave (rz.) -n, -r, -rne ogródek na tyle domu
baglæns (przym.) (przysł.) tyłem, w tył, wstecz, wspak
baglås (rz.) zacięcie (np. zamka) / Cyklen gik i baglås. Rower się zaciął. Han gik i baglås, da han skulle svare. Zaciął się, gdy miał odpowiedzieć.
bagover (przysł.) na wznak, do tyłu / Han faldt bagover. Upadł na wznak. At gå bagover af forskrækkelse. Cofnąć się ze strachu.
bagside (rz.) -n, -r, -rne odwrotna strona / Der er billede på bagsiden. Na odwrocie jest obrazek. Bagsiden af medaljen. Odwrotna strona medalu.
bagsæde (rz.) -t, -r, -rne tylne siedzenie
bagtale (cz.) -r, -talte, -talt obmawiać, obmówić, oczerniać, oczernić, obgadywać
bagtil (przysł.) z tyłu, od tyłu, w tyle / Den er lukket bagtil, men åben fortil. Zamknięte od tyłu, otwarte od przodu.
bagud (przysł.) od tyłu, w tył / Han kom bagud med betalingen. Nie zapłacił rachunków w terminie. On jest do tyłu z płatnością rachunku.
bagved (przysł.) od tyłu, z tyłu, za tym / Hvem står bagved? Kto za tym stoi? Kto stoi z tyłu?
bajer (rz.) -en, -e, -ne piwo, piwko
bajonet (rz.) -ten, -ter, -terne bagnet
bakelit (rz.) -ten, bez l. mn. bakelit
bakke (cz.) -r, -de, -t cofać się, cofnąć się / Bilen bakkede. Samochód ruszył do tyłu.
bakke (rz.) -n, -r, -rne taca, tacka; pagórek, górka / Der lå et hus på bakken. Dom położony na pagórku. En bakke æg/en bakke med glas. Pudełko jajek/tacka ze szklankami(kieliszkami). Det går ned ad bakke med hende. Z nią jest coraz gorzej.
bakkestrøg (rz.) -et, -, -ene grzbiety wzgórz, pagórków, teren pagórkowaty, wzgórzysty
bakterie (rz.) -n, -r, -rne bakteria
balance (rz.) -n równowaga; bilans / At holde balancen. Utrzymywać równowagę. Balance i regnskabet. Bilans w księgowości.
ballade (rz.) -n, bez l. mn. awantura, skandal; ballada
ballon (rz.) -en, -er, -erne balon
bambus (rz.) -sen bambus
bamse (rz.) -n, -r, -rne miś, niedźwiadek; tłuścioszek
banal (przym.) -t, -e banalny
banan (rz.) -en, -er, -erne banan
bandage (rz.) -n, -r, -rne bandaż, opatrunek
bande (rz.) -n, -r, -rne szajka, klika, banda, gang
bandeord (rz.) -et, -, -ene przekleństwo
badit (rz.) -ten, -ter, -terne bandyta
bandt patrz binde
bane (rz.) -n, -r, -rne droga; kolej żelazna; stadion, boisko / En fodboldbane. Boisko do piłki nożnej. At bringe en sag på bane. Poruszyć problem. Zająć się jakąś sprawą.
banegård (rz.) -en, -e, -ene dworzec kolejowy
bang (wykrzyk.) pif, paf!
bange (przym.) – strachliwy, bojaźliwy
bank (rz.) -en, -er, -erne kasa, bank
bank (rz.) -et, -, -ene stuk, pukanie, bicie / Der lød et bank på døren. Słychać było pukanie do drzwi. Skal du have bank? Chcesz oberwać? Chcesz dostać?
bankafdeling (rz.) -en, -er, -erne oddział bankowy
bankbog (rz.) -en, -bøger, -bøgerne książeczka bankowa
banke (cz.) -r, -de, -t 1) pukać / Han banker på døren. On puka do drzwi. 2) trzepać 3) bić / De banker hinanden. Oni się biją. 4) tłuc
bankkonto (rz.) -en, -er/-konti, -erne/-kontiene konto bankowe / Der står 2549 kr. på min bankkonto. Na moim koncie mam 2549 koron.
banklån (rz.) -et, -, -ene pożyczka bankowa / At optage et banklån. Wziąć pożyczkę z banku.
bankrøver (rz.) -en, -e, -ne kasiarz
bankrøveri (rz.) -et, -er, -erne napad na bank
bankvirksomhed (rz.) -en, -er, -erne bankowość, bankierstwo
bar patrz bære
bar (przym.) -t, -e nagi, goły
barak (rz.) -ken, -ker, -kerne barak
barber (rz.) -en, -er, -erne fryzjer
barberblad (rz.) -et, -e, -ene żyletka
barbere (cz.) golić, ogolić / nogen barbere sig/nogen/noget ktoś goli siebie/kogoś/coś
barbermaskine (rz.) -n, -r, -rne maszynka do golenia
barberskum (rz.) -met, bez l. mn. pianka do golenia
bare (przym.) (spójnik) tylko, jedynie, ledwo, zaledwie, już / Gå nu bare! No idźże już! Kom bare igen! Przyjdź znów! Bare rolig! Tylko spokojnie! Jeg skal bare lige se noget. Chciałbym tylko coś zobaczyć. Det er bare ikke mig. To już nie moja sprawa. Nu skal i bare høre. Tylko posłuchajcie! Bare det ikke regner, kommer jeg. Jak tylko nie będzie padać, to przyjdę.
barm (rz.) -en, -e, -ene biust
barmhjertig (przym.) -t, -e litościwy, miłosierny
barn (rz.) -et, børn, børnene dziecko
barndom (rz.) -men, bez l. mn. dzieciństwo
barnebarn (rz.) -et, børnebørn, børnebørnene wnuk, wnuczka
barnedåb (rz.) -en, bez l. mn. chrzciny
barsel -en, barsler, barslerne połóg
barselsorlov (rz.) -en, bez l. mn. urlop macierzyński
barsk (przym.) -, -e srogi, ostry, surowy
basal (przym.) -t, -e fundamentalny, podstawowy
basisår (rz.) -et, -, -ene roczny kurs przygotowawczy
basta (wykrzyk.) basta! koniec! wystarczy już tego! / Dermed basta! Już dość! Koniec i basta!
batik (rz.) -ken, bez l. mn. batik (sposób farbowania tkanin)
batteri (rz.) -et, -er, -erne bateria
bearbejde (cz.) -r, -de, -t przerobić, przerabiać; opracować, opracowywać; obrobić, obrabiać
bearbejdning (rz.) -en, bez l. mn. obróbka, przetwórstwo
beat (rz.) -en, bez l. mn. beat (także bit), czyli rytm, podkład muzyczny
beboelig (przym.) -t, -e mieszkalny
beboelsesejendom (rz.) -men, -me, -mene kamienica, budynek mieszkalny
beboelsesrum (rz.) -met, -, -mene pokój, izba, pomieszczenie mieszkalne
beboer (rz.) -en, -e, -ne mieszkaniec
beboerforening (rz.) -en, -er, -erne zrzeszenie mieszkańców
beboet (przym.) -, -boede zamieszkany, zamieszkały
bebrejde (cz.) -r, -de, -t zarzucić, zarzucać; wymawiać, wymówić
bebrejdelse (rz.) -n, -r, -rne zarzut; wymówka
bebyggelse (rz.) -n, -r, -rne zabudowanie, osiedle
bebygget (przym.) -, -gede zabudowany
bed patrz bide
bed (rz.) -et, -e, -ene grządka, klomb
bede (cz.) -r, bad, bedt 1) prosić, poprosić / Du må bede ham om at tale langsomt. Poproś go, żeby mówił wolniej. Blanketten bedes udfyldt. Prosi się o wypełnienie blankietu. 2) modlić się, pomodlić się / Han beder til Gud. On modli się do Boga.
store bededag dosłownie Wielki Dzień Modlitwy – duńskie święto chrześcijańskie celebrowane w czwarty piątek po Wielkanocy.
bedrageri (rz.) -et, -er, -erne oszustwo
bedre patrz god
bedrift (rz.) -en, -er, -erne 1) wyczyn / At passe 10 børn er en bedrift. Opieka nad dziesięciorgiem dzieci jest dużym wyczynem. 2) przedsiębiorstwo / Hun stod for bedriften. Ona była odpowiedzialna za przedsiębiorstwo. 3) przedsięwzięcie 4) zadanie
bedring (rz.) -en, -er, -erne polepszenie / God bedring! Szybkiego powrotu do zdrowia! love bod og bedring przyrzekać poprawę
bedrøvet (przym.) -, -vede zmartwiony, smutny
bedst patrz god
bedstefar (rz.) -en, -fædre, -fædrene dziadek
bedsteforældre (rz.) -ne, bez l. mn. dziadkowie
bedstemor (rz.) -en, -mødre, -mødrene babcia
bedømme (cz.) -r, -dømte, -dømt sądzić, osądzić; ocenić, oceniać
bedømmelse (rz.) -n, -r, -rne ocena, osąd; otaksowanie
bedøve (cz.) -r, -de, -t znieczulać, dawać narkozę
bedøvende (przym.) -, – (przysł.) ogłuszający, znieczulający / bedøvende medicin środki znieczulające Hun er bedøvende ligeglad. Ona jest kompletnie obojętna. Nic ją nie obchodzi.
befale (cz.) -r, -de, -t rozkazywać, kazać, nakazać, rozkazać
befalingsmand (rz.) -en, -mænd, -mændene oficer, podoficer
befandt patrz befinde
befinde sig (cz.) -r, -fandt, -fundet 1) czuć się / Hun befinder sig godt. Ona dobrze się czuje. 2) znajdować się / Hun befinder sig i et andet værelse. Ona znajduje się w drugim pokoju.
befolke (cz.) -r, -de, -t zaludnić, zaludniać
befolkning (rz.) -en, -er, -erne ludność; społeczeństwo
befordring (rz.) -en, -er, -erne środek przewozowy, transport; przewóz
befrielse (rz.) -n, bez l. mn. oswobodzenie, wyzwolenie / Efter befrielsen i 1945. Po wyzwoleniu w 1945 roku. Det var en befrielse, at du kom. Sprawiło mi ulgę, że przyszedłeś.
befrugte (cz.) -r, -de, -t zapłodnić, zapładniać; zapylić, zapylać
befundet patrz befinde
befærdet (przym.) -, -dede zatłoczona (o ulicy)
befæste (cz.) -r, -de, -t umacniać, fortyfikować, wzmacniać
begav patrz begive
begavelse (rz.) -n, -r, -rne talent, uzdolnienie
begavet (przym.) -, -vede utalentowany, uzdolniony, zdolny
begejstre (cz.) -r, -de, -t zachwycać się, entuzjazmować się
begejstring (rz.) -en, bez l. mn. zachwyt, entuzjazm
begge (zaim.) oba, obydwa, obydwoje, dwóch dwoje / Begge arbejder ude hele ugen. Obydwoje pracują cały tydzień. Jeg bruger begge hænder. Używam obu rąk. Mam zajęte ręce.
begik patrz begå
begive sig (cz.) -r, -gav, -givet udać się, udawać się
begivenhed (rz.) -en, -er, -erne zdarzenie, zajście, wydarzenie
begivenhedsrig (przym.) -t, -e bogaty w wydarzenia, zdarzenia
begrave (cz.) -r, -de, -t pochować; chować; zakopać; zagrzebać
begravelse (rz.) -n, -r, -rne pogrzeb
begreb patrzbegribe
begreb (rz.) -et, -er, -erne pojęcie, idea
begribe (cz.) -r, -greb, -grebet pojąć, pojmować, rozumować, zrozumieć
begrunde (cz.) -r, -de, -t udowodnić, udowadniać; uzasadnić, uzasadniać
begrænse (cz.) -r, -de, -t ograniczać, ograniczyć; skracać, skrócić
begrænsning (rz.) -en, -er, -erne ograniczenie; skracanie
begynde (cz.) -r, -gyndte, -gyndt zacząć, zaczynać, rozpoczynac, rozpocząć
begyndelse (rz.) -n, -r, -rne początek, rozpoczęcie
begyndelsestidspunkt (rz.) -et, -er, -erne termin rozpoczęcia, godzina rozpoczęcia
begynder (rz.) -en, -e, -ne początkujący, niezaawansowany
begær (rz.) -et, bez l. mn. żądza, pożądanie, pragnienie
begærlig (przym.) -t, -e pożądającym, żądny / Hun er begærlig efter magt. Ona jest żądna władzy.
begå (cz.) -r, -gik, -gået popełnić, popełniać; umieć się zachować
behag (rz.) -et, bez l. mn. zadowolenie, uprzejmość
behage (cz.) -r, -de, -t być grzecznym, podobać się / Hvad behager? Co Pan/Pani sobie życzy? Proszę? Słucham?
behagelig (przym.) -t, -e miły, uprzejmy, przyjemny
behandle (cz.) -r, -de, -t traktować, potraktować; rozpatrywać; leczyć; przerabiać
behandling (rz.) -en, -er, -erne 1) traktowanie 2) sposób zachowania się 3) metoda leczenia / Man får gratis behandling på hospitalet. Leczenie w szpitalu jest bezpłatne. 4) rozpatrzenie / Folketingets behandling af sagen tog lang tid. Rozpatrzenie sprawy w parlamencie trwało długo.
beherske (cz.) -r, -de, -t 1) panować, zapanować 2) władać, opanować / Han behersker 3 sprog. On włada trzema językami. Han beherskede sig. Opanował się.
behjælpelig (przym.) -t, -e pomocny
behold (rz.) bezpieczeństwo / At være i god behold. Być zdrowym i całym. Być bezpiecznym.
beholde (cz.) -r, -holdt, -holdt zachować, zatrzymać; utrzymać
beholdning (rz.) -en, -er, -erne zapas, gotówka, rezerwa
behov (rz.) -et, bez l. mn. potrzeba, popyt, zapotrzebowanie / Behovet for støtte er stort. Potrzeba pomocy jest duża. Hjælpen ydes efter behov. Pomoc otrzymuje się według potrzeby.
behøve (cz.) -r, -de, -t potrzebować, zapotrzebować
bekendt (przym.) -, znajomy, znajoma; znany, wiadomy / Mig bekendt er problemet løst. O ile mi wiadomo problem został rozwiązany. Det kan du ikke være bekendt. Nie wypada, żebyś się tak zachowywał. Han er en af mine bekendte. On jest jednym z moich znajomych.
bekendtgørelse (rz.) -n, -r, -rne ogłoszenie, oznajmienie, opublikowanie
bekendtskab (rz.) -et, -er, -erne znajomość, kontakt
beklage (cz.) -r, -de, -t żałować, ubolewać, poskarżyć się, narzekać / Jeg beklager, men jeg skal gå. Żałuję, ale muszę iść. Han beklager sig. Ona narzeka.
beklagelse (rz.) -n, -r, -rne ubolewanie, skarga, zażalenie
beklædning (rz.) -en, -er, -erne odzież, oprawa
bekræfte (cz.) -r, -de, -t potwierdzić, stwierdzić, zaświadczyć
bekvem (przym.) -t, -me wygodny, dogodny
bekvemmelighedsflygtning (rz.) -en, -e, -ene uchodźca ze względów ekonomicznych
bekymre sig (cz.) -r, -de, -t martwić się, troszczyć się, kłopotać się
bekymret (przym.) -, -rede zatroskany, zmartwiony, niespokojny
bekymring (rz.) -en, -er, -erne troska, zmartwienie, kłopot
bekæmpe (cz.) -r, -de, -t zwalczać, pokonywać
bekæmpelse (rz.) -n, -r, -rne walka, zwalczanie
belagt patrz belægge
belaste (cz.) -r, -de, -t obciążać, obciążyć
belejre (cz.) -r, -de, -t oblegać
belejring (rz.) -en, -er, -erne oblężenie
Belgien Belgia
beliggenhed (rz.) -en, -er, -erne pozycja, położenie
belysning (rz.) -en, -er, -erne 1) oświetlenie, światło / elektrisk belysning oświetlenie elektryczne 2) wyjaśnienie / Til belysning af sagen. Dla wyjaśnienia sprawy.
belægge (cz.) -r, -lagde, -lagt pokryć, pokrywać; nakryć, nakrywać
belærende (przym.) -, pouczający
beløb (rz.) -et, -, -ene kwota, suma
beløbe sig til (cz.) -r, -løb, -t wynosić, wynieść (o sumie pieniężnej)
belønne -r, -de, -t wynagrodzić, wynagradzać
belønning (rz.) -en, -er, -erne nagroda, wynagrodzenie, premia
bemyndige (cz.) -r, -de, -t upoważnić, upełnomocnić
bemærke (cz.) -r, -de, -t zauważyć, spostrzec, spostrzegać
bemærkning (rz.) -en, -er, -erne wzmianka, uwaga, notatka
ben (rz.) -et, -, -ene 1) kość / Hunden gnaver ben. Pies gryzie kość. at have ben i næsen mieć silny charakter, mieć silną wolę; det er der ingen ben i to jest łatwe 2) noga / Han brækkede benet. On złamał nogę. at få det forkerte ben ud af sengen wstać lewą nogą z łóżka; pengene fik hurtigt ben at gå på pieniądze rozeszły się w błyskawicznym tempie 3) ość / Fisk uden ben. Ryba bez ości.
C ^
c-vitamin (rz.) -et, -er, -erne witamina C
ca. skrót od cirka skrót od: około
cacao (rz.) -en, bez l. mn. kakao
cacaomælk (rz.) -en kakao z mlekiem
cafe (rz.) -feen, -feer, -feerne kawiarnia
cafeteria (rz.) -ri(a)et, -ri(a)er, -ri(a)erne kafeteria, kawiarnia, stołówka
camembert (rz.) -en camembert (nazwa sera)
camouflere (cz.) -r, -de, -t kamuflować, maskować
campere (cz.) -r, -de, -t kempingować/campingować
camping (rz.) kemping
campingplads (rz.) -en, -er, -erne kemping
Canada Kanada
cancer (rz.) -en, bez lm, patrz kræft rak (med.)
celle (rz.) -n, -r, -rne cela więzienna; komórka
cellofan (rz.) -et, bez lm celofan, folia celofanowa
Celcius (rz.) Celsjusz
cement (rz.) -en, bez lm cement
cementfabrik (rz.) -ken, -ker, -kerne wytwórnia wyrobów cementowych, cementownia
cementindustri (rz.) -en, -er, -erne przemysł cementowy
censor (rz.) -en, -er, -erne cenzor
censur (rz.) -en cenzura
censurere (cz.) -r, -de, -t o|cenzurować
center (rz.) -et, centre, centrene o|środek
centimeter (rz.) -en, -, -ne centymetr
central (rz.) -en, -er, -erne centrala
Ring til telefoncentralen. Zadzwoń do centrali telefonicznej.
central (przym.) -t, -e centralny
Han bor centralt. On mieszka w centrum.
Det Centrale Personregister (CPR) Główna Centrala Ewidencji Ludności.
centralorganisation (rz.) -en, -er, -erne organizacja centralna
centralvarme (rz.) -n, bez lm centralne ogrzewanie
centrifuge (rz.) -n, -r, -rne wirówka, centryfuga
centrifugere (cz.) -r, -de, -t od|wirować, centryfugować
centrum (rz.) centret, centre, cetrene centrum; o|środek
Centrum-Demokraterne Centralni Demokraci (polit., parta w Danii)
ceremoni (rz.) -en, -er, -erne ceremonia
certifikat (rz.) -et, -er, -erne certyfikat, dyplom
cerut (rz.) -ten, -ter, -terne małe cygaro
champagne (rz.) -n, bez lm szampan
champignon (rz.) -en, -er/-s, -erne pieczarka
chance (rz.) -n, -r, -rne szansa
Hun har gode chancer for at bestå eksamen. Ona ma duże szanse na zdanie egzaminu.
Tag chancen! Złap szansę!
charme (rz.) -n, bez lm urok, wdzięk, czar
charmerende (przym.) -, uroczy, czarujący, ujmujący
charterrejse (rz.) -n, -r, -rne wycieczka czarterowa (organizowana przez biuro podróży)
chauffør (rz.) -en, -er, -erne kierowca, szofer
check (rz.) -en, -s, -ene czek
At betale med check. Zapłacić czekiem.
check (rz.) sprawdzenie, skontrolowanie
At have check på tingene. Mieć wszystkie sprawy pod kontrolą.
checke (cz.) -r, -de, -t s|kontrolować; sprawdzić
checkhæfte (rz.) -t, -r, -rne książeczka czekowa
checkkonto (rz.) -en, -er/-konti, -erne/-kontiene konto książeczki czekowej
chef (rz.) -en, -er, -erne szef, kierownik, dyrektor
chefredaktør (rz.) -en, -er, -erne główny redaktor, redaktor naczelny
chikanere (cz.) -r, -de, -t szykanować
Chile Chile
chili (rz.) -en, bez lm papryczka chili
chips (rz.) -ene, bez lp frytki
chokere (cz.) -r, -de, -t za|szokować
chokolade (rz.) -n czekolada
chokoladeforretning (rz.) -en, -er, -erne sklep ze słodyczami
chokoladekage (rz.) -n, -r, -rne ciasto czekoladowe
chokolademælk (rz.) -en napój czekoladowy z mlekiem
Christiansborg zamek, obecnie siedziba parlamentu duńskiego
ciffer (rz.) -et, -cifre, -ene liczba, cyfra
cigar (rz.) -en, -er, -erne cygaro
cigaret (rz.) -ten, -ter, -terne papieros
cigaretrør lufka, cygarniczka
cigarforretning (rz.) -en, -er, -erne sklep z wyrobami tytoniowymi
cirka (przysł.) około
cirkel (rz.) -en, cirkler, cirklerne koło
cirkulation (rz.) -en cyrkulacja, obieg
cirkulere (cz.) -r, -de, -t cyrkulować, krążyć, obiegać
cirkulære (rz.) -t, -r, -erne okólnik, kurenda
cirkus (rz.) -et/-en, -/-er, -ene/-erne cyrk
cisterne (rz.) -n, -r, -rne cysterna, pojemnik
citat (rz.) -et, -er, -erne cytat
citere (cz.) -r, -de, -t za|cytować
citron (rz.) -en, -er, -erne cytryna
citronvand (rz.) -en lemoniada
city (rz.) centrum miasta
civil (przym.) -t, -e cywilny, po cywilnemu
Soldaten var i civil. Żołnierz był w cywilu.
De civile myndigheder evakuerede byen. Cywilne władze ewakuowały miasto.
civilisation (rz.) -en, -er, -erne cywilizacja
civiliseret (przym.) -, -rede cywilizowany
civilstand (rz.) -en, bez lm stan cywilny
cognac (rz.) -en, bez lm koniak
computer (rz.) -en, -e, -ne komputer
container (rz.) -en, -e, -ne kontener, pojemnik
cornflakes (rz.) -ene, bez lm płatki kukurydziane
cowboy (rz.) -en, -s/-er, -erne kowboj
cowboybukser (rz.) -ne, bez lp dżinsy
cowboyfilm (rz.) -en, -, -ene western (gatunek filmu)
CPR skrót od Det Centrale Personregister Centralny Rejestr Ewidencji Ludności
cpr-bevis (rz.) -et, -er, -erne karta rejestracyjna, adresowa
cpr-nr. patrz cpr-nummer
cpr-nummer (rz.) -et, -numre-, -numrene osobisty numer rejestracyjny
cpr-registrering (rz.) -en, -er, -erne rejestracja w Centralnym Rejestrze Ewidencji Ludności
creme (rz.) -n, -r, -rne krem
cykel (rz.) cyklen, cykler, cyklerne rower
cykle (cz.) -r, -de, -t jeździć na rowerze
cykling (rz.) -en, bez lm jazda na rowerze
cyklist (rz.) -en, -er, -erne rowerzysta
cylinder (rz.) -en, cylindre, cylindrene cylinder
D ^
d-vitamin (rz.) -et, -er, -erne witamina D
d. 25-8 skrót od den 25. august skrót od: 25 sierpnia
DSB skrót od Danske Statsbaner skrót od: Duńskie Koleje Państwowe
d.v.s. skrót od det vil sige skrót od: to znaczy
da (przysł., spój.) wtedy, gdy, przecież, ponieważ
Det ved du da! Przecież to wiesz!
Nu og da. Od czasu do czasu.
Jeg kommer ikke i skole, da jeg er syg. Nie pójdę do szkoły, ponieważ jestem chory/a.
Da han kom hjem, lå hun og sov. Gdy wrócił do domu, ona już spała.
DA skrót od Dansk Arbejdsgiverforening skrót od: Duński Związek Pracodawców
dag (rz.) -en, -e, -ene dzień
Det var en dejlig dag. To był miły/przyjemny dzień.
Jeg kommer en af dagene. Przyjdę któregoś dnia.
Han tog sig af dage. On popełnił samobójstwo.
Han havde hovedpine dagen efter. Następnego dnia bolała go głowa.
Hun bliver smukkere dag for fag. Ona pięknieje z dnia na dzień.
Blomsten vokser fra dag til dag. Kwiat rośnie z dnia na dzień.
I dag. Dzisiaj.
I gamle dage. Za dawnych czasów.
Om dagen. W dzień.
Hvornår på dagen? O jakiej porze dnia?
Nu til dags. W dzisiejszych czasach.
dagblad (rz.) -et, -e, -ene dziennik, gazeta
dagdrøm (rz.) -men, -me, -mene marzenie, fantazja
daghold (rz.) -et, -, -ene zmiana dzienna
daginstitution (rz.) -en, -er, -erne intytucja dzienna, np. żłobek, przedszkole
daglejer (rz.) -en, -e, -ne wyrobnik, najemnik, najęty na dniówkę
daglig (przym.) -t, -e (przysł.) codzienny, powszedni
det daglige liv. życie powszednie
i daglige tale w języku potocznym
tre gange daglig trzy razy dziennie
dagligdag (rz.) -en dzień powszedni
dagligstue (rz.) -n, -r, -rne pokój stołowy
dagløn (rz.) -nen, bez lm dniówka, zarobek dzienny
dagpenge (rz.) -ne, bez lp dzienny zasiłek dla bezrobotnych
dagpengekort (rz.) -et, -, -ene karta kontrolna zasiłku dla bezrobotnych
dagpengesats (rz.) -en, -er, -erne dzienna stawka zasiłku dla bezrobotnych
dagpleje (rz.) -n, bez lm prywatny żłobek
dagplejemor (rz.) -en, -mødre, -mødrene opiekunka dzieci w prywatnym żłobku
dagplejeordning (rz.) -en, -er, -erne reguły opieki nad dziećmi w prywatnym żłobku
dagplejeplads (rz.) -en, -er, -erne miejsce w prywatnym żłobku
dags patrz dag
dagsorden (rz.) -en, -er, -erne porządek dzienny
dagtime (rz.) -n, -r, -rne godziny dzienne
dagvagt (rz.) -en, -er, -erne dyżur dzienny
dal (rz.) -en, -e, -ene dolina
dale (cz.) -r, -de, -t opuszczać się, s|padać
daler (rz.) -en, -e, -ne talar
dam (rz.) -men, -me, -mene staw, sadzawka
dame (rz.) -n, -r, -rne dama, pani
damefrisør (rz.) -en, -er, -erne fryzjer damski
dametøj (rz.) -et, bez lm oddzież damska
damp (rz.) -en, -e, -ene para wodna
Dan-kort (rz.) -et, -, -ene nazwa duńskiej karty płatniczej
Danmark Dania
danmarkshistorie (rz.) -n historia, dzieje Danii
danmarkskort (rz.) -et, -, -ene mapa Danii
danne (cz.) -r, -de, -t tworzyć, formować, kształcić, urobić
dannebrog nazwa flagi duńskiej
dannelse (rz.) -n, -r, -rne wykształcenie, dobre wychowanie; tworzenie
Dannelse af et politisk parti. Utworzenie partii politycznej.
Det er almen dannelse. To należy do ogólnego wykształcenia.
dannet (przym.) -, -nede wykształcony, wychowany, utworzony
dans (rz.) -en, -e, -ene taniec
danse (cz.) -r, -de, -t tańczyć
dansemusik (rz.) -ken, bez lm muzyka taneczna
dansk (rz.) język duński, duński
Han taler dansk. On mówi po duńsku.
Hvad hedder det på dansk? Jak to się nazywa po duńsku?
At undervise i dansk. Nauczać języka duńskiego.
dansk (przym.) -, -e duński
det danske sprog język duński
at skrive dansk stil napisać duńskie wypracowanie
dansker (rz.) -en, -e, -ne Duńczyk, Dunka
danskkundskaber (rz.) -ne, bez lp znajomość języka duńskiego
danskkursus (rz.) -kurset, -kurser, -kurserne kurs języka duńskiego
dansklærer (rz.) -en, -e, -ne nauczyciel języka duńskiego
danskprøve (rz.) -n, -r, -rne egzamin z języka duńskiego
dansktalende (przym.) -, mówiący po duńsku
dansktime (rz.) -n, -r, -rne lekcja języka duńskiego
danskundervisning (rz.) -en, bez lm nauczanie języka duńskiego
danskvand (rz.) -en woda mineralna, woda sodowa
dask (rz.) -et, -, -ene uderzenie, klaps
dat patrz ditten
data (rz.) -ene, bez lp dane
at oplyse sine personlige data podać swoje dane personalne
databehandling (rz.) -en, bez lm datalogiczne opracowanie danych
datalogi (rz.) -en, bez lm datalogia
datalære (rz.) -n, bez lm nauka o datalogii
datamat (rz.) -en, -er, -erne maszyna cyfrowa, komputer
datere (cz.) -r, -de, -t datować
datid czas przeszły prosty
dativ celownik
dativobjekt dopełnienie dalsze
dato (rz.) -en, -er, -erne data
datten patrz ditten
datter (rz.) -en, døtre, døtrene córka
dav! (rz.) (wykrzyk.) cześć!
davs! (rz.) (wykrzyk.) cześć! hej!
daværende (przym.) -, ówczesny
DDR patrz Østtyskland
de (zaim.) dem, deres (rodz. okreś.) den, det oni, ich, im; ten, ta (rodz. okreś.)
De kom i går. Oni przyszli wczoraj.
Børnene tog deres bøger med. Dzieci zabrały swoje książki.
De nye bøger var dyre. Te nowe książki były drogie.
Alle de penge, han havde, er borte. Wszystkie te pieniądze, które miał, przepadły.
De (zaim.) Dem, Deres Pan, Pani, Pański
Jeg siger De til ham, ikke du. Zwracam się do niego per Pan, a nie per ty.
Kan jeg hjælpe Dem? Czy mógłbym Panu/Pani pomóc?
Er det Deres hat? Czy to Pana/Pani kapelusz?
de facto (przym.) -, – (przysł.) de facto, faktycznie
en de facto flygtning uchodźca niepolityczny
debat (rz.) -ten, -ter, -terne debata, dyskusja
debattere (cz.) -r, -de, -t dyskutować, debatować
debut (rz.) -en, -er, -erne debiut
dec. skrót od december skrót od: grudzień
december (rz.) grudzień
decideret (przym.) -, -rede zdecydowany, ostateczny, absolutny
deciliter (rz.) -en, -, -ne decylitr, 1/10 litra
decimal (rz.) -en, -er, -erne dziesiętny
defekt (rz.) -en, -er, -erne defekt, uszkodzenie
defekt (przym.) -, -e zepsuty, uszkodzony, z defektem
definere (cz.) -r, -de, -t z|definiować
definition (rz.) -en, -er, -erne definicja
degn (rz.) -en, -e, -ene nauczyciel wiejski (dawniej); diakon (relig.)
dej (rz.) -en, bez lm surowe ciasto
dejlig (przym.) -t, -e wspaniały, przepiękny; miły, przyjemny
deklaration (rz.) -en, -er, -erne deklaracja
del (rz.) -en, -e, -ene część; dola
Begge dele er sandt. I jedno i drugie jest prawdą.
Jeg har en hel del venner her. Ja mam tutaj sporo przyjaciół.
Huset blev en del beskadiget under stormen. Podczas sztormu dom został częściowo uszkodzony.
dele (cz.) -r, -delte, -delt dzielić (się)
delestreg (rz.) -en, -er, -erne kreska ułamkowa, dzielna
dels (przym.) z jednej strony, z drugiej strony, częściowo, po części
Blusen er dels dyr og dels grim. Bluzka jest i droga i brzydka.
Jeg forstår det til dels. Ja to częściowo rozumiem.
delt (przym.) -, -e podzielony
Det er der delte meninger om. Zdania na ten temat są podzielone.
delta (rz.) -et, -er, -erne delta rzeki, delta (alf. grecki)
deltage (cz.) -r, -tog, -taget uczestniczyć, brać udział
deltagelse (rz.) -n, bez lm uczestnictwo, współudział
Hans deltagelse i mødet var vigtig. Jego uczestnictwo w zebraniu było ważne.
Hans udviste stor deltagelse ved min fars død. Wykazał wielkie współczucie w związku ze śmiercią mojego ojca.
deltager (rz.) -en, -e, -ne uczestnik
deltid (rz.) półetat
Hun arbejder på deltid. Ona pracuje na pół etatu.
deltidsforsikret (przym.) -, -rede ubezpieczony w kasie dla bezrobotnych za pracę na pół etatu
deltidsjob (rz.) -bet, -/-s, -bene praca półetatowa
deltog patrz deltage
delvis (przym.) -, – (przysł.) częściowo
Han har delvis ret. On ma po części rację.
dem patrz de
Dem patrz De
dementere (cz.) -r, -de, -t dementować
demokrati (rz.) -et demokracja
demokratisk (przym.) -, -e demokratyczny
demonstrant (rz.) -en, -er, -erne demonstrant
demonstration (rz.) -en, -er, -erne demonstracja
demonstrativt pronomen zaimek wskazujący
demonstrere (cz.) -r, -de, -t demonstrować
Sælgeren demonstrerede varen. Sprzedawca demonstrował towar.
3000 demonstrerer nu mod nedskæringerne. 3000 demonstruje właśnie przeciwko redukcji etatów.
den (zaim.) dens (rodz. okreś.) det, de ten, ta, tego, tej
Hunden blev glad, da den så mig. Pies ucieszył się, gdy mnie zobaczył.
Den er fin! To wspaniale.
Den går ikke! To nie przejdzie!
Den idiot! Ten idiota!
Den kjole kan jeg ikke lide. Tej sukienki nie lubię.
Arrester den eller de skyldige! Zaaresztuj tego lub tych, którzy są winni.
Den ene er klog, den anden dum. Jeden jest mądry, a frugi głupi.
Kong Frederik den Anden. Król Fryderyk Drugi.
dengang (przysł.) wówczas, wtedy
denne (zaim.) dette, disse to, ta, ci, ten
Jeg foretrækker denne hat frem for den dér. Wolę ten kapelusz od tamtego.
Dette her finder jeg mig ikke i! Ja sobie to absolutnie wypraszam!
Disse kopper er grimme. Te filiżanki są brzydki.
dens patrz den
deodorant (rz.) -en, -er, -erne dezodorant
deponere (cz.) -r, -de, -t deponować
depositum (rz.) -met depozyt, kaucja
depot (rz.) -et, -er, -erne skład, depot
depression (rz.) -en, -er, -erne depresja
deprimeret (przym.) -, -rede przygnęgnębiony, depresyjny (stan chorobowy)
der (zaim., przysł.) który, kto, co; tam, tutaj
Manden, der kommer nu, er min fætter. Mężczyzna, który nadchodzi, jest moim kuzynem.
Der kommer han jo! On tu właśnie idzie!
Den blomst dér er smuk. Ten kwiat jest piękny.
Her og der. Tu i tam.
Der var engang en prins… Był sobie raz królewicz…
Hvad er der i vejen? Co się stało?
derefter (przysł.) potem, później
Først spiste hun, derefter gik hun i bad. Najpierw zjadła, później poszła się wykąpać.
deres patrz de
Deres patrz De
derfor (przysł.) dlatego
Det var koldt, defor blev jeg inde. Było zimno, dlatego nie wychodziłem.
jeg kan ikke garantere derfor. Nie mogę tego zagwarantować.
derfra (przysł.) stamtąd, stąd, odtąd
Derfra er der 10 km til byen. Stąd jest 1o km do miasta.
derhen (przysł.) tam
Han gik derhen klokken 14. Poszedł tam o godzinie 14.
derhenne (przysł.) tam, (tam właśnie)
Hun var derhenne, da han kom. Ona już tam była, kiedy on przyszedł.
derhjemme (przysł.) w domu
Derhjemme var der rart. W domu było przyjemnie.
deri (przysł.) w tym
Deri har du ret. Masz rację w tym względzie.
deriblandt (przysł.) po|między
Der var mange dyr, deriblandt en sjælden abe. Tam było dużo zwierząt, pomiędzy nimi rzadka małpa.
derimod (przysł.) natomiast, za to
Han er glad, mens hans kone derimod altid er sur. On jest wesoły, natomiast jego żona zawsze jest w kiepskim humorze.
derind (przysł.) tam (do środka)
Han gik derind. On tam wszedł.
derinde (przysł.) tam, w środku, wewnatrz
Derinde sad hans mor. Tam (w srodku) siedziała jego matka.
dermed (przysł.) w ten sposób, właśnie, tym samym
Dermed er det sagt. To już powiedziano i na tym już koniec.
derned (przysł.) tam, w dół (kierunke w dół)
Hun kørte derned. Ona pojechała tam (w dół).
dernede (przysł.) tam, na dole
Dernede er der en sø. tam w dole jest jezioro.
dernæst (przysł.) potem, następnie, dlatego
derom (przysł.) o tym
Derom er der flere meninger. O tym jest wiele zdań / wiele opinii.
deromkring (przysł.) naokoło, dookoła, około
Klokken var 10 eller deromkring. Było około dziesiątej.
derop (przysł.) tam w górę
Katten sprang derop. Kot skoczył tam do góry.
deroppe (przysł.) tam na górze
Deroppe sad en anden kat. Tam na górze siedział inny kot.
derover (przysł.) tam w tamtą stronę; i więcej
Han sejlede derover. On popłynął tam na tamtą stronę.
derovre (przysł.) tam po drugiej stronie
Derovre boede der ingen. Tam po drugiej stronie nikt nie mieszkał.
derpå (przysł.) o tym, potem, następnie
Først stod han op, derpå spiste han. Wpierw wstał, potem zjadł.
dertil (przysł.) dotąd, do tego momentu
Vi når dertil i morgen. Tam (do tego miejsca) dotrzemy jutro.
Dertil kommer, at jeg ikke har lyst. Na dodatek brak mi ochoty.
derud (przysł.) tam
Han gik helt derud. On doszedł aż tam.
derude (przysł.) tam na dworze, tam na zewnątrz)
Derude regnede det. Na zewnątrz padał deszcz.
derunder (przysł.) tam, poniżej; między innymi
Adgang forbudt for 14-årige og derunder. Wejście wzbronione do lat 14 włącznie.
derved (przysł.) w ten sposób, tak
desertere (cz.) -r, -de, -t z|dezerterować
desertør (rz.) -en, -er, -erne dezerter
design (rz.) -et prjektowanie, wzornictwo, design
designe (cz.) -r, -de, -t projektować, tworzyć wzorce, formować
designer (rz.) -en, -e, -ne projektant, designer
desinfektion (rz.) -en, -er, -erne dezynfekcja
desinficere (cz.) -r, -de, -t dezynfekować
desperat (przym.) -, -e zrozpaczony
dessert (rz.) -en, -er, -erne deser
desto (przysł.) tym
Ikke desto mindre. Tym nie mniej.
Jo mere, desto bedre. Im więcej, tym lepiej.
desuden (przysł.) o|prócz, poza tym
desværre (przysł.) niestety
det (zaim.) dets (rodz.) den, de ten, jego; (rodzajnik)
Dyret løb, da det så mig. Zwierzę uciekło, kiedy mnie zobaczyło.
Dets øjne stirrede vildt frem. Patrzyło mu (zwierzęciu) dziko z oczu.
Hvem var det? Kto to był?
Det ved jeg ikke. Nie wiem.
Det regner. Pada deszcz.
Der var det og det i vejen. Były różne trudności.
Det bedste stykke mad. Najlepszy kąsek.
detalje (rz.) -n, -r, -rne detal, szczegół, część
detaljeret (przym.) -, -rede szczegółowy, drobiazgowy
detektiv (rz.) -en, -er, -erne detektyw
detention (rz.) -en, -er, -erne izba wytrzeźwień
dets patrz det
dette patrz denne
diabetiker (rz.) -en, -e, -ne osoba chora na cukrzycę; diabetyk
diagnose (rz.) -n, -r, -rne diagnoza
dialekt (rz.) -en, -er, -erne dialekt
dialog (rz.) -en, -er, -erne dialog
diameter (rz.) -en, -, -ne średnica
diarré (rz.) diarreen biegunka, rozwolnienie
die (cz.) -r, -de, -t ssać, karmić piersią
dige (rz.) -t, -r, -rne tama, zapora wodna
digt (rz.) -et, -e, -ene wiersz
digte (cz.) -r, -de, -t pisać wiersze; fantazjować
digter (rz.) -en, -e, -ne poeta, pisarz
diktat (rz.) -en/-et, -er, -erne dyktando
diktator (rz.) -en, -er, -erne dyktator
diktatur (rz.) -et, -er, -erne dyktatura
diktere (cz.) -r, -de, -t po|dyktować
dilemma (rz.) -et, -er, -erne dylemat
dimittere (cz.) -r, -de, -t opuścić szkołę ze świadectwem dojrzałości
dims (rz.) -en, -er, -erne coś małego, nieokreślonego
din (zaim.) dit, dine twój, twoja, twoje
Det er din bluse /dit hus / dine børn To jest twoja bluzka / twój dom / twoje dzieci.
dine patrz din
dingle (cz.) -r, -de, -t chwiać się; dyndać, zwisać, wisieć
diplom (rz.) -et, -er, -erne dyplom
diplomat (rz.) -en, -er, -erne dyplomata
direkte (przym.) -, – (przysł.) prosto, bezpośrednio
direkte skatter bezpośrednie podatki
direkte tale mowa niezależna, mowa wprost
Gå direkte hjem! Idź prosto do domu!
direktorat (rz.) -et, -er, -erne dyrekcja, wydział ministerstwa, departament
direktør (rz.) -en, -er, -erne dyrektor
dirigent (rz.) -en, -er, -erne dyrygent
dirigere (cz.) -r, -de, -t dyrygować
dirke (cz.) -r, -de, -t otwierać za pomocą wytrycha
dirre (cz.) -r, -de, -t drżeć, trząść się
dis (rz.) -en, bez lm mgła, zadymka
discipel (rz.) -plen, -ple, -plene uczeń, zwolennik, wyznawca
disciplin (rz.) -en, -er, -erne dyscyplina
Der var disciplin i klassen. W klasie panowała dyscyplina.
Fodbold er en sportdisciplin. Piłka nożna to dyscyplina sportowa.
diset (przym.) -, -sede mglisty, zamglony
disk (rz.) -en, -e, -ene dysk, lada
diskotek (rz.) -et, -er, -erne dyskoteka
diskret (przym.) -, -e dyskretny
diskrimination (rz.) -en, bez lm dyskryminacja
diskriminere (cz.) -r, -de, -t dyskryminować
diskusprolaps (rz.) -en degeneracja chrząstek w kręgosłupie
diskussion (rz.) -en, -er, -erne dyskusja
diskutere (cz.) -r, -de, -t dyskutować
dispensation (rz.) -en, -er, -erne dyspensa
dispensere (cz.) -r, -de, -t zawiesić w czynnościach; uwolnić (od czegoś)
disponere (cz.) -r, -de, -t za|dysponować
disposition (rz.) -en, -er, -erne dyspozycja
disse patrz denne
distance (rz.) -n, -r, -rne dystans, odległość
distrahere (cz.) -r, -de, -t rozpraszać (się); być roztargnionym
distrikt (rz.) -et, -er, -erne rejon
distræt (przym.) -, -e roztargniony, roztrzepany, rozproszony
dit patrz din
dit patrz ditten
ditten og datten / dit og dat to i tamto; to i owo
Vi snakkede om ditten og datten / om dit og dat. Rozmawialiśmy o tym i o tamtym / o tym i owym.
ditto (zaim.) to samo, taki że
diverse (przym.) -, różnorodne, różnorakie, różne
dividere (cz.) -r, -de, -t dzielić (mat.)
division (rz.) -en, -er, -erne dzielenie; dywizja; liga
diæt (rz.) -en, -er, -erne dieta
djævel (rz.) djæv(e)len, djævle, djævlene diabeł, szatan, czort, bies
do. skrót od ditto skrót od: to samo
dobbelt (przym.) -, -e podwójny, dwojaki, dwukrotny
Han betalte det dobbelte. On zapłacił podwójnie.
Dobbelt så dyrt. Dwa razy drożej.
dobbeltbillet (rz.) -ten, -ter, -terne bilet powrotny
dobbeltmoral (rz.) -en, bez lm podwójna moralność
dobbeltseng (rz.) -en, -e, -ene łoże małżeńskie, podwójne łóżko
dobbeltværelse (rz.) -t, -r, -rne pokój dwuosobowy
dog (przysł.) no, tak, jednak, wszak, przecież
Han var ikke rask; dog kom han. On nie był zdrowy, a jednak przyszedł.
Hvad er der dog i vejen? Czy stało się coś złego?
Det er dog for galt! Tego to już za wiele!
Men dog! A jednak! Niemożliwe!
Ti dog stille! Zamilczże!
doktor (rz.) -en, -er, -erne lekarz, doktor; doktor (nauk)
dokument (rz.) -et, -er, -erne dokument
dokumentation (rz.) -en, -er, -erne dokumentacja
dokumentere (cz.) -r, -de, -t udokumentować
dolk (rz.) -en, -e, -ene nóż fiński, finka
dollar (rz.) -en, -/-s, -(s)ne dolar
dom (rz.) -men, -me, -mene wyrok sądowy
domhus (rz.) -et, -e, -ene sąd (gmach sądu)
dominere (cz.) -r, -de, -t dominować; przeważać; górować
dominerende (przym.) -, dominujący, przeważający
domkirke (rz.) -n, -r, -rne katedra
dommer (rz.) -en, -e, -ne sędzia, arbiter, rozjemca
dommervagt (rz.) -en sędzia podpisujący uwolnienie lub nakaz aresztowania osoby
domstol (rz.) -en, -e, -ene trybunał, sąd
donkraft (rz.) -en, -e(r), -e(r)ne przenośnik, podnośnik, lewar
donor (rz.) -en, -er, -erne dawca, donator
dosis (rz.) -en, doser, doserne doza, dawka, ilość
doser patrz dosis
doven (przym.) -t, dovne leniwy, próżniaczy, bezczynny
DR skrót od Danmarks Radio skrót od: Duńskie Radio
drab (rz.) -et, -, -ene morderstwo
drabelig (przym.) -t, -e ogromny; straszliwy
drabsforsøg (rz.) -et, -, -ene próba zabójstwa
drabsmand (rz.) -en, -mænd, -mændene morderca, zabójca
drage (cz.) -r, drog, draget ciagnąć, wybierać się, wywlekać, wydobyć, czerpać
Jeg drager til København. Wybieram się do Kopenhagi.
Han drog et suk. Westchnął.
at drage omsorg for zadbać o coś
at drage en parallel porównywać
at drage en slutning wyciagnąć wniosek
drage (rz.) -n, -r, -rne latawiec; smok
Børnene satte dragen op i luften. Dzieci puszczały latawce na dworze.
Dragen i eventyret er ond. Smok w bajkach jest zły.
drak patrz drikke
dralon (rz.) -et, bez lm dralon (nazwa handlowa włókien poliakrylonitrylowych)
drama (rz.) -et, -er, -erne dramat
dramatik (rz.) -ken, bez lm dramatyzm, dramatyczność
dramatisk (przym.) -, -e dramatyczny
dreje (cz.) -r, -de, -t wiercić; s|kręcić; odrócić, odwracać; dotyczyć
Hun drejer hovedet. On odwraca głowę.
Hvad drejer det sig om? O co tu idzie?
drejebænk (rz.) -en, -e, -ene obrabiarka
drejeskive (rz.) -n, -r, -rne koło garncarskie
drejning (rz.) -en, -er, -erne obrót, skręt
dreng (rz.) -en, -e, -ene chłopiec
drev patrz drive
drevet patrz drive
drift (rz.) -en, -er, -erne instynkt, skłonność, poryw, pociąg
drik (rz.) -ken, -ke, -kene napój
drikke (cz.) -r, drak, drukket wy|pić
drikkepenge (rz.) -en, bez lp napiwek
drikkevand (rz.) -et, bez lm woda pitna
drilagtig (przym.) -t, -e drażniący, irytujący, denerwujący
drille (cz.) -r, -de, -t drażnić, irytować, denerwować
drilsk (przym.) -, -e lubiący przedrzeźniać/irytować
drink (rz.) -en, -s, -ene koktajl, aperitif
dristig (przym.) -t, -e odważny, śmiały, zuchwały
drive (cz.) -r, drev, drevet pędzić, zapędzać; lenić się; zajmować się, prowadzić (zakład, przesiębiorstwo)
Han drev dyrene ud. On wygonił zwierzęta.
Regnen driver ned ad ruderne. Deszcz spływa po szybach.
Han driver en gård. On prowadzi gospodarstwo rolne.
at drive blomster frem hodować kwiaty
Han driver den af. On leni się / obija się.
Han vil drive det vidt. On daleko zajdzie.
Faren drev over. Niebezpieczeństwo minęło.
drivhus (rz.) -et, -e, -ene cieplarnia, szklarnia
drivvåd (przym.) -t, -e przemoczony do suchej nitki
drog patrz drage
dronning (rz.) -en, -er, -erne królowa
drue (rz.) -n, -r, -rne winogrono
druesaft (rz.) -en, bez lm sok winogronowy
drukket patrz drikke
drukne (cz.) -r, -de, -t u|tonąć, u|topić (się)
dryppe (cz.) -r, -de, -t kapać, nalewać po kropelce
drysse (cz.) -r, -de, -t posyp(yw)ać, sypać, obsypywać
dræbe (cz.) -r, dræbte, dræbt zabi(ja)ć
dræn (rz.) -et, -, -ene dren, kanał odwadniający
dræne (cz.) -r, -de, -t osuszać, drenować
drøfte (cz.) -r, -de, -t rozstrząsać, rozstrzygać, rozpatrywać, dyskutować
drøj (przym.) -t, -e wydatny; trudny
drøm (rz.) -men, -me, -mene sen, marzenie
drømme (cz.) -r, drømte, drømt śnić
dråbe (rz.) -n, -r, -rne kropla, kropelka
DSB skrót od Danske Statsbaner skrót od: Duńskie Koleje Państwowe
du (cz.) -er, -ede, -et nadawać się, być odpowiednim
Den duer ikke. To się nie nadaje.
Han duer ikke til noget. On do niczego się nie nadaje.
du (zaim.) dig ty, tobie
Hvad hedder du? Jak się nazywasz?
Kan jeg hjælpe dig? Czy mógłbym ci w czymś pomóc?
Dav med dig! Cześć!
Hvad er der med dig? Co się z tobą dzieje?
due (rz.) -n, -r, -rne gołąb
duft (rz.) -en, -e, -ene zapach, aromat
dufte (cz.) -r, -de, -t pachnieć
dug (rz.) -gen, bez lm rosa
dugge (cz.) -r, -de, -t zajść mgłą; opadać (rosa)
dukke (cz.) -r, -de, -t opuszczać się; schylać się
Han dukkede sig. On się nachylił.
Han dukkede hovedet. On opuścił/spuścił głowę.
Pludselig dukkede han frem/op. On się nagle zjawił.
dukke (rz.) -n, -r, -rne lalka, kukła
dukkert (rz.) -en, -er, -erne zanurzenie, pogrążenie, nurkowanie
dum (przym.) -t, -me głupi
dumdristig (przym.) -t, -e lekkomyślny, nierozważny; śmiały
dumhed (rz.) -en, -er, -erne głupota
dumme sig (cz.) -r, -de, -t wygłupić się
dumpe (cz.) -r, -de, -t oblać egzamin; wyrzucić, wywalić
De dumper affald i havet. Oni wyrzucają (wywalają) odpady do morza.
Han dumpede til eksamen. On oblał egzamin.
dun (rz.) -et, -, -ene puch
dunk (rz.) -en, -e, -ene karnister, bańka
dunkel (przym.) -t, dunkle ciemny, niejasny
duplikere (cz.) -r, -de, -t duplikować, powielać
dus (przym.) -, – (przysł.) (być) na ty
Skal vi være dus? Czy możemy być/przejść na ty?
Skal vi drikke dus? Wypijemy bruderszafta?
dusin (rz.) -et, -, -ene tuzin, dwanaście
dusør (rz.) -en, -er, -erne nagroda (za znalezienie)
dutte (cz.) -r, -de, -t tykać się
dvs. skrót od det vil sige skrót od: to znaczy (tzn.)
dvask (przym.) -, -e bezmyślny; niemrawy; gnuśny
dværg (rz.) -en, -e, -ene karzeł
dyb (przym.) -t, -e głęboki, niski
dybfrossen (przym.) -t, -frosne zamrożony
dybfrost (rz.) -en, bez lm zamrożenie
dybfryser (rz.) -en, -e, -ne zamrażalnik, chłodnia
dybsindig (przym.) -t, -e wnikliwy, głęboki; zadumany
dybtgående (przym.) -, dogłębny; dokładny; dociekliwy
dyd (rz.) -en, -er, -erne cnota
dydig (przym.) -t, -e cnotliwy
dygtig (przym.) -t, -e zdolny, umiejętny, sprawny
dygtighed (rz.) zdolność, umiejętność, sprawność
dykke (cz.) -r, -de, -t nurkować
dykker (rz.) -en, -e, -ne nurek
dynamo (rz.) -en, -er, -erne dynamo (prądnica)
dynd (rz.) -et, bez lm szlam, muł
dyne (rz.) -n, -r, -rne pierzyna
dynebetræk (rz.) -ket, -, -kene powłoczka, poszewka na pierzynę
dynefrakke (rz.) -n, -r, -rne płaszcz puchowy
dyneløfteri (rz.) -et, bez lm kontrola, sprawdzanie życia prywatnego
dynge (rz.) -n, -r, -rne stos, kupa
dyr (rz.) -et, -, -ene zwierzę, zwierz, zwierzyna
Der var mange dyr på gården. W gospodarstwie było dużo zwierząt.
Han skød et dyr (=en hjort). On ustrzelił zwierzynę (=jelenia).
dyr (przym.) -t, -e drogi kosztowny
Det bliver en dyr rejse. Ta podróż będzie kosztowna.
Nu er gode råd dyre! Teraz trudno będzie znaleźć radę!
Det vil koste dig dyrt! To będzie ciebie drogo kosztować! Zapłacisz mi za to!
dyrefoder (rz.) -et, bez lm pasza dla zwierząt
dyrehandel (rz.) -en, -handler, -handlerne handel zwierzętami
dyrehandler (rz.) -en, -e, -ne sprzedawca zwierząt
dyrke (cz.) -r, -de, -t uprawi(a)ć, hodować
At dyrke grøntsager / sine interesser / sport. Uprawiać jarzyny / mieć zainteresowania / uprawiać sport.
dyrlæge (rz.) -n, -r, -rne weterynarz
dyrskue (rz.) -t, -r, -rne targi trzodowe, pokaz trzody
dyrtid (rz.) drożyzna, podwyżka cen
dyrtidsregulering (rz.) -en, -er, -erne regulacja zarobków w stosunku do cen
dysenteri (rz.) -en, bez lm dezynteria, czerwonka
dysse (cz.) -r, -de, -t utulać, utulić; zatuszować (sprawę)
dysse (rz.) -n, -r, -rne dolmen (prehistoryczna budowla megalityczna o charakterze grobowca)
dyst (rz.) -en, -er, -erne walka, spór; gorąca polemika
dyster (przym.) -t, -dystre ponury; ciemny
dæk (rz.) -ket, -, -kene opona; pokład
Cyklen fik nyt døk. Zmieniono oponę w rowerze.
Han vaskede skibets dæk. On mył pokład statku.
dække (cz.) -r, -de, -t nakry(wa)ć, przykry(wa)ć
Jorden var dækket af sne. Ziemia była przykryta śniegiem.
at dække bord nakryć do stołu
Forsikringen dækker skaden. Ubezpieczenie pokrywa szkody.
Han dækkede over sin søn. On krył swojego syna.
Vennen dækkede hans udgifter. Przyjaciel pokrył jego wydatki.
dækningsløs (przym.) -t, -e bez pokrycia
dæksel (rz.) -s(e)let, dæksler, dækslerne pokrywa
dæmning (rz.) -en, -er, -erne tama, grobla
dæmpe (cz.) -r, -de, -t ściszyć, przyciszyć
Dæmp radioen! ścisz radio!
Dæmp dig! Ucisz się! Uspokój się!
dæmre (cz.) -r, -de, -t rozwidniać się, rozjaśniać się, dnieć (świtać)
(cz.) -r, -de, er død umrzeć, umierać
døbe (cz.) -r, døbte, døbt chrzcić
døbefont (rz.) -en, -er, -erne chrzcielnica
død (rz.) -en, bez lm śmierć
Døden indtrådte kl. 22. śmierć nastąpiła o godz. 22.
at ligge for døden leżeć w agonii
at dømme til døden skazać na śmierć
en naturlig død śmierć naturalna
Det bliver min ød! To mnie dobije!
at kede sig til døde zanudzić się na śmierć
død (przym.) -t, -e zmarły, umarły
Jeg er mere død end levende. Ledwo żyję.
Han er noget død i det. On jest taki trochę bez życia.
dødelig (przym.) -t, -e śmiertelny
dødsbo (rz.) -et mienie pośmiertne
dødsdømt (przym.) -, -e skazany na karę śmierci
dødsfald (rz.) -et, -, -ene wypadek śmiertelny, śmierć
døgn (rz.) -et, -, -ene doba
døgndrift (rz.) praca całodobowa
Virksomheden kører i døgndrift. Zakład (fabryka) pracuje całą dobę.
døgntemperatur (rz.) -en, -er, -erne temperatura w ciągu dnia
døje (cz.) -r, -de, -t cierpieć, znieść, znosić
Han døjer meget med sine smerter. Męczą go bóle.
Hun kan ikke døje ham. Ona go nie cierpi.
dømme (cz.) -r, dømte, dømt skaz(yw)ać, sądzić
dømmende (przym.) -, sądzący, skazujący
Den dømmende magt. Władza sądząca.
dør (rz.) -en, -e, -ene drzwi
dørklokke (rz.) -n, -r, -rne dzwonek do drzwi
døtre patrz datter
døv (przym.) -t, -e głuchy
døvstum (przym.) -t, -me głuchoniemy
dåb (rz.) -en, bez lm chrzest, chrzciny
dåbsattest (rz.) -en, -er, -erne metryka chrztu
dåd (rz.) -en, bez lm wy|czyn
dårlig (przym.) -t, -e niedobry; zły, w złym gatunku; chory, niezdrowy
dåse (rz.) -n, -r, -rne puszka, konserwa
dåsemad (rz.) -en, bez lm konserwa
dåseåbner (rz.) -en, -e, -ne otwieracz do puszek
E ^
e-vitamin (rz.) -et, -er, -erne witamina E
ed (rz.) -en, -er, -erne przysięga; przekleństwo
edb skrót od elektronisk databehandling skrót od: przetwarzanie danych na komputerach
edb-assistent (rz.) -en, -er, -erne technik programista
edderkop (rz.) -pen, -per, -perne pająk
eddike (rz.) -n, bez lm ocet
eddikesyre (rz.) -n kwas octowy
EF skrót od Det Europæiske Fællesskab. skrót od: Europejska Wspólnota Gospodarcza (EWG)
EF-land (rz.) -et, -e, -ene Kraj należący do EWG
effekt (rz.) -en, -er, -erne efekt
effektiv (przym.) -t, -e efektywny, wydajny
efg skrót od erhvervsfaglig grunduddannelse skrót od: kursy przysposobienia do zawodu
efg-basis (rz.) roczny kurs przygotowawczy w szkole zawodowej
efg-elev (rz.) -en, -er, -erne uczeń szkoły zawodowej
efg-lærling (rz.) -en, -e, -ene uczeń, terminator
efg-løn (rz.) -nen, bez lm dochód terminatora, ucznia
efg-skole (rz.) -n, -r, -rne szkoła zawodowa
efg-uddannelse (rz.) -n, -r, -rne wykształcenie w szkole zawodowej
efter (przyim., przysł., spój.) za, po, wedle, według
Hunden løb efter mig. Pies biegł za mną.
Dagen efter var han syg. Na drugi dzień zachorował.
Han kom, efter at jeg var rejst. On przyszedł po moim wyjeździe.
efterforske (cz.) -r, -de, -t wy|badać, zbadać, wyszukiwać
efterfulgt patrz efterfølge
efterfulgte patrz efterfølge
efterfølge (cz.) -r, -fulgt, -fulgte następować, nastąpić
efterfølger (rz.) -en, -e, -ne następca
eftergivende (przym.) -, ustępliwy
efterhånden (przysł.) stopniowo, z czasem
efterkommer (rz.) -en, -e, -ne potomek, następca
efterkrav (rz.) -et, -, -ene zapłata przy odbiorze towaru
Firmaet sender varerne på efterkrav. Firma wysyła towar za opłatą przy odbiorze.
efterlade (cz.) -r, -lod, -ladt pozostawić, zostawić po sobie
Hun efterlod en stor arv. Ona pozostawiła po sobie duży spadek.
Bogen efterlader et dybt indtryk hos læseren. Książka wywiera na czytelniku głębokie wrażenie.
efterladt (przym.) -, -e pozostawiony, pozostały, opuszczony
efterligne (cz.) -r, -de, -t naśladować
efterlod patrz efterlade
efterlyse (cz.) -r, -lyste, -lyst poszukiwać
efterlysning (rz.) -en, -er, -erne poszukiwanie
efterløn (rz.) -nen, bez lm przedwczesna emerytura
eftermiddag (rz.) -en, -e, -ene popołudnie
efternavn (rz.) -et, -e, -ene nazwisko
efterret (rz.) -ten, -ter, -terne deser
efterretning (rz.) -en, -er, -erne wieść, wiadomość; wywiad
efterse (cz.) -r, -så, -t sprawdzić, skontrolować, dopatrzeć
eftersende (cz.) -r, -sendte, -sendt przesłać
efterskole (rz.) -n, -r, -rne szkoła z internatem (dla uczniów w wieku 14-18 lat)
efterskrift (rz.) -en, -er, -erne dopisek, P.S.
eftersom (spój.) skoro, gdy, ponieważ
efterspurgt patrz efterspørge
efterspurgte patrz efterspørge
efterspørge (cz.) -r, -spurgte, -spurgt dowiadywać się, dopytywać się
efterspørgsel (rz.) -spørgs(e)len, -spørgsler, -spørgslerne popyt, zapotrzebowanie
eftersyn (rz.) -et, -, -ene sprawdzenie, przejrzenie; kontrola
eftersøge (cz.) -r, -søgte, -s&#248gt poszukiwać, szukać; ścigać kogoś
efterså patrz efterse
eftertanke (rz.) rozwaga, namysł
Ved nærmere eftertanke. Po głębszym rozważeniu.
efteruddannelse (rz.) -n, -r, -rne kursy dokształcające
efterår (rz.) -et, -, -ene jesień
efterårsferie (rz.) -n, -r, -rne ferie jesienne
eg (rz.) -en, -e, -ene dąb
egen (przym.) eget, egne własny
Pigen har sin egen mening. Dziewczyna ma swoje własne zdanie.
Hun har sit eget værelse. On ma swój własny pokój.
egennavn imię własne
egenskab (rz.) -en, -er, -erne właściwość; jakość; zdolność
egentlig (przym.) -, -e, (przysł.) właściwy, właściwie; istotny
Det egentlige problem er penge. Brak pieniędzy jest zasadniczym problem.
Jeg har egentlig ikke lyst. Właściwie to nie mam ochoty.
eget patrzegen
egetræ (rz.) -et, -er, -erne drzewo dębowe, dąb
egn (rz.) -en, -e, -ene okolica, miejsce
egne sig (cz.) -r, -de, -t nadawać się (na coś; do czegoś)
Hun egner sig til at være læge. On nadaje się na lekarza.
egne patrzegen
ego (rz.) -et ego, jaźń
egoistisk (przym.) -, -e egoistyczny
Egypten Egipt
ej (przysł.) nie
eje (cz.) -r, -de, -t posiadać, mieć
ejefald dopełniacz
ejendom (rz.) -men, -me, -mene posiadłość, majątek, własność, dobytek
Smykkerne er hendes private ejendom. Biżuteria jest jej prywatną własnością.
Ejendommen har 4 lejligheder. Dom składa się z czterech mieszkań.
ejendommelig (przym.) -t, -e dzwiny, szczególny
ejendomsforsikring (rz.) -en, -er, -erne ubezpieczenie nieruchomości
ejendomskontor (rz.) -et, -er, -erne biuro pośrednictwa, kupna i sprzedaży nieruchomości
ejendomsmægler (rz.) -en, -e, -ne pośrednik w sprawach kupna i sprzedaży nieruchomości; makler
ejendomsret (rz.) -ten, bez lm prawo własności
ejendomsskat (rz.) -ten, -ter, -terne podatek własnościowy
ejer (rz.) -en, -e, -ne posiadacz, właściciel, gospodarz
ejerbolig (rz.) -en, -er, -erne własne miejsce zamieszkania
ejerlejlighed (rz.) -en, -er, -erne mieszkanie własnościowe
ekko (rz.) -et, -er, -erne echo
ejestedord zaimek dzierżawczy
eksamen (rz.) -en, -er, -erne egzamin
eksaminand (rz.) -en, -er, -erne podchodzący do egzaminu, egzaminowany
eksaminator (rz.) -en, -er, -erne egzaminator
eksem (rz.) -en/-et egzema, wysypka
eksempel (rz.) -plet, -pler, -plerne przykład
eksemplar (rz.) -et, -er, -erne egzemplarz, okaz
eksil (rz.) -et, -er, -erne wygnanie, emigracja
eksistens (rz.) -en, -er, -erne egzystencja
eksistere (cz.) -r, -de, -t egzystować, istnieć
eksklusiv (przym.) -t, -e wyjątkowy, ekskluzywny
eksklusivaftale (rz.) -n, -r, -rne umowa specjalna na rynku pracy dotycząca wyłącznie związków zawodowych i pracodawców
ekskursion (rz.) -en, -er, -erne wycieczka
eksotisk (przym.) -, -e egzotyczny
ekspedere (cz.) -r, -de, -t załatwi(a)ć; odprawi(a)ć
ekspedient (rz.) -en, -er, -erne ekspedient, sprzedawca
ekspedition (rz.) -en, -er, -erne ekspedycja, wyprawa; ekspediowanie
ekspeditrice (rz.) -n, -r, -rne ekspedientka, sprzedawczyni
eksperiment (rz.) -et, -er, -erne eksperyment
eksperimentere (cz.) -r, -de, -t eksperymentować
ekspert (rz.) -en, -er, -erne ekspert, rzeczo|znawca
eksplodere (cz.) -r, -de, -t eksplodować; wybuchać, wybuchnąć; rozrywać, rozerwać
eksplosion (rz.) -en, -er, -erne eksplozja, wybuch
eksport (rz.) -en, bez lm eksport
eksportere (cz.) -r, -de, -t eksportować
eksporterhverv (rz.) -et, -, -ene branże eksportowe
ekspres (przym.) -, – (przysł.) ekspresowy, szybki, prędki; szybko, prędko
ekspropriation (rz.) -en, -er, -erne wywłaszczenie
ekstemporal (rz.) -en egzamin bez przygotowania
ekstensiv (przym.) -t, -e obszerny, ekstensywny
ekstra (przym.) -, – (przysł.) ekstra, dodatkowo
Ekstra indtægter. Dodatkowy dochód.
Vi lever ekstra godt. Doskonale nam się powodzi.
el skrót od elektricitet skrót od: elektryczność
elastik (rz.) -ken, -ker, -kerne gumka
elastisk (przym.) -, -e elastyczny, sprężysty
elefant (rz.) -en, -er, -erne słoń
elegant (przym.) -, -e elegancki
elektricitet (rz.) -en, bez lm elektryczność
elektriker (rz.) -en, -e, -ne elektryk
elektrisk (przym.) -, -e elektryczny
elektronik (rz.) -ken, bez lm elektronika
elektronisk (przym.) -, -e elektroniczny
elektroteknik (rz.) -ken, bez lm elektrotechnika
element (rz.) -et, -er, -erne element
elementær (przym.) -t, -e elementarny, podstawowy
elendig (przym.) -t, -e nędzny, biedny
elev (rz.) -en, -er, -erne uczeń, uczennica
elevator (rz.) -en, -er, -erne winda
elevnummer (rz.) -et, -numre, -numrene numer ucznia
elevrefusion (rz.) -en, -er, -erne subwencja państwowa dla szkoły na ucznia
elevråd (rz.) -et, -, -ene rada uczniowska
elevtal (rz.) -let, -, -lene ilość uczniów
elg (rz.) -en, -e, -ene łoś
elite (rz.) -n, -r, -rne elita
eller (spój.) lub, albo
ellers (przysł.) inaczej, zresztą, czy?
Kom nu! Ellers kommer vi for sent! Chodź już! Inaczej się spóźnimy!
Du kan ellers tro, at det var sjovt! A żebyś wiedział, że było fajnie!
Ellers noget? Czy jeszcze coś?
Ellers tak! Nie dziękuję!
elleve (licz.) jedenaście
elmast (rz.) -en, -er, -erne maszt wysokiego napięcia
elmåler (rz.) -en, -e, -ne licznik do mierzenia elektryczności
elovn (rz.) -en, -e, -ene piecyk/piekarnik elektryczny
elpanel (rz.) -et, -er, -erne kaloryfer elektryczny
elregning (rz.) -en, -er, -erne rachunek za elektryczność
elsdyr (rz.) -et, -, -ene łoś
elselskab (rz.) -et, -er, -erne towarzystwo elektryfikacyjne
elske (cz.) -r, -de, -t kochać, lubić
Hun elsker sin mand. Ona kocha swojego męża.
Han elsker at gå i biografen. Ona lubi chodzić do kina.
Hun elskede med sin mand. Ona kochała się ze swoim mężem.
Min elskede! Moje kochanie!
elsker (rz.) -en, -e, -ne kochanek
elskov (rz.) -en, bez lm miłość
elskværdig (przym.) -t, -e uprzejmy, miły
elvarme (rz.) -n, bez lm ogrzewanie elektryczne
elværk (rz.) -et, -er, -erne elektrownia
emballage (rz.) -n opakowanie
emballere (cz.) -r, -de, -t o|pakować, opakowywać
embede (rz.) -t, -r, -rne urząd
embedsmand (rz.) -en, -mænd, -mændene wysoki urzędnik państwowy
emhætte (rz.) -n, -r, -rne elektryczny wywietrznik, wyciąg kuchenny, okap kuchenny
emigrant (rz.) -en, -er, -erne emigrant
emigrere (cz.) -r, -de, -t wy|emigrować
emne (rz.) -t, -r, -rne temat, myśl przewodnia
emnekartotek (rz.) -et, -er, -erne katalog tematyczny
en (licz.) et (rodz. osob.) et jeden, ktoś, niektóry
En stol og et bord. Krzesło i stół.
En og en er to. Jeden plus jeden równa się dwa.
Hun er en sød lille én. Z niej taki malutki kociak.
Han giver aldrig én mulighed for at tale. On nigdy nikomu nie daje dojść do głosu.
En kommer, en anden går. Jeden wchodzi, a drugi wychodzi.
En eller anden. Ktoś.
En 3-4 stykker. 3-4 sztuki
end (przysł. spój.) niż; od; poza, oprócz
Hvad der end sker… Bez względu na to co będzie.
Petter er større end Ole. Peter jest wyższy niż Ole.
Hellere end gerne! Bardzo chętnie!
Det er ikke mere end rimeligt. To jest do przyjęcia. To można zaakceptować.
endda (przysł.) mimo to, niemniej; wciąż, jeszcze; nawet
Det er ikke så galt endda! To nie jest jeszcze tak źle!
Sagen kommer for landsretten og måske endda for Højesteret. Sprawa pójdzie do sądu okręgowego, a może nawet do najwyższego.
ende (cz.) -r, endte, endt zakończyć, skończyć
ende (rz.) -n, -r, -rne koniec; tyłek, zad
Enden af bænken. Skraj ławki.
Fra den ene ende af byen til den anden. Z jednego końca miasta na drugi.
I alle ender og kanter. Ze wszystkich stron.
At få klø på den bare ende. Dostać po gołym tyłku.
endelig (przym.) -t, -e (przysł.) ostateczny, ostatecznie, wreszcie
Mit endelige mål. Mój ostateczny cel.
Endelig kom han! Nareszcie się zjawił!
Bliv endelig siddende! Nie wstawaj, proszę!
endelse (rz.) -n, -r, -rne końcówka
endnu (przysł.) jeszcze
Han rejser ikke endnu. On jeszcze nie wyjeżdża.
Han bliver et par dage endnu. On pozostanie jeszcze kilka dni.
Endnu større. Jeszcze większy.
endvidere (przysł.) oprócz tego, ponadto
ene (przym.) -, – (przysł.) sam jeden, sam, tylko
Han var meget ene. On był bardzo często sam.
Ene og alene. Zupełnie sam. Sam jeden.
Du er min eneste ven! Ty jesteś moim jedynym przyjacielem!
enebarn (rzecz.) -et, -børn, -børnene jedynak, jedynaczka
energi (rz.) -en energia
Han bruger al sin energi på politik. On wkłada całą energię w politykę.
Danmark får energi fra kul. Węgiel jest źródłem energii w Danii.
energikilde (rz.) -n, -r, -rne źródło energii
energiminister (rz.) -en minister energetyki
energiministerium (rz.) -ministeriet ministerstwo energetyki
energipolitik (rz.) -ken, bez lm polityka energetyczna
energisk (przym.) -, -e energiczny
enerådende (przym.) -, decydujący samodzelnie
enes (cz.) enes, enedes, enedes dojść do porozumienia, pogodzić się
enestue (rz.) -n, -r, -rne pokój jednoosobowy
enestående (przym.) -, wyjątkowy, niepowtarzalny
enevælde (rz.) -n, bez lm władza absolutna, absolutyzm
enevældig (przym.) -t, -e absolutny władca
eng (rz.) -en, -e, -ene łąka, pastwisko
engagement (rz.) -et, -er, -erne angaż, zaangażowanie
engagere (cz.) -r, -de, -t za|angażować się
At engagere en person. Zaangażować kogoś.
Han er meget engageret. On jest bardzo zaangażowany.
engang (przysł.) raz, kiedyś
der var engang… Było sobie raz…
Engang imellem. Od czasu do czasu.
Hør engang! Posłuchaj!
Hodja skyldte engang købmanden penge. Hodja w swoim czasie miał dług w sklepie.
Det er ikke engang 14 dage siden, jeg så hende sidst. Ostatnio widziałem ją niecałe dwa tygodnie temu.
engel (rz.) eng(e)len, engle, englene anioł
engelsk (przym.) -, -e angielski
England Anglia
englænder (rz.) -en, -e, -ne Anglik
enhed (rz.) -en, -er, -erne jedność, jednostka; całość
enhver (zaim.) ethvert każdy, ktokolwiek
Enhver kan tabe en kop. Każdemu może się zdarzyć upuścić filiżankę.
Ethvert problem kan løses. Każdy problem da się rozwiązać.
For enhver pris. Za wszelką cenę.
Det til enhver til gældende bidrag. Obowiązująca aktualnie wysokość pomocy.
enig (przym.) -t, -e jednomyślny, zgodny
enighed (rz.) -en, bez lm zgoda, porozumienie, jednomyślność
enke (rz.) -n, -r, -rne wdowa
enkel (przym.) -t, enkle prosty, nieskomplikowany
En meget enkel historie. Bardzo prosta historia/sprawa.
Et enkelt sprog. Prosty język.
enkelt (przym.) osobny, pojedynczy; prosty
Hun kom en enkelt gang. Ona przyszła tylko jeden raz.
enkeltbillet (rz.) -ten, -ter, -terne bilet w jedną stronę
enkeltfagskursist (rz.) -en, -er, -erne uczestnik jednoprzedmiotowego kursu
enkeltfagskursus (rz.) -kurset, -kurser, -kurserne kurs jednoprzedmiotowy
enkelthed (rz.) -en, -er, -erne prostota
enkeltvis (przym.) -, – (przysł.) pojedynczo, osobno
enkeltværelse (rz.) -et, -r, -rne pokój pojedynczy
enkemand (rz.) -en, -mænd, -mændene wdowiec
enkepension (rz.) -en renta wdowia
enkrone (rz.) -n, -r, -rne moneta jednokoronowa
enlig (przym.) -t, -e samotny
en enlig far eller mor. Samotny ojciec lub samotna matka.
En ung enlig. kawaler/panna
enorm (przym.) -t, -e niezmierzony, ogromny
enrum (rz.) w cztery oczy, na osobności
Skal vi tale i enrum? Czy mamy porozmawiać w cztery oczy?
ens (zaim.) kogoś; czyjeś
Hvis det er ens egen skyld, må man betale. Za szkodę wyrządzoną z własnej winy trzeba zapłacić samemu.
ensartet (przym.) -, -tede jednakowy; jednorodny; jednolity
ensbetydende (przym.) -, jednoznaczny
ensfarvet (przym.) -, -vede jednokolorowy
ensformig (przym.) -t, -e monotonny
ensilage (rz.) -n, bez lm kiszonka; silos
ensom (rz.) -t, -me samotny
ensomhed (rz.) -en, bez lm samotność
enspænder (rz.) -en, -e, -ne indywidualista
ensrette (cz.) -r, -de, -t prostować; ujednolicić
ental liczba pojedyncza
enten (przysł.) albo
Enten hører du efter, eller du går! Albo słuchasz, albo wyjdź!
entré (rz.) entreen, entreer, entreerne wstęp; wejście; przedpokój; sień
Han gik ind i entreen. Wszedł do przedpokoju.
Gratis entr’ for børn under 12. Bezpłatny wstęp dla dzieci poniżej 12 roku życia.
entydig (przym.) -t, -e jednoznaczny
envejskommunikation (rz.) -en komunikacja jednostronna
enzym (rz.) -et, -er, -erne enzym
epidemi (rz.) -en, -er, -erne epidemia
epilepsi (rz.) -en epilepsja, padaczka
epileptiker (rz.) -en, -e, -ne epileptyk
episode (rz.) -n, -r, -rne epizod, zdarzenie
epoke (rz.) -n, -r, -rne epoka
er patrz være
erfare (cz.) -r, -de, -t pozna(wa)ć; doświadczyć, doświadczać; dowiedzieć się
erfaring (rz.) -en, -er, -erne obycie; nawyk; doświadczenie
erhverv (rz.) -et, -, -ene gałąź ekonomiczna; zawód; profesja; przemysł; rzemiosło
erhverve (cz.) -r, -de, -t naby(wa)ć; zdoby(wa)ć
erhvervsarbejde (rz.) -t, bez lm praca zawodowa
erhvervsdrivende (przym.) -, prowadzący farbrykę, zakład przemysłowy itp.
erhvervsfaglig grunduddannelse kursy przysposobienia do zawodu
erhvervsførerbevis (rz.) -et, -er, -erne katalog, kartoteka zawodów
erhvervsliv (rz.) -et, bez lm życie gospodarcze
erhvervspraktik (rz.) -ken, bez lm praktyka zawodowa
erhvervsrettet (przym.) -, -tede ukierunkowany zawodowo
erhvervsuddannelse (rz.) -n, -r, -rne nauczanie zawodowe
erhvervsvejleder (rz.) -en, -e, -ne konsultant w sprawie wyboru zawodu
erhvervsvejledning (rz.) -en informacja o zawodach
erindre (cz.) -r,-de, -t wspominać; przypominać, przypomnieć
erindring (rz.) -en, -er, -erne wspomnienie; pamiątka
erkende (cz.) -r, -kendte, -kendt przyzna(wa)ć się, uznać
erkendelse (rz.) -n, -r, -rne przyznanie się; zrozumienie
erklære (cz.) -r, -de, -t oświadczyć, oświadczać; objaśnić, wyjaśnić
erklæring (rz.) -en, -er, -erne oświadczenie; objaśnienie
ernære (cz.) -r, -de, -t żywić, karmić; utrzymywać się
ernæring (rz.) -en, bez lm pożywienie
erobre (cz.) -r, -de, -t zdoby(wa)ć; zawojować
erobring (rz.) -en, -er, -erne zdobycie, pokój
erotik (rz.) -ken, bez lm erotyka
erotisk (przym.) -, -e erotyczny
erstatning (rz.) -en, -er, -erne zmiana; rekompensata; odszkodowanie
erstatningspligt (rz.) -en, bez lm obowiązek wynagrodzenia szkód
erstatte (cz.) -r, -de, -t wynagrodzić; zapłacić odszkodowanie; zamienić, zastąpić
es (rz.) -set, -ser, -serne as
eskimo (rz.) -en, -er, -erne eskimos
essens (rz.) -en, -er, -erne esencja; istota; napar
Essensen af teksten. Istota tekstu. Kwintesencja tekstu.
Frugtessens. Wywar z owoców.
et patrz en
et cetera (przysł.) et cetera, i tak dalej
et-værelses (przym.) jednopokojowy
En et-værelses lejlighed. Mieszkanie jednopokojowe.
etablere (cz.) -r, -de, -t urządzić, urządzać; z|organizować
etablering (rz.) -en urządzenie
etage (rz.) -n, -r, -rne piętro
etageejendom (rz.) -men, -me, -mene budynek piętrowy
etc. skrót od et cetera skrót od: et cetera
ethvert patrz enhver
etik (rz.) -ken etyka
etiket (rz.) -ten, -ter, -terne etykieta
etisk (przym.) -, -e etyczny
etplanshus (rz.) -et, -e, -ene dom parterowy
etter (rz.) -en, -e, -ne numer pierwszy, jedynka (np. autobus nr 1)
etui (rz.) -et, -er, -erne etui, futerał
EU skrót od Den Europæiske Union skrót od: Unia Europejska (UE)
Europa Europa
Europahøjskolen Europejski Uniwersytet Ludowy
europakort (rz.) -et, -, -ene mapa Europy
europæer (rz.) -en, -e, -ne Europejczyk
europæisk (przym.) -, -e europejski
evakuere (cz.) -r, -de, -t ewakuować; przenosić
evakuering (rz.) -en ewakuacja
evaluere (cz.) -r, -de, -t szacować, oceniać; wyznaczać kurs waluty
evaluering (rz.) -en, -er, -erne ocena, szacunek
evangelium (rz.) -liet, -lier, -lierne ewangelia
eventuel (przym.) -t, -le ewentualny, ewentualnie
eventyr (rz.) -et, -, -ene bajka, przygoda
eventyrer (rz.) -en, -e, -ne awanturnik, osoba żądna przygód
evig (przym.) -t, -e od|wieczny
evighed (rz.) -en, -er, -erne wieczność
evindelig (przym.) -t, -e wieczny
evne (cz.) -r, -de, -t móc, być w stanie, zdołać, potrafić
evne (rz.) -n, -r, -rne zdolność; talent
evt. skrót od eventuel skrót od: ewentualnie
F ^
G ^
H ^
I ^
I (zaim.) jer, jeres Wy, was, wam, wami, wasz, wasze
Kommer I fra Frankrig? Czy pochodzicie z Francji?
Skal jeg hjælpe jer? Czy pomóc wam?
Hvad hedder jeres barn? Jak ma na imię wasze dziecko?
i (przyim., przysł.) w, we
I dag. Dzisiaj.
I øjeblikket. W tej chwili.
20 kr. i alt. W sumie 20 koron.
At være i gang. Robić coś. Zajmować się czymś. Być w trakcie.
I hvert fald. W każdym przypadku. W każdym razie.
i stedet for zamiast
I øvrigt. Zresztą. Ponadto.
Klap i! Zamknij się
Hæng i! Weź się do pracy! Rób to! Nie przerywaj!
iagttage (cz.) -t, -tog, -taget spostrzegać, spostrzec; dostrzegać, dostrzec; obserwować
iagttog patrz iagttage
id-kort skrót od identitetskort skrót od: dowód tożsamości
ide (rz.) -en, -er, -erne idea, myśl
ideal (rz.) -et, -er, -erne ideał
idealisme (rz.) -n, bez lm idealizm
idealist (rz.) -en, -er, -erne idealista
identificere (cz.) -r, -de, -t identyfikować
Han identificerer sig med sin far. On identyfikuje się ze swoim ojcem.
ideel (przym.) -t, -le idealny
identitet (rz.) -en, -er, -erne tożsamość
identitetskort (rz.) -et, -, -ene dowód tożsamości
ideologi (rz.) -en, -er, -erne ideologia
idet (spój.) gdy, kiedy, ponieważ
idiomatisk (przym.) -, -e idiomatyczny
Idiomatiske udtryk. Wyrażenia idiomatyczne.
idiot (rz.) -en, -er, -erne idiota
idiotisk (przym.) -, -e idiotyczny
idol (rz.) -et, -er, -erne idol, bożek, bożyszcze
idræt (rz.) -ten, bez lm sport
idrætsanlæg (rz.) -get, -, -gene stadion, boisko sportowe, hala sportowa
idrætsh&#248jskole (rz.) -n, -r, -rne wyższa szkoła wychowania fizycznego
Idrætsparken nazwa największego w Danii stadionu piłkarskiego, mieszczącego się w Kopenhadze przy Øster Allé 50
idyl (rz.) -len, -ler, -lerne idylla, sielanka
idyllisk (przym.) -, -e idylliczny, sielankowy
idømme (cz.) -r, -dømte, -dømt skazać, skazywać
iflg. skrót od ifølge skrót od: według, wskutek
ifølge (przyim.) według, wskutek
iføre sig (cz.) -r, -førte, -ført ubierać się, nakładać (strój)
igen (przysł.) znowu, znów
Hvornår kommer du igen? Kiedy znowu przyjedziesz?
Mor holder igen med pengene. Mama oszczędza (skąpi).
Hun slog igen. Uderzyła jeszcze raz. Oddała.
Han har ikke langt igen. On długo nie pociągnie.
igennem (przyim., przysł.) patrz gennem przez, poprzez
Vi kørte igennem byen. Jechaliśmy przez miasto.
Hun gik meget igennem. Ona wiele przeszła.
Moden slår hurtigt igennem. Moda wchodzi szybko w życie.
Han er helt igennem fin. On jest bardzo przyzwoity.
ih (wykrzyk.) o!
Ih dog! O nie! A jednak!
Ih du milde! O Boże!
ihjel (przysł.) na śmierć
Hvem slog ham ijhel? Kto go zabił?
Hvordan slår du tiden ijhel? Co robisz dla zabicia czasu?
ikke (przysł.) nie; nieprawda
Hun spiser ikke spor. Ona nic nie je.
Den er smuk, ikke? To ładne, nieprawdaż?
Den er ikke smuk, vel? To nieładne, prawda?
Du har vel ikke set Per? Nie widziałeś przypadkiem Pera?
Der er ikke den ting, han ikke vil gøre. Nie ma takiej rzeczy, której by nie zrobił.
ild (rz.) -en, bez lm ogień
ildebrand (rz.) -en, -e, -ene pożar
ildsted (rz.) -et, -er, -erne palenisko; kominek; ognisko
ile (cz.) -r,-de, -t po|śpieszyć (się)
illegal (przym.) -t, -e nielegalny
illusion (rz.) -en, -er, -erne iluzja
ilt (rz.) -en, bez lm tlen
image (rz.) -et, bez lm renoma, opinia
imellem (przyim., przysł. spój.) patrz mellem wśród, pośród, między
De deler brødet imellem sig. Dzielą się chlebem.
Ind imellem drikker jeg kaffe. Czasami pijam kawę.
En gang imellem. Od czasu do czasu.
Der går år, imellem jeg ser ham. Nie widuję go latami.
imens (przysł., przyim.) w tym czasie; w międzyczasie
Du kan læse imens. Poczytaj sobie w międzyczasie.
Du gør rent, imens jeg laver mad. Ty posprzątasz, a ja w międzyczasie zrobię coś do jedzenia.
imidlertid (przysł.) tymczasem
immigrant (rz.) -en, -er, -erne imigrant, przybysz, osiedleniec
immigrere (cz.) -r, -de, -t imigrować
immun (przysł.) -t, -e uodporniony
imod (przyim., przysł.) przeciw|ko, wbrew
Partiet er imod den tanke. Partia jest przeciwna tej myśli.
Jeg har ikke noget imod dig. Nie mam nic przeciwko tobie.
Hen imod aften. Pod wieczór.
Han tog imod på stationen. Odebrał (kogoś) na stacji.
imperativ tryb rozkazujący
imperfektum czas przeszły
imponere (cz.) -r, -de, -t za|imponować
import (rz.) -en, -er, -erne import
importere (cz.) -r, -de, -t importować
ind (przysł.) do, (we); do wnętrza
Ind ad vinduet. Przez okno.
Vi gik ind i skolen. Zapisano ją do szkoły. Ona jest zapisana do szkoły.
Vi kom ind på emnet. Poruszyliśmy temat.
Hvad bilder du dig ind? Co ty sobie wmawiasz?
Vi går ind for fred. Jesteśmy zwolennikami pokoju.
Har du købt ind? Czy zrobiłeś zakupy?
indad (przysł.) do wewnątrz
indadvendt (przym.) -, -e zamknięty w sobie, skryty
indbefatte (cz.) -r, -de, -t włączyć, wciągać, wliczyć
Alt indbefattet. Wszystko wliczone.
indberetning (rz.) -en, -er, -erne raport, sprawozdanie
indberette (cz.) -r, -de, -t zdawać raport, referować sprawę
indbetale (cz.) -r, -talte, -talt wpłacić, zapłacić
indbetaling (rz.) -en, -er, -erne wpłata, opłata
indbildning (rz.) -en, -er, -erne wyobraźnia, fantazja
indblik (rz.) -ket, -, -kene zaznajomienie, zapoznanie; wygląd
at få indblik i zapoznać się z (np. problemem, sprawą)
indbo (rz.) -et, bez lm mienie, meble
indboforsikring (rz.) -en, -er, -erne ubezpieczenie od kradzieży (w miejscu zamieszkania)
indbrud (rz.) -det, -, -dene włamanie
indbudt patrz inbyde
indbyde (cz.) -r, -bød, -budt zapraszać, zaprosić
indbydelse (rz.) -n, -r, -rne zaproszenie
indbygger (rz.) -en, -e, -ne mieszkaniec, obywatel
indbyrdes (przym.) -, wzajemnie
indbød patrz indbyde
inddele (cz.) -r, -delte, -delt podzielić, rozdzielić; klasyfikować
inddeling (rz.) -en, -er, -erne podział, klasyfikacja
inddrage (cz.) -r, -drog, -draget wciągać, wciągnąć; wmieszać; konfiskować; likwidować; zamykać
inddrog patrz inddrage
inde (przysł.) wewnątrz
Lis skal blive inde. Lis musi zostać w domu.
Tiden er inde til at begynde igen. Przyszedł czas, żeby zacząć od nowa.
indebar patrz indebære
indebære (cz.) -r, -bar, -båret mieścić w sobie; zakładać; pociągać za sobą
indebåret patrz indebære
indefinit pronomen zaimek nieokreślony
indefra (przysł.) z wewnątrz
indeholde (cz.) -r, -holdt, -holdt zawierać; wstrzymać, wstrzymywać (np. podatek)
indelukket (przym.) -, -kede duszne (powietrze)
inden (zaim., przysł., spój.) do, zanim, dopóki
Regningen skal betales inden d. 4. Rachunek należy zapłacić do czwartego.
Han stod inden for døren. On stał w drzwiach.
Inden jeg kom, var han død. Zmarł, zanim przyszedłem.
indendørs (przym.) -, – (przysł.) wewnętrzny, pod dachem
indenfor (przysł.) wewnątrz, z wewnątrz
Kom indenfor! Wejść! Proszę wejść!
indeni (przysł.) w środku
indenrigsfly (rz.) -et, -, -ene samolot linii krajowych
indenrigsminister (rz.) -en minister spraw wewnętrznych
indenrigsministerium (rz.) -ministeriet ministerstwo spraw wewnętrznych
indenrigspolitik (rz.) -ken, bez lm polityka wewnętrzna
inder (rz.) -en, -e, -ne hindus
inderside (rz.) -n, -r, -rne strona wewnętrzna
inderst (przysł.) -, -e wewnętrzny
indespærre (cz.) -r, -de, -t zamknąć (w więzieniu, w klatce, itp.)
indestående (przym.) (suma, ilość) pieniędzy w banku na czyimś koncie
indfald (rz.) -et, -, -ene napad; pomysł, idea
indflydelse (rz.) -n, bez lm wpływ
indflytning (rz.) -en, -er, -erne przeprowadzka (na nowe mieszkanie)
indforstået (przym.) -, -ståede zrozumiały, zgodny
indforstået snak wspólny język (zrozumiały wśród swoich)
indfødsret (rz.) -ten, bez lm obywatelstwo
Dansk indfødsret. Duńskie obywatelstwo.
indfødt (przym.) -, -e tuziemny, tubylczy, krajowy
indføre (cz.) -r, -førte, -ført wwozić, importować; wprowadzać, wprowadzić; wpisywać, wciągnąć
indførelse (rz.) -n, bez lm wprowadzenie; wniesienie
indføring (rz.) -en, -er, -erne introdukcja, wprowadzenie
indførsel (rz.) -en, -førsler, -førslerne wwóz, import
indgang (rz.) -en, -e, -ene wejście
indgangsdør (rz.) -en, -e, -ene drzwi wejściowe
indgik patrz indgå
indgreb (rz.) -et, -, -ene interwencja, ingerencja; zabieg, operacja
et operativt indgreb zabieg operacyjny
indgreb i overenskomsten ingerencja rządu w umowę
indgå (cz.) -r, -gik, -gået wejść, wchodzić; zawrzeć, zawierać
indhegning (rz.) -en, -er, -erne zagrodzenie, ogrodzenie, płot
indhente (cz.) -r, -de, -t dogonić, doścignąć; zdobyć (informację)
indhold (rz.) -et, bez lm zawartość, treść
Indien Indie
indigneret (przym.) -, -rede oburzony
indikator (rz.) -en, -er, -erne indykator, wskaźnik
indirekte (przym.) pośredni
Han sagde det indirekte. Nie powiedział tego wprost.
indirekte lys boczne światło
indirekte skatter podatki pośrednie
indirekte tale mowa zależna
individ (rz.) -et, -er, -erne jednostka, osobnik
individualisme (rz.) -n, bez lm indywidualizm
individualist (rz.) -en, -er, -erne indywidualista
individuel (przym.) -t, -le indywidualny
indkalde (cz.) -r, -kaldte, -kaldt wezwać, wzywać, zwołać (zebranie)
indkaldelse (rz.) -n, -r, -rne wezwanie
indkast (rz.) -et, bez lm rzut
indkomst (rz.) -en, -er, -erne dochód
indkomstgrænse (rz.) -n, -r, -rne pułap dochodów
indkomstskat (rz.) -ten, -ter, -terne podatek dochodowy
indkvartering (rz.) -en, -er, -erne zakwaterowanie
indkomstår (rz.) -et, -, -ene rok rozliczeń podatkowo-dochodowy
indkøb (rz.) -et, -, -ene zakup
indkøbsliste (rz.) -n, -r, -rne lista zakupów
indkøbsseddel (rz.) -sed(de)len, -sedler, -sedlerne kartka z listą zakupów
indkørsel (rz.) -kørs(e)len, -kørsler, -kørslerne wjazd, podjazd
indlade (cz.) -r, -lod, -ladt wdawać
at indlade sig på wdawać się w coś
indlagde patrz indlægge
indlagt patrz indlægge
indlandsis (rz.) -en, bez lm lądolód
indlede (cz.) -r, -ledte, -ledt zaczynać, rozpoczynać; zagajać
indledning (rz.) -en, -er, -erne wstęp, wprowadzenie; preludium
indlevere (cz.) -r, -de, -t odda(wa)ć; złożyć, składać
indlod patrz indlade
indlæg (rz.) -get, -, -gene załącznik; wystąpienie; wkładka
et indlæg i en debat zabranie głosu w dyskusji
Han har indlæg i skoene. On ma wkładki do butów.
indlægge (cz.) -r, -lagde, -lagt inkrustować, umieścić; za|instalować
Hun blev indlagt på sygehuset. Umieszczono ją w szpitalu.
Der er indlagt gasvarme i huset. W budynku zainstalowano ogrzewanie gazowe.
indlæggelse (rz.) -n, -r, -rne umieszczenie (w szpitalu)
indlære (cz.) -r, -lærte, -lært przyswajać, nauczyć się na pamięć
indlæring (rz.) -en, bez lm przyswajanie sobie wiedzy
indlån (rz.) -et, -, -ene wkład pieniężny
indlånsrente (rz.) -n, -r, -rne procenty od wkładu pieniężnego
indmelde (cz.) -r, -meldte, -meldt wpisać (się), wstąpić
indmeldelse (rz.) -n, -r, -rne zapis, wstąpienie (do organizacji)
indmeldelsesgebyr (rz.) -et, -er, -erne wpisowe
indoktrinere (cz.) -r, -de, -t indoktrynować, wpajać, wpoić (ideę, doktrynę)
indoktrinering (rz.) -en, bez lm indoktrynacja
Indonesien Indonezja
indpakning (rz.) -en, -er, -erne opakowanie
indpas (rz.) dojście, wejście
Tanken vandt indpas i Danmark. Myśl (pogląd) przyjęła się w Danii.
indre (rz.) wnętrze
Hans indre var i oprør. On był zbulwersowany. On był poruszony do głębi.
indre (przym.) -, wewnętrzny, centralny
den indre by centrum miasta
Indre Mission organizacja/ruch (wewnętrzna misja) w Kościele Ewangelicko-Luterańskim w Danii (Folkekirke)
indrejsetilladelse (rz.) -n, -r, -rne zezwolenie na wjazd do kraju (wiza)
indregne (cz.) -r, -de, -t wliczyć
indrette (cz.) -r, -de, -t organizować, urządzać, urządzić
Såden er samfundet nu indrettet. W ten właśnie sposób społeczeństwo jest zorganizowane.
Hun indretter huset. Ona urządza mieszkanie.
Hun indretter sig efter dig. Ona dostosowuje się do ciebie.
indrømme (cz.) -r, -de, -t dopuszczać, dopuścić; przyznać; godzić się
indrømmelse (rz.) -n, -r, -rne ustępstwo; zniżka; przyzwolenie
indsat (przym.) -, -te uwięziony; oprawiony; zamieszczony
de indsatte i fængslet więźniowie
indsats (rz.) -en, -er, -erne wkład, stawka, udział
indse (cz.) -r, -så, -set zrozumieć, uświadomić (sobie)
indsende (cz.) -r, -sendte, -sendt wys(y)łać
indsigelse (rz.) -n, -r, -rne protest, zażalenie
at gøre indsigelse protestować, złożyć protest
indsigt (rz.) -en, bez lm zrozumienie; wgląd, wniknięcie
indskrivningsgebyr (rz.) -et, -er, -erne wpisowe, jednorazowa wpłata
indskrænket (przym.) -, -kede ograniczony
indskud (rz.) -det, -, -dene wkład, stawka
indskydelse (rz.) -n, -r, -rne impuls; nagła, nieoczekiwana myśl
indsmigrende (przym.) -, przymilny, przypochlebny
indsnævring (rz.) -en, -er, -erne zmniejszenie; zawężenie
indsprøjtning (rz.) -en, -er, -erne zastrzyk
indstille (cz.) -r, -de, -t regulować; nastawiać (się), wsytrzym(yw)ać
Radioen skal først indstilles. Radio trzeba wpierw wyregulować.
Hun indstiller sig til danskprøven. Ona podchodzi do egzaminu z języka duńskiego.
Hun er indstillet på at arbejde. Ona jest nastawiona na podjęcie pracy.
Hun er indstillet til jobbet. Wybrano ją na stanowisko.
indstilling (rz.) -en, -er, -erne nastawienie; stanowisko; propozycja; pozycja
indsætte (cz.) -r, -satte, -sat wstawiać; wkładać; wprawić
indså patrz indse
indtil (przyim., spój.) (aż) do (czasu, momentu); dopóki
Han bliver her indtil videre. Na razie on tutaj zostanie.
Jeg passer barnet, indtil hans mor er tilbage. Opiekuję się dzieckiem, dopóki nie wróci jego mama.
indtjening (rz.) -en, -er, -erne zarobkowanie, zarobek
indtjeningsmulighed (rz.) -en, -er, -erne możliwość zarobkowania
indtryk (rz.) -ket, -, -kene wrażenie
Mor har et godt indtryk af dig. Wywarłeś na mamie dobre wrażenie.
Han prøver at gøre indtryk på dig. On stara się zrobić na tobie wrażenie.
under indtryk af pod wrażeniem
indtræde (cz.) -r, -trådte, -trådt wstąpić, wstępować; nastąpić, następować
Han indtræder i bestyrelsen. On wchodzi w skład zarządu.
Døden er indtrådt. Nastąpił zgon.
indtrådte patrz indtræde
indtægt (rz.) -en, -er, -erne zarobek, dochód
indtægtsregulering (rz.) -en, -er, -erne regulacja dochodów, zarobków
industri (rz.) -en, -er, -erne przemysł
industrialisere (cz.) -r, -de, -t budować, rozwijać gałęzie przemysłu
industriel (przym.) -t, -le uprzemysłowiony
industriminister (rz.) -en minister przemysłu
industriministerium (rz.) -ministeriet ministerstwo przemysłu
industriprodukt (rz.) -et, -er, -erne produkt przemysłowy
Industrirådet Rada (Izba) Przemysłowa
indvalgt parz indvælge
indvandre (cz.) -r, -de, -t przybywać, imigrować
indvandrer (rz.) -en, -e, -ne przybysz, imigrant
indvandrerlærer (rz.) -en, -e, -ne nauczyciel uczący imigrantów
indvandrerorganisation (rz.) -en, -er, -erne organizacja imigrantów
indvandrerundervisning (rz.) -en, bez lm nauka (zajęcia, lekcje) dla imigrantów
indvandring (rz.) -en, -er, -erne imigracja
indvende (cz.) -r, -vendte, -vendt protestować
indvendig (przym.) -t, -e wewnętrzny
indvending (rz.) -en, -er, -erne protest, sprzeciw
indvi (cz.) -er, -ede, -et poświęcać; odsłonić (pomnik); wtajemniczyć
indvielse (rz.) -n, -r, -rne uświęcenie; odsłonięcie (pomnika)
indviklet (przym.) -, -lede złożony, skomplikowany
indvillige (cz.) -r, -de, -t zgadzać się; zezwolić, zezwalać
indvolde (rz.) -ne, bez lp wnętrzności
indvoldsorm (rz.) -en, -e, -ene robaki w jelitach
indvortes (przym.) -, wewnętrzny
til indvortes brug do użytku wewnętrznego
indvælge (cz.) -r, -valgte, -valgt wyb(ie)rać
indånding (rz.) -en, -er, -erne wdech
infektion (rz.) -en, -er, -erne infekcja, stan zapalny
infinitiv bezokolicznik
inflation (rz.) -en inflacja
influenza (rz.) -en, -er, -erne grypa
influere (cz.) -r, -de, -t wpływać, oddziaływać
information (rz.) -en, -er, -erne informacja
informere (cz.) -r, -de, -t informować
ingefær (rz.) -ren, bez lm imbir
ingen (zaim.) intet żaden, żadna, żaden; nikt; nic
Ingen af mine venner kommer. Żaden z moich przyjaciół nie przyjdzie.
Ingen arbejder så hårdt som Lene. Nikt nie pracuje tak ciężko jak Lene.
Intet kan lade sig gøre. Nic nie można zrobić.
Det var ingen sag / intet problem. Poszło gładko / bez żadnych problemów.
ingen adgang wejście wzbronione
Ingen tvivl om det. Bez wątpienia.
Alt eller intet. Wszystko albo nic.
Intet nyt under solen. Nic nowego pod słońcem.
ingeniør (rz.) -en, -er, -erne inżynier
ingenting (zaim.) nic
Ingeting er, som det skal være. Nic nie jest tak, jak powinno być.
Lade som ingeting. Udawać, że nic się nie stało.
at blive sur over ingeting być złym bez powodu
initiativ (rz.) -et, -er, -erne inicjatywa
inkasso (rz.) -en inkaso
inkl. skrót od inklusive skrót od: włącznie
inkludere (cz.) -r, -de, -t włączyć, wciągać
inklusive (przysł.) włącznie
insekt (rz.) -r, -de, -t owad
insistere (cz.) -r, -de, -t nalegać
inspiration (rz.) -en, -er, -erne inspiracja, natchnienie
inspirere (cz.) -r, -de, -t pobudzać; inspirować, natchnąć
installation (rz.) -en, -er, -erne instalacja
installere (cz.) -r, -de, -t instalować
instinkt (rz.) -et, -er, -erne instynkt
institut (rz.) -tet, -ter, -terne instytut
institution (rz.) -en, -er, -erne instytucja
institutionsplads (rz.) -en, -er, -erne miejsce w instytucjach państwowych
instrument (rz.) -et, -er, -erne instrument
insulin (rz.) -et, bez lm insulina
integration (rz.) -en, bez lm integracja
integrationsforløb (rz.) -et, -, -ene przebieg procesu integracyjnego
integrere (cz.) -r, -de, -t integrować
intellektuel (przym.) -t, -le intelektualny
intelligens (rz.) -en, bez lm inteligencja
intelligent (przym.) -, -e inteligentny
intens (przym.) -t, -e intensywny
intercitytog (rz.) -et, -, -ene pociąg intercity
interessant (przym.) -, -e interesujący
en interessant film interesujący film
Hun gør sig interessant. Ona stara się wzbudzić zainteresowanie.
interesse (rz.) -n, -r, -rne interes, sprawa
interesseorganisation (rz.) -en, -er, -erne wspólnota zainteresowań
interessere (cz.) -r, -de, -t interesować (się)
Historien interesserer folk. Ludzie interesują się historią.
Jeg interesserer mig for musik. Interesuję się muzyką.
Jeg er interesseret i musik. Jestem zainteresowany muzyką.
international (przym.) -t, -e międzynarodowy
interrogativt pronomen zaimek pytający
interview (rz.) -et, -er, -erne/-ene wywiad
interviewe (cz.) -r, -de, -t przeprowadzić wywiad
intet patrz ingen
intetkøn rodzaj nijaki
intim (przym.) -t, -e intymny
intolerant (przym.) -, -e nietolerancyjny
intonation (rz.) -en, bez lm intonacja
intransitivt verbum czasownik nieprzechodni
invalidepension (rz.) -en renta inwalidzka
invalidepensionist (rz.) -en, -er, -erne rencista, osoba otrzymująca rentę inwalidzką
invaliditet (rz.) -en, bez lm inwalidztwo
invaliditetsydelse (rz.) -n, -r, -rne dodatek inwalidzki
invasion (rz.) -en, -er, -erne inwazja
inversion (rz.) -en inwersja, odwrócenie
investere (cz.) -r, -de, -t inwestować
investering (rz.) -en, -er, -erne inwestycja
invitation (rz.) -en, -er, -erne zaproszenie
invitere (cz.) -r, -de, -t zapraszać, zaprosić
involvere (cz.) -r, -de, -t być wciągniętym, zaangażowanym
IP skrót od invalidepension skrót od: renta inwalidzka
Irak Irak
Iran Iran
Irland Irlandia
ironi (rz.) -en, bez lm ironia
ironisk (przym.) -, -e ironiczny
irregulær (przym.) -t, -e nieregularny
irritabel (przym.) -t, -table poirytowany, zdenerwowany
irritation (rz.) -en, -er, -erne irytacja
irritere (cz.) -r, -de, -t irytować, denerwować
irriterende (przym.) -, irytujący, denerwujący
is (rz.) -en, bez lm lód
is (rz.) -en, -, -ene lody
isenkræmmer (rz.) -en, -e, -ne właściciel sklepu gospodarstwa domowego
ishus (rz.) -et, -e, -ene budka z lodami
isklump (rz.) -en, -er, -erne kostka lodu, bryłka lodu przemysłowego
Islam islam
islamisk (przym.) -, -e muzułmański
Island Islandia
ismejeri (rz.) -et, -er, -erne mleczarnia; sklep nabiałowy
isolere (cz.) -r, -de, -t izolować
De isolerer huset. Izolują dom.
Hun isolerer sig fra andre. Ona izoluje się od innych.
Han sad isoleret i 14 dage. On siedział w izolatce dwa tygodnie.
ispind (rz.) -en, -e, -ene lody na patyku
Israel Izrael
istandsatte patrz istandsætte
istandsætte (cz.) -r, -satte, -sat remontować, naprawiać, reperować
istandsættelse (rz.) -n, -r, -rne remont, naprawa, reperacja
istid (rz.) -en, -er, -erne epoka lodowa/lodowcowa
istidsaflejring (rz.) -en, -er, -erne osady/pokłady polodowcowe; naniesienia, moreny
isvaffel (rz.) -vaf(fe)len, -vefler lody w waflu
især (przysł.) szczególnie, zwłaszcza; przede wszystkim
Sygdommen rammer især kvinder. Choroba, na którą zapadają zwłaszcza kobiety.
hver især każdy z osobna
Italien Włochy
itu (przym.) -, – (przysł.) rozbity, połamany (na części, w drobne części)
Koppen har været itu længe. Filiżanka robiła się dawno temu.
Glasset gik itu. Szklanka (kieliszek) stłukła się.
ivrig (przym.) -t, -e gorliwy, chętny; ochoczy
iværksatte patrz iværksætte
iværksætte (cz.) -r, -satte, -sat zorganizować, tworzyć
J ^
ja (rz.) -et, -er, -erne tak (potwierdzenie)
Du få mit ja. Przyjmuję twoje oświadczyny. / Przyjmuję twoją propozycję.
Svar nu ja! Powiedz tak! Zgódź się!
ja (wykrzyk.) tak!
Ja, jeg kommer. Tak, przyjdę.
Ja så… Ach tak…, tak właśnie
jage (cz.) -r, -de/jog, jaget polować; łowić; gonić
Han jagede harer. On polował na zające.
Vi jog ham ud af huset. Wyrzuciliśmy go z domu.
Det jager i mit ben. Boli mnie noga.
jagt (rz.) -en polowanie; pogoń
At gå på jagt. Chodzić na polowanie.
jah (wykrzyk.) ach tak!
jakke (rz.) -n, -r, -rne marynarka, kurtka
jakkesæt (rz.) -tet, -, -tene garnitur męski
jalousi (rz.) -en, bez l. mn. zazdrość
jaloux (przym.) -, zazdrosny
jamen (wykrzyk.) skądże! jak to!
jamre (cz.) -r, -de, -t skarżyć się, narzekać; utyskiwać, biadać
Hun jamrer over sin økonomi. On narzeka na brak pieniędzy.
Hun jamrer sig. On lamentuje.
jan skrót od januar skrót od: styczeń
januar (rz.) styczeń
Japan Japonia
Jas. skrócona forma od Jasper
Gamle Jas. Stary. Ty stary.
jazz (rz.) -en, bez l. mn. jazz
jazzmusik (rz.) -ken, bez l. mn. muzyka jazzowa
jeg (rz.) -et, -er, -erne ja
jeg (zaim.) mig, min ja; mój, moja, moje
Jeg kommer nu. Już idę.
Det mener jeg. To jest moje zdanie.
Hun er lige så gammel som jeg/mig. Ona jest w moim wieku.
Det var mig, der skød. To właśnie ja strzeliłem.
Du slog mig. Uderzyłeś mnie.
Du ser mig noget mistænkelig ud. Wyglądasz mi podejrzanie.
Det er min kat. To mój kot.
jer patrz I
jeres patrz I
jern (rz.) -et, bez l. mn. żelazo
jernalder (rz.) -en, bez l. mn. epoka żelaza
jernbane (rz.) -n, -r, -rne kolej, pociąg
jernbanelinie (rz.) -n, -r, -rne linia kolejowa, sieć kolejowa
jernbanestation (rz.) -en, -er, -erne stacja, dworzec
jernbanevogn (rz.) -en, -er, -ene wagon kolejowy
Jesus Kristus Jezus Chrystus
jf. skrót od jævnfør skrót od: porównaj
jo (przysł., spójnik, wykrz.) tak (potwierdzenie zdania zaprzeczonego); owszem, oczywiście; przecież
Gå du i skole, du er jo rask nu! Idź do szkoły, przecież jesteś już zdrowy!
Du har jo allerede læst den bog. Przecież już czytałeś tę książkę.
Jo mere jo/desto bedre. Im więcej tym lepiej.
Giver du ikke en is? Jo… Nie kupisz mi lodów? Oczywiście…
job (rz.) -bet, -/-s, -bene praca, zatrudnienie
jobtilbud (rz.) -(d)et, -, -(d)ene propozycja/oferta pracy
jog patrz jage
jomfru (rz.) -en, -er, -erne dziewica; panna
jomfrurejse (rz.) -n, -r, -rne dziewiczy rejs
jord (rz.) -en ziemia; rola, grunt
Landmanden dyrker jorden. Rolnik uprawia rolę.
Ler er en slags jord. Glina to rodzaj ziemi.
Jorden går under i morgen! Jutro nastąpi koniec świata.
Hun har begge ben på jord. Ona stoi twardo na nogach.
At rejse jorden rundt. Podróżować dookoła świata.
Det faldt i god jord. Padło na podatny grunt.
Huset blev jævnet med jorden. Dom został zrównany z ziemią.
Jordan Jordan
jordbær (rz.) -ret, -, -rene truskawka
jordbærmarmelade (rz.) -n marmolada truskawkowa
jordemo(de)r (rz.) -en, -mødre, -mødrene położna, akuszerka
jordskælv (rz.) -et, -, -ene trzęsienie ziemi
jordnød (rz.) -den, -der, -derne orzech ziemny
journal (rz.) -en, -er, -erne dziennik; tygodnik
journalist (rz.) -en, -er, -erne dziennikarz
journalistik (rz.) -ken, bez l. mn. dziennikarstwo
jubilæum (rz.) -læet, -læer, -læerne jubileusz
juble (cz.) -r, -de, -t cieszyć się, radować się, wiwatować
Jugoslavien Jugosławia
juice (rz.) -n, bez l. mn. sok owocowy
jul (rz.) -en, bez l. mn. Święta Bożego Narodzenia, Gwiazdka
juleaften (rz.) Wigilia Bożego Narodzenia
juledag (rz.) pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia
juleferie (rz.) -n ferie Bożego Narodzenia
julemærke (rz.) -t, -r, -rne znaczek pocztowy wydawany z okazji Świąt Bożego Narodzenia
julepynt (rz.) -en, bez l. mn. dekoracje świąteczne, ozdoby na choinkę
julestads (rz.) -en, bez l. mn. ozdoby na choinkę
juletræ (rz.) -et, -er, -erne choinka
juli (rz.) lipiec
juni (rz.) czerwiec
junior (rz.) -en, -er/-es, -erne junior
jura (rz.) -en, bez l. mn. prawo
juridisk (przem.) -, -e prawny
jurist (rz.) -en, -er, -erne prawnik
justere (cz.) -r, -de, -t wy|regulować; stroić
justitsminister (rz.) -en, -ministre, -ministrene minister sprawiedliwości
justitsministerium (rz.) -ministeriet ministerstwo sprawiedliwości
jyde (rz.) -n, -r, -rne Jutlandczyk
Jylland Jutlandia
jysk (przym.) -, -e jutlandzki
jæger (rz.) -en, -e, -ne myśliwy
jævn (przym.) -t, -e równy, gładki; prosty, skromny; równomierny
Jorden er jævn. Teren jest równy/płaski.
En jævn hastighed. Równomierna szybkość/prędkość.
En jævn eksamen. średnio zdany egzamin.
Vi er jævne folk. Jesteśmy zwykłymi ludźmi.
Jorden er jævnt fordelt. Ziemia jest równomiernie podzielona.
jævnaldredne (przym.) -, rówieśnik
jævnføre (cz.) -r, -førte, -ført zestawiać, porównywać
jævnlig (przysł.) często
jævnstrøm (rz.) -men prąd stały
jøde (rz.) -n, -r, -rne Żyd
jødedom (rz.) -men żydostwo
K ^
k-flygtning skrót od for konventionsflygtning skrót od: uchodźca polityczny według Konwencji Genewskiej
kabel (rz.) kab(e)let, kabler, kablerne kabel
kaffe (rz.) -n, bez lm kawa
kaffebar (rz.) -en, -er, -erne bar kawowy, kawiarnia
kaffebønne (rz.) -n, -r, -rne ziarno kawy
kaffefilter (rz.) -et, -filtre, -filtrene filtr do parzenia kawy
kaffefløde (rz.) -n, bez lm śmietanka do kawy
kaffekande (rz.) -n, -r, -rne dzbanek do kawy
kaffemaskine (rz.) -n, -r, -rne ekspres do kawy
kaffepause (rz.) -n, -r, -rne przerwa w pracy (na kawę)
kaffetragt (rz.) -en, -e, -ene lejek do kawy
kage (rz.) -n, -r, -rne ciasto, ciastko
kagedåse (rz.) -n, -r, -rne pudełko do przechowywania ciastek
kagerulle (rz.) -n, -r, -rne wałek do ciasta
kaj (rz.) -en, -er, -erne przystań, nabrzeże portowe, keja
kakao (rz.) -en, bez lm kakao
kakkelovn (rz.) -en, -e, -ene piec
kald (rz.) -et, -, -ene powołanie
kalde (cz.) -r, kaldte, kaldt za|wołać; nazywać, nazwać; wzywać, wezwać
kalender (rz.) -en, -e, -ne kalendarz
kalenderår (rz.) -et rok kalendarzowy
kalk (rz.) -en, bez lm wapno
kalkun (rz.) -en, -er, -erne indyk
kalorie (rz.) -n, -r, -rne kaloria
kalv (rz.) -en, -e, ene cielę
kalvekød (rz.) -et, bez lm cielęcina
kalvelever (rz.) -en, -e, -ne wątróbka cielęca
kalvesteg (rz.) -en, -e, -ene pieczeń cielęca
kam (rz.) -men, -me, -mene grzebień
kamera (rz.) -et, -er, -erne kamera filmowa; aparat fotograficzny
kamin (rz.) -en, -er, -erne kominek
kammer (rz.) -et, kamre, kamrene mały pokój, izba
kammerat (rz.) -en, -er, -erne kolega, towarzysz
kammeratskab (rz.) -et, -er, -erne przyjaźń, koleżeństwo
kammermusik (rz.) -ken, bez lm muzyka kameralna
kamp (rz.) -en, -e, -ene walka, bój
kampagne (rz.) -n, -r, -rne kampania; akcja
Kampuchea Kampucza
kan patrz kunne
kanal (rz.) -en, -er, -erne kanał; rów; program (stacja telewizyjna)
De graver en kanal. Oni kopią kanał.
Jeg får oplysninger gennem mange kanaler. Otrzymuję informację z różnych kanałów.
Tænd for kanal 4! Włącz program czwarty!
kancellisprog (rz.) -et, -, -ene język biurokratyczny, administracyjny
kande (rz.) -n, -r, -rne dzban|ek
kandidat (rz.) -en, -er, -erne kandydat
kanel (rz.) -en/-et, bez lm cynamon
kanin (rz.) -en, -er, -erne królik
kano (rz.) -en, -er, -erne czółno, kajak
kanon (rz.) -en, -er, -erne działo, armata; wielka figura
kant (rz.) -en, -er, -erne kant; strona, brzeg, krawędź
Kanten er skarp. Kant jest ostry.
Har du været på disse kanter før? Czy byłeś kiedyś w tych stronach?
Der skal være en kant! Wszystko ma swoje granice!
I alle ender og kanter. Na wszystkie strony.
kantine (rz.) -n, -r, -rne stołówka
kantinedame (rz.) -n, -r, -rne pracownica stołówki
kantsten (rz.) -en krawężnik
kaos (rz.) -et, bez lm chaos, zamęt
kap (rz.) przylądek, cyperl; wyścig
Vi løber om kap. ścigamy się.
kapel (rz.) -let, -ler, -lerne kaplica; kapela
kapital (rz.) -en, -er, -erne kapitał
kapitalisme (rz.) -n, bez lm kapitalizm
kapitalist (rz.) -en, -er, -erne kapitalista
kapitalistisk (przym.) -, -e kapitalistyczny
kapitel (rz.) kapit(e)let, kapitler, kapitlerne rozdział
kappe (rz.) -n, -r, -rne kapa, narzuta; peleryna
kappes (cz.) kappes, kappedes, kappedes ścigać się
kapre (cz.) -r, -de, -t por(y)wać; u|chwycić
kapring (rz.) -en, -er, -erne porwanie
kapsel (rz.) kaps(e)len, kapsler, kapslerne kapsel, zakrętka; pokrywka; kapsułka
kaptajn (rz.) -en, -er, -erne kapitan
kar (rz.) -ret, -, -rene naczynie; kadź; naczynie krwionośne
karakter (rz.) -en, -er, -erne charakter; cecha; ocena
at få gode karakterer i skolen otrzymać dobre stopnie w szkole
Han har en fast karakter. On ma silny charakter.
Arbejdet var af en anden karakter. Praca miała inny charakter.
karakterisere (cz.) -r, -de, -t u|charakteryzować
karakteristisk (przym.) -, -e charakterystyczny
karamel (rz.) -len, -ler, -lerne karmelek; karmel
karantæne (rz.) -n, -r, -rne kwarantanna
karat (rz.) karat
karate (rz.) karate (japońska sztuka walki)
karbad (rz.) -et, -e, -ene kąpiel w wannie
karensdag (rz.) -en, -e, -ene pierwszy dzień choroby, za który pracownik płaci sam
karikatur (rz.) -en, -er, -erne karykatura
karklud (rz.) -en, -e, -ene ścier(ecz)ka
karl (rz.) -en, -e, -ene najemnik rolny; robotnik; chłopak
karneval (rz.) -let, -ler, -lerne karnawał
karriere (rz.) -n, -r, -rne kariera
karry (rz.) -en, bez lm carry (przyprawa)
karse (rz.) -n, bez lm rzeżucha
karte (cz.) -r, -de, -t gręplować
kartoffel (rz.) -tof(fe)len, -tofler, -toflerne kartofel, ziemniak
kartoffelmos (rz.) -en, bez lm puré z kartofli
karton (rz.) -en/-et, -er, -erne karton, pudełko
kartotek (rz.) -et, -er, -erne kartoteka
kartotekskort (rz.) -et, -, -ene kartka rejestracyjna, fiszka
kaserne (rz.) -n, -r, -rne koszary
kasino (rz.) -et, -er, -erne kasyno
kasket (rz.) -ten, -ter, -terne kaszkiet
kaskoforsikring (rz.) -en całościowe ubezpieczenie od wypadku samochodowego
kasse (rz.) -n, -r, -rne kasa; skrzynka
en kasse øl skrzynka piwa
Betal ved kassen! Zapłać przy kasie!
A-kassen kasa dla bezrobotnych
Han fik et par på kassen. On dostał po pysku.
kasseapparat (rz.) -et, -er, -erne kasa
kassebeholdning (rz.) -en, -er, -erne gotówka w kasie; stan kasy
kassedame (rz.) -n, -r, -rne kasjerka
kasserer (rz.) -en, -e kasjer
kassere (cz.) -r, -ede, -t s|kasować; z|niszczyć
kasserolle (rz.) -n, -r, -rne rondel
kassette (rz.) -n, -r, -rne kaseta; pudełko
kassettebånd (rz.) -et, -, -ene taśma magnetofonowa
kast (rz.) -et, -, -ene rzut
at give sig i kast med zabrać się do czegoś; rozpocząć coś
kaste (cz.) -r, -de, -t rzucać, rzucić; wymiotować
Per kaster en sten i vandet. Per rzuca kamień do wody.
Per kaster op. Per wymiotuje.
Tør du kaste dig ud i det? Czy masz odwagę zabrać się do tego?
Det kastede lys over sagen. To wyjaśniło sprawę.
kastel (rz.) -let, -ler, -lerne zamek, mała twierdza
kasus przypadek
kat (rz.) -ten, -te, -tene kot
katalog (rz.) -et/-en, -er, -erne katalog
katastrofe (rz.) -n, -r, -rne katastrofa
kateder (rz.) -et, katedre, katedrene katedra; pulpit
katedral (rz.) -en, -er, -erne katedra, kościół
kategori (rz.) -en, -er, -erne kategoria
katolik (rz.) -ken, -ker, -kerne katolik
katolicisme (rz.) -n, bez lm katolicyzm
katolsk (przym.) -, -e katolicki
Kattegat Kattegat (cieśnina)
katteøje (rz.) -t, -r, -rne kocie oko; światełko reflektorowe
kaution (rz.) -en, -er, -erne kaucja
kautionere (cz.) -r, -de, -t poręczać; żyrować
kautionist (rz.) -en, -er, -erne żyrant, poręczyciel
kaviar (rz.) -en, bez lm kawior
Kbh. skrót od København skrót od: Kopenhaga
ked (przym.) -, -e smutny, zmartwiony
Han er ked af det. Jemu jest przykro. On jest zmartwiony.
kede (cz.) -r, -de, -t nudzić
at kede sig nudzić się
kedel (rz.) -en, kedler, kedlerne czajnik, kocioł
kedeldragt (rz.) -en, -er, -erne kombinezon roboczy
kedelig (przym.) -t, -e nudny
kedsomhed (rz.) -en, bez lm nuda
kejser (rz.) -en, -e, -ne cesarz
kejsersnit (rz.) -tet, -, -tene cesarskie cięcie
kejtet (przym.) -, -tede niezdarny, niezręczny
kejthåndet (przym.) -, -håndede leworęczny, mańkut
kemi (rz.) -en chemia
kemikalie (rz.) -t, -r, -rne chemikalia, środki chemiczne
kemisk (przym.) -, -e chemiczny
kende (cz.) -r, kendte, kendt po|znać
Hun kender ham ikke. Ona go nie zna.
Jeg vil gerne lære ham at kende. Chciałbym go bardzo poznać.
Hun blev kendt skyldig. Uznano ją za winną.
Hans historier er kendt i mange lande. Jego opowiadania są znane w wielu krajach.
kendelse (rz.) -n, -r, -rne orzeczenie sądu, wyrok
kendeord rodzajnik
kendetegn (rz.) -et, -, -ene znak rozpoznawczy; znamię
kendsgerning (rz.) -en, -er, -erne fakt
kendskab (rz.) -et, bez lm znajomość
at have kendskab til być zaznajomionym (z czymś)
Kenya Kenia
keramik (rz.) -ken, bez lm ceramika
kerne (rz.) -n, -r, -rne pestka; jądro; sedno
Æblets kerner spises ikke. Pestki jabłek są niejadalne.
kernen i problemet sedno sprawy
kernefamilie (rz.) -n, -r, -rne mała rodzina, najbliższa rodzina (rodzice i dzieci)
kernekraft (rz.) -en, bez lm energia jądrowa
kernevåben (rz.) -våb(e)net, -, -våbnene broń jądrowa
ketchup (rz.) -en, bez lm keczup
kg skrót od kilogram skrót od: kilogram
kgl. skrót od kongelig skrót od: królewski
kid (rz.) -det, -, -dene kózka, koźlątko
kig (rz.) -get, -, -gene spojrzenie; wgląd
kigge (cz.) -r, -de, -t patrzeć; spoglądać; spojrzeć
at kigge sig i spejlet przeglądać się w lustrze
at kigge på uret patrzeć na zegarek
at kigge på NOGET zwracać na coś uwagę
kighoste (rz.) -n, bez lm krztusiec (koklusz)
kikkert (rz.) -en, -er, -erne lornetka
kiks (rz.) -en, -, -ene herbatnik
kikse (cz.) -r, -de, -t pomylić się, nie trafić, chybić; nie udać się
kilde (cz.) -r, -de, -t łaskotać
kilde (rz.) -n, -r, -rne źródło
De gik til kilden efter vand. Poszli do źródła po wodę.
kilden til oplysningen źródło informacji
kilden (przm.) -t, kildne łaskotliwy, łechotliwy, być wrażliwym na łaskotki
Er du kilden? Czy jesteś wrażliwy na łaskotki
Det er en kilden sag. To trudna, delikatna sprawa.
kildeskat (rz.) -ten podatek dochodowy (u źródła)
kile (rz.) -n, -r, -rne klin
killing (rz.) -en, -er, -erne kociątko
kilo (rz.) -et, -, -ene kilo
kilogram (rz.) -met, -, -mene kilogram
kilometer (rz.) -en, -, -ne kilometr
kim (rz.) -en, -, -ene kiełk, zarodek
kime (cz.) -r, -de, -t kiełkować, wypuszczać kiełki; dzwonić
Kina Chiny
kind (rz.) -en, -er, -erne policzek
kineser (rz.) -en, -e, -ne Chińczyk
kinesisk (przym.) -, -e chiński
kiosk (rz.) -en, -er, -erne kiosk, budka
kioskejer (rz.) -en, -e, -ne właściciel kiosku
kirke (rz.) -n, -r, -rne kościół
kirkebog (rz.) -en, -bøger, -bøgerne księga parafialna (stanu cywilnego)
kirkegård (rz.) -en, -e, -ene cmentarz
kirkekontor (rz.) -et, -er, -erne kancelaria kościelna
kirkelig (przym.) -t, -e kościelny
kirkeminister (rz.) -en minister do spraw Folkekirke
kirkeministerium (rz.) -ministeriet ministerstwo do spraw Folkekirke
kirkeskat (rz.) -ten podatek na kościół
kirketårn (rz.) -et, -e, -ene wieża kościelna
kirsebær (rz.) -ret, -, -rene wiśnia, czereśnia
kirurg (rz.) -en, -er, -erne chirurg
kirurgisk (przym.) -, -e chirurgiczny
kiste (rz.) -n, -r, -rne skrzynia; trumna
kittel (rz.) -len, kitler, kitlerne kitel, fartuch
kjole (rz.) -n, -r, -rne sukienka
kl. skrót od klokken skrót od: godzina
kladde (rz.) -n, -r, -rne brulion, brudnopis
kladdehæfte (rz.) -t, -r, -rne gruby zeszyt, brulion
klage (cz.) -r, -de, -t skarżyć się, żalić się; wnosić zażalenie
klage (rz.) -n, -r, -rne skarga, zażalenie
klam (przym.) -t, -me wilgotny, klejący się
klammeri (rz.) -et, -er, -erne niezgoda, spór
at komme i klammeri med pokłócić się, posprzeczać się
klamre sig (cz.) -r, -de, -t przyczepić się, uczepić się
klan (rz.) -en, -er, -erne klan, ród
klang patrz klinge
klang (rz.) -en, -e, -ene dźwięk, brzmienie
klap (rz.) -pet, -, -pene przyjacielskie klepanie po plecach
klappe (cz.) -r, -de, -t klaskać, klasnąć, klepać
klapre (cz.) -r, -de, -t szczękać (zębami); turkotać
klapstol (rz.) -en, -e, -ene krzesło składane
klar (przym.) -t, -e jasny, czysty, zrozumiały; gotowy
klar suppe rosół, bulion
klart vejr dobra pogoda
Det er klart. To jest jasne. Zrozumiałe.
Er du klar over det? Czy ty to rozumiesz? Czy zdajesz sobie z tego sprawę?
Vi er klar til at gå. Jesteśmy gotowi do wyjścia.
klare (cz.) -r, -de, -t oczyszczać, oczyścić; rozjaśnić (się), dać sobie radę
Du skal nok klare det. Na pewno dasz sobie radę.
Vi klarer os godt. Dobrze nam się powodzi.
Vejret klarede op. Pogoda się poprawiła. Przejaśniło się.
klartone (rz.) -n, -r, -rne sygnał telefoniczny
klase (rz.) -n, -r, -rne kiść, grono
klasse (rz.) -n, -r, -rne klasa; kategoria
Han går i 3. klasse. Chodzi do trzeciej klasy.
En førsteklasses bil. Doskonały samochód.
arbejderklassen klasa robotnicza
klassekammerat (rz.) -en, -er, -erne kolega z klasy
klassekamp (rz.) -en, -e, -ene walka klasowa
klasselærer (rz.) -en, -e, -ne wychowawca
klasseskel (rz.) -let, -, -lene zróżnicowanie klasowe
klassificere (cz.) -r, -de, -t klasyfikować
klassisk (przym.) -, -e klasyczny
klat (rz.) -ten, -ter, -terne plama; kawałeczek (np. masła)
klatre (cz.) -r, -de, -t wspinać się, wspiąć się
klausul (rz.) -en, -er, -erne klauzula, zastrzeżenie, warunek
klaver (rz.) -et, -er, -erne pianino
klemme (cz.) -r, klemte, klemt przyczepić, przyczepiać (klamerkami); gnieść, ściskać, zgniatać
klemme (rz.) -n, -r, -rne spinacz do bielizny; zapinka
en tøjklemme klamerka do przypinania upranej bielizny
Jeg har en klemme på ham. Mam na niego haka.
Han kom i klemme i systemet. On podpadł władzom. Ma trudności z władzami.
kliché (rz.) -cheen, -cheer, -cheerne stereotyp, szablon
klient (rz.) -en, -er, -erne klient, interesant
Det slog klik for ham. Doznał porażki (niepowodzenia). Nie powiodło mu się.
klike (rz.) -n, -r, -rne klika, grupa
klikke (cz.) -r, -de, -t niewypalić, zaciąć się; doznać porażki
klima (rz.) -et, -er, -erne klimat
klimaks (rz.) -et/-en, -er, -erne punkt kulminacyjny; szczyt
klinge (cz.) -r, klang, klinget dźwięczeć
klinge (rz.) -n, -r, -rne klinga, brzeszczot
klinik (rz.) -ken, -ker, -kerne klinika
klinikassistent (rz.) -en, -er, -erne asystent w klinice
klip (rz.) -pet, -, -pene wycinek; wycinanka
klippe (cz.) -r, -de, -t strzyc; ciąć; wycinać; kroić
klippe (rz.) -n, -r, -rne skała, urwisko
klippekort (rz.) -et, -, -ene ulgowa karta biletowa (do przecinania)
klips (rz.) -en, -, -ene spinacz
klirre (cz.) -r, -de, -t drżeć, brzęczeć (o porcelanie, szkle)
klister (rz.) -et/-en, bez lm klej
klisterbånd (rz.) -et, -, -ene taśma klejąca
klistre (cz.) -r, -de, -t na|kleić, przykleić, skleić
klit (rz.) -ten, -ter, -terne wydma (piaszczysta nad morzem)
kloak (rz.) -ken, -ker, -kerne kloaka
klodrian (rz.) -en, -er, -erne niezdara; partacz
klods (rz.) -en, -er, -erne kłoda; kloc; klocki; głupek
klodset (przym.) -, -sede niezgrabny, niezdarny; niezręczny
klodsmajor (rz.) -en, -er, -erne fujara, niezdara
klog (przym.) -t, -e mądry, rozsądny, roztropny
klokke (rz.) -n, -r, -rne godzina; dzwon; dzwonek do drzwi
Klokken ringer. Dzwonek dzwoni. Bije dzwon.
Hvad er klokken? Która godzina?
klokkeslæt (rz.) -tet, -, -tene punktualnie; dokładna godzina
klor (rz.) -en, bez lm chlor
kloster (rz.) -et, klostre, klostrene klasztor
klovn (rz.) -en, -e/-er, -ne/-erne klown, błazen
klub (rz.) -ben, -ber, -berne klub
klubværelse (rz.) -t, -r, -rne pokój do wynajęcia w pensjonacie
klud (rz.) -en, -e, -ene szmata, ścierka; ciuch
kludder (rz.) -et, bez lm nieporządek, nieład, bałagan; gmatwanina
kludre (cz.) -r, -de, -t zagmatwać; sknocić, spartaczyć
klukke (cz.) -r, -de, -t gdakać; bulgotać
klump (rz.) -en, -er, -erne gruda, bryłka
klynge (rz.) -n, -r, -rne grono, kiść; wiązka; gromada
klynke (cz.) -r, -de, -t kwilić, popłakiwać; lamentować, żalić się
klæbe (cz.) -r, -de, -t na|lepić
klæbrig (przym.) -t, -e lepki, kleisty
klæde (cz.) -r, klædte, klædt ubierać, ubrać
Hun klæder sig på / af. Ona ubiera się / rozbiera się.
Han er klædt i hvidt. On jest ubrany na biało.
De klæder sig om inden festen. Przebierają się przed zabawą.
Blusen klæder dig. Dobrze ci w tej bluzce.
klæde (rz.) -t, -r, -rne odzież, ubranie; tkanina; sukno
klædeskab (rz.) -et, -e, -ene szafa, garderoba
klø (rz.) -r, -ede, -et swędzić; skrobać; drapać
Det klør på huden. Skóra swędzi.
Hunden klør sig. Pies drapie się.
klø (rz.) -ene, bez lp lanie, bicie; swędzenie
Drengen fik klø. Chłopak dostał lanie.
kløe (rz.) -n, bez lm swędzenie
kløft (rz.) -en, -er, -erne rozpadlina, przepaść, wąwóz
klør (rz.) -en, -/-er, -ene/-erne trefl
km skrót od kilometer skrót od: kilometr
knage (cz.) -r, -de, -t za|skrzypieć, trzeszczeć
knage (rz.) -n, -r, -rne hak, wieszadło
knagerække (rz.) -n, -r, -rne wieszak
knald (rz.) -et, -, -ene huk, łoskot, trzask
knalde (cz.) -r, -de, -t za|trzasnąć; rozbić; strzelić
Skuddet knaldede. Huknął strzał.
Hun knaldede en kop. Rozbiła filiżankę.
knallert (rz.) -en, -er, -erne motorower
knap (rz.) -pen, -per, -perne guzik; przycisk
en bluse med knapper bluzka z guzikami
Tryk på knappen i elevatoren! Przyciśnij guzik w windzie!
knap (przysł.) prawie, za|ledwie
knap 5 km niecałe pięć kilometrów
knaphul (rz.) -let, -ler, -lerne dziurka na guziki
knappe (cz.) -r, -de, -t zapinać (na guziki)
knappenål (rz.) -en, -e, -ene szpilka
knas (rz.) -et, bez lm słodycze; szum, trzask
knase (cz.) -r, -de, -t chrzęścić, trzeszczeć, chrupać
kneb patrz knibe
kneb (rz.) -et, -, -ene skurcz, podstęp
kneben (przym.) -t, knebne znikomy, skromny (dochód)
knebet patrz knibe
knibe (cz.) -r, kneb, knebet szczypać, uszczypnąć; mrużyć; skupić się
Hun kneb ham i armen. Uszczypnęło go w ramię.
Det kniber med at følge med. Trudno (za kimś) nadążyć / uchwycić sens.
knibe (rz.) -n, bez lm krytyczna sytuacja
i knibe w trudnym położeniu
knibtang (rz.) -en, -tænger, -tængerne obcęgi, obcążki
knippel (rz.) -en, knipler, kniplerne pałka, kij
knippelsuppe (rz.) pobicie, zmasakrowanie pałkami
knirke (cz.) -r, -de, -t skrzypieć (drzwiami); iść opornie
knitre (cz.) -r, -de, -t szeleścić (papierami); skrzypieć (butami po śniegu)
kniv (rz.) -en, -e, -ene nóż
knivstikkeri (rz.) -et, -er, -erne bójka na noże
knogle (rz.) -n, -r, -rne kość
knokle (cz.) -r, -de, -t pracować bez wytchnienia
knop (rz.) -pen, -per, -perne pączek, pąk; pryszcz
knude (rz.) -n, -r, -rne supeł; węzeł; guz
knudepunkt (rz.) -et, -er, -erne punkt węzłowy
knurre (cz.) -r, -de, -t warczeć, burczeć; za|mruczeć
knus (rz.) -et, -, -ene uścisk
Han gav ham et knus. Uściskała go. Objęła go.
knuse (cz.) -r, knuste, knust zmiażdżyć; objąć; uściskać; stłuc
knytnæve (rz.) -n, -r, -rne pięść
knytte (cz.) -r, -de, -t z(a)wiązać (krawat); zacisnąć (pięść); tkać; nawiązać (kontakt)
Til skolen er knyttet en børnehave. Przy szkole jest przedszkole.
Hun knytter et tæppe. Ona tka dywan.
med knyttet hånd z zaciśniętą pięścią
knæ (rz.) -et, -, -ene kolano
knægt (rz.) -en, -e, -ene chłopak; walet
knæk (rz.) -ket, -, -kene załamanie, kąt załamania
knækbrød (rz.) -et, bez lm suchar, chrupki chleba
knække (cz.) -r, -de, -t z|łamać
knæle (cz.) -r, -de, -t klęczęć, klęknąć
knæskal (rz.) -len, -ler, -lerne kolano (rzepka)
ko (rz.) -en, køer, køerne krowa
koalitionsregering (rz.) -en, -er, -erne rząd koalicyjny
kobber (rz.) -et, bez lm miedź
kobberbryllup (rz.) -pet miedziane gody (5 lat małżeństwa)
koble (cz.) -r, -de, -t po|łączyć; zaczepi(a)ć; zmieniać biegi
kobling (rz.) -en, -er, -erne sprzęgło
kode (rz.) -n, -r, -rne pęcina; kod, szyfr
kofanger (rz.) -en, -e, -ne bufor; zderzak
koge (cz.) -r, kogte, kogt za|gotować; kipieć
kogebog (rz.) -en, -bøger, -bøgerne książka kucharska
kogevask (rz.) -en, bez lm pranie (gotowanie bielizny)
kok (rz.) -ken, -ke, -kene kucharz
koket (przym.) -, -te kokieteryjny, zalotny
kokos (rz.) kokos
kokosmel (rz.) -et, bez lm mączka kokosowa
kokosnød (rz.) -den, -der, -derne orzech kokosowy
koks (rz.) -ene, bez lp koks
kolbe (rz.) -n, -r, -rne kolba
kolbøtte (rz.) -n, -r, -rne (fiknąć) kozła
at slå en kolbøtte fiknąć koziołka; zmienić niespodziewanie zapatrywania, przekonania
kold (przym.) -t, -e zimny, chłodny
Kaffen er blevet kold. Kawa wystygła.
Petter er en kold fyr. Peter jest nieczuły.
Du må slå koldt vand i blodet! Opanuj się!
kollega (rz.) -en, -er/kolleger, -erne/kollegerne kolega
kolleger patrz kollega
kollegieværelse (rz.) -t, -r, -rne pokój w domu studenckim, akademiku
kollegium (rz.) -giet, -gier, -gierne akademik
kollektiv (rz.) -et, -er, -erne kolektyw, wspólnota
Han bor i kollektiv. Mieszka razem z innymi.
kollektiv (przym.) -t, -e kolektywny
den kollektive traffik sieć komunikacyjna; transport, komunikacja miejska i podmiejska
kollidere (cz.) -r, -de, -t kolidować, zderzać
kollision (rz.) -en, -er, -erne kolizja, zderzenie
kolon (rz.) -et, -er, -erne dwukropek
koloni (rz.) -en, -er, -erne kolonia; kolonie dla dzieci
kolonihave (rz.) -n, -r, -rne ogródek działkowy
kolonne (rz.) -n, -r, -rne rządek, kolumna; formacja, zwarty szyk
kolossal (przym.) -t, -e kolosalny
kombination (rz.) -en, -er, -erne kombinacja
kombinere (cz.) -r, -de, -t kombinować; łączyć
komedie (rz.) -n, -r, -rne komedia
komet (rz.) -en, -er, -erne kometa
komfort (rz.) -en, bez lm komfort
komfur (rz.) -et, -er, -erne kuchenka, piecyk do pieczenia
komik (rz.) -ken, bez lm komizm
komiker (rz.) -en, -e, -ne komik
komisk (przym.) -, -e komiczny, śmieszny
komma (rz.) -et, -er, -erne przecinek
kommandere (cz.) -r, -de, -t rozkazywać, rozkazać, komenderować
kommando (rz.) -en, -er, -erne rozkaz, nakaz, komenda
komme (cz.) -r, kom, er kommet przychodzić, przyjść, przybyć
Kommer du i morgen? Czy przyjdziesz jutro?
Kommer du snart og besøger mig? Czy odwiedzisz mnie wkrótce?
Han kom løbende. Przybiegł.
Der er kommet svar. Przyszła odpowiedź.
Hun er kommet sig. Doszła do siebie. Wyzdrowiała.
Kom bare an! Chodź tu tylko! Spróbuj!
Det kommer an på dig. To zależy od ciebie.
at komme op om morgenen wstać rano
at komme op at skændes pokłócić się
Lise kommer sammen med Per. Lise i Per chodzą ze sobą.
Jeg kom til at tabe koppen. Filiżanka wypadła mi z ręki.
Pigen er kommet til skade. Dziewczyna miała wypadek / doznała obrażeń.
Det kommer ikke dig ved! Nic cię to nie obchodzi!
kommen (rz.) bez lm kminek
kommende (przym.) -, przyszły, następny
den kommende præsident przyszły prezydent
kommenost (rz.) -en, -e, -ene ser z kminkiem
kommentar (rz.) -en, -er, -erne komentarz
kommentere (cz.) -r, -de, -t komentować
kommerciel (przym.) -t, -le komercyjny, handlowy; obliczony na zysk, dochód
kommision (rz.) -en, -er, -erne komisja
kommissær (rz.) -en, -er, -erne komisarz
kommode (rz.) -n, -r, -rne komoda
kommunal (przym.) -t, -e komunalny
Kommunalarbejderforbundet Związek Zawodowy Robotników Zatrudnionych w kommune (gminach)
kommunalbestyrelse (rz.) -n, -r, -rne zarząd miejski, komunalny
kommunalpolitiker (rz.) -en, -e, -ne polityk / działacz miejski, lokalny
kommunalvalg lub kommunevalg (rz.) -et, -, -ene wybory do rad miejskich (kommune) / samorządów
kommune (rz.) -n, -r, -rne najmniejsza, samodzielna jednostka administracyjna w Danii (od roku 2007 jest ich w Danii 98)
kommuneskat (rz.) -ten, -ter, -terne podatek komunalny, miejski
kommunevalg lub kommunalvalg (rz.) -et, -, -ene wybory do rad miejskich (kommune) / samorządów
kommunikation (rz.) -en, -er, -erne komunikowanie (przekazywanie wiadomości); informacja
kommunikere (cz.) -r, -de, -t komunikować
kommunisme (rz.) -n, bez lm komunizm
kommunist (rz.) -en, -er, -erne komunista
Kommunisterne (Danmarks Kommunistiske Parti) Komuniści (Partia Komunistyczna Danii)
kommunistisk (przym.) -, -e komunistyczny
komparativ (rz.) -en, -er, -erne stopień wyższy przymiotnika
kompas (rz.) -set, -, -sene kompas
kompensation (rz.) -en, -er, -erne rekompensata
kompensere (cz.) -r, -de, -t rekompensować
kompetence (rz.) -n, bez lm kompetencja
kompetent (przym.) -, kompetentny
kompleks (rz.) -et, -er, -erne kompleks
Han har mindreværdskomplekser. On ma kompleksy niższości.
et boligkompleks kompleks budynków mieszkalnych
kompleks (przym.) -, -e całościowy, kompleksowy
komplet (przym.) -, -te kompletny, cały
komplicere (cz.) -r, -de, -t s|komplikować
kompliment (rz.) -en, -er, -erne komplement
komponere (cz.) -r, -de, -t komponować, tworzyć
komponist (rz.) -en, -er, -erne kompozytor
kompromis (rz.) -et, -er, -erne kompromis
koncentration (rz.) -en koncentracja
koncentrationslejr (rz.) -en, -e, -ene obóz koncentracyjny
koncetrere sig (cz.) -r, -de, -t s|koncentrować się
koncert (rz.) -en, -er, -erne koncert
koncern (rz.) -en, -er, -erne koncern
kondi (rz.) -en, bez lm kondycja
kondition (rz.) -en, bez lm kondycja
konditor (rz.) -en, -er, -erne cukiernik
konditori (rz.) -et, -er, -erne cukiernia, kawiarnia
kondolere (cz.) -r, -de, -t składać kondolencje
kondom (rz.) -et, -er, -erne prezerwatywa
konduktør (rz.) -en, -er, -erne konduktor
kone (rz.) -n, -r, -rne żona, kobieta, gospodyni
Han havde både kone og børn. On miał i żonę i dzieci.
en gammel kone staruszka, stara kobieta
konfekt (rz.) -en, bez lm słodycze
konference (rz.) -n, -r, -rne konferencja
konfirmand (rz.) -en, -er, -erne bierzmowany (przystępujący do bierzmowania) w Folkekirke
konfirmation (rz.) -en, -er, -erne uroczystość bierzmowania w Folkekirke
konfirmere (cz.) -r, -de, -t bierzmować (w Folkekirke)
konfiskation (rz.) -en, -er, -erne konfiskata
konfiskere (cz.) -r, -de, -t konfiskować
konflikt (rz.) -en, -er, -erne konflikt; zatarg (na rynku pracy)
konfliktramt (przym.) -, -e dotknięty konfliktem na rynku pracy
konfrontation (rz.) -en, -er, -erne konfrontacja
konfrontere (cz.) -r, -de, -t konfrontować
konge (rz.) -n, -r, -rne król
kongekrone (rz.) -n, -r, -rne korona królewska
kongelig (przym.) -t, -e królewski
kongemagt (rz.) -en władza królewska
kongerige (rz.) -t, -r, -rne królestwo
kongres (rz.) -sen, -ser, -serne kongres
kongruens (rz.) -en, -er, -erne rząd zgody; kongruencja; stosowność
konjuktion (rz.) -en, -er, -erne koniunkcja
konjunktiv (rz.) -en, -er, -erne tryb warunkowy
konjunktur (rz.) -en, -er, -erne koniunktura
konkludere (cz.) -r, -de, -t wyciągać wnioski, konkludować, wnioskować
konklusion (rz.) -en, -er, -erne wniosek, konkluzja
konkret (przym.) -, -e konkretny
konkurrence (rz.) -n, -r, -rne konkurencja, rywalizacja, konkurs, współzawodnictwo
konkurrencedygtig (przym.) -t, -e zdolny do konkurencji (cen i na rynku handlowo-gospodarczym)
konkurrent (rz.) -en, -er, -erne konkurent
konkurrere (cz.) -r, -de, -t konkurować; współzawodniczyć
konkurs (rz.) -en, -er, -erne bankructwo, plajta
at gå konkurs zbankrutować, splajtować
konsekvens (rz.) -en, -er, -erne konsekwencja
konsekvent (przym.) -, -e konsekwentny
konservativ (rz.) -t, -e konserwatywny
Konservative (Det Konservative Folkeparti) Konserwatyści (Konserwatywna Partia Ludowa w Danii)
konserves (rz.) -en konserwa, produkt konserwowany
konservesfabrik (rz.) -ken, -ker, -kerne przetwórnia fabryk
konsistens (rz.) -en konsystencja
konsonant (rz.) -en, -er, -erne spółgłoska
konstabel (rz.) -en/-blen, -bler, -blerne zawodowy wojskowy
konstant (przym.) -, -e niezmienny, stały
konstatere (cz.) -r, -de, -t stwierdzać, ustalać, konstatować
konstruere (cz.) -r, -de, -t konstruować
konstruktion (rz.) -en, -er, -erne konstrukcja
konstruktiv (przym.) -t, -e konstruktywny, rzeczowy
konsul (rz.) -en, -er, -erne konsul
konsulat (rz.) -et, -er, -erne konsulat
konsulent (rz.) -en, -er, -erne konsultant
konsultation (rz.) -en, -er, -erne konsultacja
konsultationstid (rz.) -en, -er, -erne czas przyjęć u konsultanta (np. lekarz, dentysta)
konsultere (cz.) -r, -de, -t konsultować się, radzić
kontakt (rz.) -en, -er, -erne kontakt, przycisk
Hun trykkede på kontakten. Przycisnęła kontakt.
Få kontakt med andre. Nawiązać kontakt z innymi.
kontaktannonce (rz.) -n, -r, -rne ogłoszenie matrymonialne
kontaktbog (rz.) -en, -bøger, -bøgerne dzienniczek ucznia
kontakte (cz.) -r, -de, -t s|kontaktować
kontaktlinse (rz.) -n, -r, -rne szkło kontaktowe
kontant (przym.) -, -e płacący gotówką; konkretny
at betale kontant płacić gotówką
et kort og kontant svar odpowiedź krótka i zwięzła (konkretna)
kontanter (rz.) -en, bez lp gotówka
kontanthjælp (rz.) -en, bez lm pomoc pieniężna
kontantpris (rz.) -en, -er, -erne cena kupna za gotówkę
kontantrabat (rz.) -ten, -ter, -terne rabat przy zakupie na gotówkę
konti konto
kontinent (rz.) -et, -er, -erne kontynent
kontingent (rz.) -et, -er, -erne składka członkowska
konto (rz.) -en, -er/konti, -erne/kontiene konto bankowe
at købe på konto kupować na kredyt / na raty
kontokort (rz.) -et, -, -ene karta kredytowa
kontonr. skrót od kontonummer skrót od: numer konta bankowego / kredytowego
kontonummer (rz.) -et, -numre, -numrene numer konta bankowego / kredytowego
kontoopgørelse (rz.) -n, -r, -rne wykaz konta
kontor (rz.) -et, -er, -erne biuro, urząd
kontorassistent (rz.) -en, -er, -erne urzędnik
kontorchef (rz.) -en, -er, -erne kierownik działu, naczelnik wydziału
kontordame (rz.) -n, -r, -rne urzędniczka
kontorfunktionær (rz.) -en, -er, -erne pracownik umysłowy, biurowy
kontortid (rz.) -en, -er, -erne godziny pracy w biurze, urzędzie
kontra (przyim., przysł.) przeciw, kontra
kontrakt (rz.) -en, -er, -erne kontrakt
kontrast (rz.) -en, -er, -erne kontrast
kontrol (rz.) -len, bez lm kontrola, przegląd
kontrolkort (rz.) -et, -, -ene karta kontrolna
kontrollere (cz.) -r, -de, -t kontrolować
kontrollør (rz.) -en, -er, -erne kontroler
kontrolur (rz.) -et, -er, -erne zegar kontrolny
konvention (rz.) -en, -er, -erne konwencja
Geneve Konventionen Konwencja Genewska
konventionel (przym.) -t, -e wynikający z umowy; umowny; konwencjonalny
konventionsflygtning (rz.) -en, -e, -ene uchodźca polityczny (według Konwencji Genewskiej)
konventionspas (rz.) -set, -, -sene paszport dla uchodźców politycznych
konversation (rz.) -en, -er, -erne konwersacja, rozmowa towarzyska
konversere (cz.) -r, -de, -t rozmawiać, konwersować
konvolut (rz.) -ten, -ter, -terne koperta
kooperativ (przym.) -t, -e spółdzielczy
koordination (rz.) -en, -er, -erne koordynacja
koordination (rz.) -en, -er, -erne koordynacja
koordinere (cz.) -r,-de, -t koordynować
kop (rz.) -pen, -per, -perne filiżanka
kopi (rz.) -en, -er, -erne kopia, odpis
kopiere (cz.) -r, -de, -t kopiować; przepisywać
kor (rz.) -et, -, -ene chór
Per sang i et kor. Piotr śpiewał w chórze.
Eleverne læste i kor. Uczniowie czytali chórem (razem na głos).
Vi sad i kirkens kor. Siedzieliśmy w kościele w prezbiterium.
Koranen Koran
kordegn (rz.) -en, -e, -ene kościelny, zakrystian(in)
Korea Korea
kork (rz.) -en, bez lm korek
korn (rz.) -et, -, -ene ziarno, zboże; muszka (w broni)
kornmark (rz.) -en, -er, -erne pole zbożowe
korps (rz.) -et, -, -ene korpus, tułów; korpus dyplomatyczny
korrekt (przym.) -, -e poprawny
korrektion (rz.) -en, -er, -erne korekcja, korekta
korrespondance (rz.) -n, -r, -rne korespondencja
korrespondent (rz.) -en, -er, -erne korespondent
korrespondere (cz.) -r, -de, -t korespondować
korridor (rz.) -en, -er, -ne korytarz
korrigere (cz.) -r, -de, -t korygować
korrupt (przym.) -, -e przekupny
korruption (rz.) -en korupcja, przekupstwo
kors (rz.) -et, -, -ene krzyż
det kristne kors krzyż chrześcijański
Røde Kors Czerwony Krzyż
at lægge armene over kors złożyć ręce na krzyż
kort (rz.) -et, -, -ene mapa, karta; pocztówka; arkusz papieru; wizytówka
Verdenskortet hang på væggen. Mapa świata wisiała na ścianie.
De spillede kort. Grali w karty.
Han sendte et (post)kort fra Spanien. On wysłał pocztówkę z Hiszpanii.
kort (przym.) -, -e krótki
kort hår krótkie włosy
kort og godt jednym słowem, krótko i konkretnie
kort sagt krótko powiedziawszy
at komme til kort nie podołać
kortsigtet (przym.) -, -tede krótkoplanowy
kortslutning (rz.) -en, -er, -erne krótkie spięcie elektryczne
kortspil (rz.) -let, -, -lene gra w karty, partyjka
kortvarig (przym.) -t, -e krótkotrwały
kortærmet (przym.) -, -mede z krótkimi rękawami
kost (rz.) -en, -e, -ene miotła, szczotka
kost (rz.) -en, bez lm pokarm, wyżywienie
kost og logi mieszkanie i wyżywienie
kostbar (przym.) -t, -e kosztowny, drogocenny
koste (cz.) -r, -de, -t kosztować (ustalać wartość pieniężną); kosztować (wiele pracy, wysiłku)
Det koster 20 kr. To kosztuje 20 koron.
Ulykken kostede hende livet. Straciła życie w wypadku.
kostplan (rz.) -en, -er, -erne dieta, plan wyżywienia
kostskole (rz.) -n, -r, -rne szkoła z internatem
kotelet (rz.) -ten, -ter, -terne kotlet
kr. skrót od kroner skrót od: korona (moneta duńska)
kradse (cz.) -r, -de, -t skrobać, drapać
kraft (rz.) -en, kræfter, kræfterne
Motoren gik på fuld kraft. Motor pracował na pełnych obrotach.
Loven træder i kraft. Prawo wchodzi w życie / nabiera mocy prawnej.
Den er sat ud af kraft. Wyszło z życia (użycia).
i kraft af dzięki, z powodu
Hun havde mange kræfter. Miała dużo sił.
Hun samler friske kræfter. Mobilizuje siły.
Det tager på kræfterne. To odbiera siły, osłabia.
kraftig (przym.) -t, -e silny, mocny; tęgi
kraftværk (rz.) -et, -er, -erne elektrownia
krage (rz.) -n, -r, -rne wrona
krakke (cz.) -r, -de, -t s|plajtować
kramme (cz.) -r, -de, -t z|miąć; ściskać (obłapywać)
krampagtig (przym.) -t, -e spazmatyczny, konwulsyjny
krampe (rz.) -n, -r, -rne s|kurcz
kran (rz.) -en, -er, -erne dźwig, suwnica
kranfører (rz.) -en, -e, -ne dźwigowy, suwnicowy
kranium (rz.) -niet, -nier, -nierne czaszka
kraniebrud (rz.) -det, -, -dene pępknięcie czaszki
krans (rz.) -en, -e, -ene wieniec, wianek
krat (rz.) -tet, -, -tene chruścik, zagajnik
krater (rz.) -et, -e, -ne krater, lej
krav (rz.) -et, -, -ene żądanie, wymaganie
kravle (cz.) -r, -de, -t pełzać, pełznąć; czołgać się
kreativ (przym.) -t, -e kreatywny, twórczy
kreativitet (rz.) -en, bez lm twórczość; zdolności twórcze
kreatur (rz.) -et, -er, -erne żywiec, trzoda; kreatura (o człowieku)
krebs (rz.) -en, -, -ene rak
kredit (rz.) -ten, -ter, -terne kredyt
at købe på kredit kupować na kredyt
kreds (rz.) -en, -e, -ene krąg, orbita; sfera działalności; okręg
kredse (cz.) -r, -de, -t krążyć, obracać (się)
kredsløb (rz.) -et, -, -ene cyrkulacja
kredsløb i naturen cyrkulacja w przyrodzie
blodets kredsløb obieg krwi
kredsmandat (rz.) -et, -er, -erne mandat okręgowy (poselski)
krible (cz.) -r, -de, -t pełzać; swędzić; drętwieć
kridt (rz.) -et, bez lm kreda
krig (rz.) -en, -e, -ene wojna
krigerisk (przym.) -, -e wojowniczy, bojowy
krigsførende (przym.) -, prowadzący wojnę
krigsskib (rz.) -et, -e, -ene okręt, statek wojenny
krimi (rz.) -en, -er, -erne kryminał (książka, film)
kriminalbetjent (rz.) -en, -e, -ene policjant od spraw kryminalnych
kriminalfilm (rz.) -en, -, -ene film kryminalny
kriminalitet (rz.) -en, bez lm przestępczość
kriminalpoliti (rz.) -et, bez lm policja śledcza
kriminalroman (rz.) -en, -er, -erne powieść kryminalna
kriminel (przym.) -t, -le kryminalny, przestępczy
kringle (rz.) -n, -r, -rne obwarzanek, precel
krise (rz.) -n, -r, -rne kryzys
Økonomisk krise for landet. Kryzys ekonomiczny kraju.
Han var præget af en personlig krise. Napiętnowały go osobiste przeżycia.
kristelig (przym.) -t, -e chrześcijański
Kristelig Folkeparti Ludowa Partia Chrześcijańska (w Danii)
kristen (przym.) -t, kristne chrześcijanin; chrześcijański
kristendom (rz.) -men, bez lm chrześcijaństwo
kristendomskundskab (rz.) -en nauka o chrześcijaństwie (religia)
Kristi himmelfartsdag Wniebowstąpienie Pańskie
Kristus Chrystus
kriterium (rz.) -riet, -rier, -rierne kryterium
kritik (rz.) -ken krytyka; ocena, recenzja
Bogen fik en god kritik i avisen. W gazecie książka otrzymała dobrą recenzję.
Hun kan ikke tåle kritik. Ona nie znosi żadnej krytyki.
kritisabel (rz.) -t, -sable do skrytykowania
kritisk (przym.) -, -e krytyczny
kro (rz.) -en, -er, -erne gospoda, szynk
krog (rz.) -en, -e, -ene haczyk; róg, kąt (pomieszczenia)
Billedet hang på en krog. Obraz wisiał na haku.
Fisken bed på krogen. Ryba wzięła na haczyk.
Sofaen stod i krogen. Kanapa stała w rogu.
Han var trængt op i en krog. Przyciśnięto go do muru.
kroget (przym.) -, -gede krzywy, haczykowaty
krokodille (rz.) -n, -r, -rne krokodyl
krone (rz.) -n, -r, -rne korona; korona (moneta duńska)
Dronningen havde krone på. Królowa była w koronie.
Det koster 10 kroner. To kosztuje 10 koron.
træets krone korona drzewa
kronik (rz.) -ken, -ker, -kerne kronika; rodzaj artykułu w gazecie
kronologisk (przym.) -, -e chronologiczny
kronprins (rz.) -en, -er, -erne następca tronu
krop (rz.) -pen, -pe, -pene ciało; tułów
kropsarbejde (rz.) -t praca fizyczna
krudt (rz.) -et, bez lm proch strzelniczy
krukke (rz.) -n, -r, -rne garnek gliniany; pretensjonalna osoba
en krukke med honning słoik z miodem
Hun er lidt af en krukke. Ona jest trochę sztuczna/afektowana.
krukket (przym.) -, -kede afektowany, pretensjonalny
krum (przym.) -t, -me zgięty; zgarbiony
krumme (cz.) -r, -ede, -t zginać; garbić się
krumme (rz.) -n, -r, -rne okruch, miąższ chleba
krus (rz.) -et, -, -ene kufel, kubek
kruset (przym.) -, -sede kędzierzawy
kruset hår kręcone włosy
kryb (rz.) -et, -, -ene owad, robak; gad (o osobie)
krybdyr (rz.) -et, -, -ene płaz
krybe (cz.) -r, krøb, krøbet pełzać, pełznąć; czołgać; płaszczyć; kurczyć (w praniu)
Hunden krøb henad gulvet. Pies czołgał się po podłodze.
Blusen krøb i vask. Bluzka skurczyła się w praniu.
krydder (rz.) -en, -e, -ne suchar
krydderi (rz.) -et, -er, -erne przyprawa
krydre (cz.) -r, -de, -t przyprawiać, doprawiać
kryds (rz.) -et, -, -ene skrzyżowanie; krzyżówka (zwierząt); krzyżyk
et vejkryds skrzyżowanie dróg
Han satte kryds ved det nye parti. Głosował na nową partię.
på kryds og tværs wzdłuż i wszerz
krydsfinér (rz.) -fineren, bez lm dykta, sklejka
krydsforhør (rz.) -et, -, -ene przesłuchanie w ogniu krzyżowym
krykke (rz.) -n, -r, -rne kula, szczudło
krympe (cz.) -r, -de, -t kurczyć się, miąć się
krystal (rz.) -let/-len, -ler, -lerne kryształ
kryster (rz.) -en, -e, -ne tchórz
kræft (rz.) -en, bez lm rak (med.)
kræftfremkaldende (przym.) -, – wywołujący raka
kræfter patrz kraft
kræmmer (rz.) -en, -e, -ne kramarz, sklepikarz
krænke (cz.) -r, -de, -t naruszać, naruszyć; znieważyć, pogwałcić, obrazić
krænkelse (rz.) -n, -r, -rne naruszenie, zniewaga, obraza
kræsen (przym.) -t, kræsne wybredny
kræve (cz.) -r, -de, -t żądać, domagać się
krøb patrz krybe
krøbet patrz krybe
krøbling (rz.) -en, -er, -erne kaleka, inwalida
krølle (cz.) -r, -de, -t gnieść, zmiąć; wić się (o włosach)
Hun har krøllet hår. Ona ma kręcone włosy.
Du krøller kjolen. Gnieciesz sukienkę.
at krølle papir sammen zgnieść papier
krølle (rz.) -n, -r, -rne zwitek, lok
kuffert (rz.) -en, -er, -erne walizka
kugle (rz.) -n, -r, -rne kula; gałka
kuglepen (rz.) -nen, -ne, -nene gługopis
kujon (rz.) -en, -er, -erne kujon, tchórz
kul (rz.) -let, -, -lene węgiel
kulde (rz.) -n, bez lm mróz; chłód
kuldegrad (rz.) -en, -er, -erne punkt zamarzania
kuling (rz.) -en, -er, -erne bryza; silny wiatr
kulsort (przym.) -, -e czarno jak smoła
kultivere (cz.) -r, -de, -t uprawiać ziemię, zboża
Hun kultiverede jorden. Ona uprawiała ziemię.
Han var meget kultiveret. On był bardzo kulturalny.
kultur (rz.) -en, -er, -erne kultura; uprawa (roślin)
dansk kultur duńska kultura
blomsterkultur Hodowla (uprawa) kwiatów.
kulturcenter (rz.) -et, -centre, -centrene ośrodek/dom kultury
kulturel (przym.) -t, -le kulturalny, wykształcony
kulturminister (rz.) -en, ..ministre, ..ministrene minister kultury i sztuki
kulturministerium (rz.) ..ministeriet, ..ministerier, ..ministerierne ministerstwo kultury i sztuki
kultursociolog (rz.) -en, -er, -erne socjolog kultury
kulør (rz.) -en, -er, -erne kolor
kulørt (przym.) -, -e kolorowy
kumme (rz.) -n, -r, -rne umywalnia, miednica
kun (przysł.) tylko
kunde (rz.) -n, -r, -rne klient, kupujący
kundskab (rz.) -en, -er, -erne wiedza, poznanie, znajomość, umiejętność
kunne (cz.) kan, kunne, kunnet móc, być w mocy; umieć, znać
Jeg kan godt lide dig. Lubię cię.
Han kan tale dansk. On mówi po duński.
Det kan godt være. Bardzo możliwe. Prawdopodobne.
Han kunne ikke hjælpe hende. On nie mógł jej pomóc.
Det kan man ikke! Tak nie można!
Hun kan spansk. On zna hiszpański.
De kan ikke med hinanden. Oni się nie lubią. Nie zgadzają się.
kunst (rz.) -en, -er, -erne sztuka, kunszt
kunstakademi (rz.) -et, -er, -erne akademia sztuk pięknych
kunstgødning (rz.) -en, -er, -erne nawóz sztuczny
kunsthåndværk (rz.) -et rękodzieło; sztuka stosowana
kunsthåndværker (rz.) -en, -e, -ne rekodzielnik; rzemieślnik artystyczny
kunstig (przm.) -t, -e sztuczny; imitowany; dziwny
kunstmuseum (rz.) ..museet, museer, ..museerne muzeum sztuki
kunstner (rz.) -en, -e, -ne artysta
kunststof (rz.) -fet, -fer, -ferne tworzywo sztuczne
kunstudstilling (rz.) -en, -er, -erne wystawa dzieł sztuki
kunstværk (rz.) -et, -er, -erne dzieło sztuki
kup (rz.) -pet, -, -pene pucz, włamanie
kupé lub kupe (rz.) kupeen, kupeer, kupeerne przedział
kupere (cz.) -r, -de, -t przycinać, przyciąć; ucinać, uciąć
kupon (rz.) -en, -er, -erne kupon (obligacji, akcji); odcinek przekazu pocztowego
kuppel (rz.) -en/kuplen, kupler, kuplerne kopuła
kur (rz.) -en, -e, -ene leczenie, kuracja
kurder (rz.) -en, -e, -ne Kurd
kurdisk (przym.) -, -e kurdyjski
kurere (cz.) -r, -de, -t kurować, leczyć
kurs (rz.) -en, -er, -erne kurs (na giełdzie); rejs, kurs (samolotu, statku)
Skibet havde kurs mod nord. Statek płynął na północ.
Han er på rette kurs. On jest na dobrej drodze.
valutakurser kurs walutowy (na giełdzie)
kurser patrz kursus
kurset patrz kursus
kursist (rz.) -en, -er, -erne uczestnik kursu, kursant
kursiv (rz.) -en, -er, -erne kursywa
kursus (rz.) kurset/-set (lub pot. -et), kurser/-, kurserne/-sene kurs
kurv (rz.) -en, -e, -ene kosz, koszyk
kurve (rz.) -n, -r, -rne linia krzywa, wykres; zakręt
kusine (rz.) -n, -r, -rne kuzynka
kusk (rz.) -en, -e, -ene woźnica, dorożkarz
kuskeslag (rz.) -ene peleryna dorożkarska; bić się rękami w plecy (z zimna)
kutter (rz.) -en, -e, -ne kuter
kuvert (rz.) -en, -er, -erne nakrycie stołowe; koperta; koperta na kołdrę
kuvøse (rz.) -n, -r, -rne inkubator dla wcześniaków
Kuwait Kuwejt
kvadrat (rz.) -en, -er, -erne kwadrat
kvadratmeter (rz.) -en, -, -ne metr kwadratowy
kvadratrod -en, ..rødder; ..rødderne pierwiastek kwadratowy
kvaj (rz.) -et, -, -ene głupek
kvalificere (cz.) -r, -de, -t za|kwalifikować
Det gælder om at kvalificere sig. Ważne jest zdobycie potrzebnych/odpowiednich kwalifikacji.
kvalifikation (rz.) -en, -er, -erne kwalifikacja
kvalitet (rz.) -en, -er, -erne jakość, gatunek
Varen er af god kvalitet. Towar jest dobrej jakości.
kvalme (rz.) -n, bez lm mdłości
at få kvalme dostać mdłości
kvalt patrz kvæle
kvalte patrz kvæle
kvart (rz.) -en, -er, -erne ćwierć, ćwiartka
et kvart kilo æbler ćwierć kilo jabłek
Klokken er kvart i to. Za kwadrans druga.
kvartal (rz.) -et, -er, -erne kwartał
kvartalsvis (przym.) -/-t, -e kwartalny
kvartalsvis lub kvartalsvist (przysł.) kwartalnie
kvartalsvist lub kvartalsvis (przysł.) kwartalnie
kvarter (rz.) -et, -, -ene kwadrans; kwadra
Klokken er et kvarter i 8. Jest za kwadrans ósma.
kvarter (rz.) -er, -er, -erne dzielnica
Han bor i et pænt kvarter. On mieszka w ładnej/przyzwoitej dzielnicy.
kvidre (cz.) -r, -de, -t ćwierkać, szczebiotać
kvik (przym.) -t, -ke żywy, bystry, szybki
kviksølv (rz.) -et, bez lm rtęć (żywe srebro)
kvinde (rz.) -n, -r, -rne kobieta, niewiasta
kvindebevægelse (rz.) -n, -r, -rne ruch feministyczny
kvindesag (rz.) -en sprawa równouprawnienia kobiet
kvindelig (przym.) -t, -e kobiecy, żeński
kvist (rz.) -en, -e, -ene strych, poddasze, facjatka; gałązka
Fuglen sidder på kvisten. Ptak siedzi na gałązce.
Han bor oppe på kvisten. On mieszka na poddaszu.
kvistværelse (rz.) -t, -r, -rne pokój na poddaszu
kvit (przym.) -, -te wolny; 'skwitowany’
Jeg blev ham endelig kvit. Nareszcie się go pozbyłam.
kvitte (cz.) -r, -de, -t rezygnować (z czegoś); porzucić (kogoś, coś)
Han har kvittet fortiden. On skończył z przeszłością (nie wraca już do niej).
kvittere (cz.) -r, -de, -t pokwitować
kvittering (rz.) -en, -er, -erne pokwitowanie
kvote (rz.) -n, -r, -rne kwota
kvotient (rz.) -en, -er, -erne iloraz
kvæg (rz.) -et, bez lm trzoda, bydło
kvæle (cz.) -r, kvalte, kvalt za|dusić
kvælstof (rz.) -n, -r, -rne azot
kværn (rz.) -en, -e, -ene żarno
kværne (cz.) -r, -de, -t mleć; mleć (językiem, ozorem)
kværulant (rz.) -en, -er, -erne człowiek wiecznie niezadowolony, malkontent, zrzęda
kværulantisk (przym.) -, -e malkontencki
kværulere (cz.) -r, -de, -t narzekać, skarżyć się, zrzędzić
kvæste (cz.) -r, -de, -t kontuzjować; doznać kontuzji
kvæstelse (rz.) -n, -r, -rne kontuzja, obrażenia cielesne
kylling (rz.) -en, -er, -erne kurczę, kurczątko
kyndig (przym.) -t, -e umiejętny; znający się; biegły
kynisk (przym.) -, -e cyniczny
kys (rz.) -set, -, -sene pocałunek
kysk (przym.) -, -e niewinny, dziewiczy
kysse (cz.) -r, -de, -t po|całować
kyst (rz.) -en, -er, -erne brzeg
kystlinje lub pot. kystlinie (rz.) -n, -r, -rne wybrzeże, linia brzegowa
kæbe (rz.) -n, -r, -rne szczęka
kæde (rz.) -n, -r, -rne łańcuch, łańcuszek
en perlekæde naszyjnik z pereł
en cykelkæde łańcuch rowerowy
en kæde af problemer problemy powiązane łańcuchowo
kæft (rz.) -en, bez lm morda, pysk
Hold kæft! Zamknij mordę!
kælder (rz.) -en, kældre, kældrene piwnica
kælderlejlighed (rz.) -en, -er, -erne mieszkanie w piwnicy
kæle (cz.) -r, -de, -t po|pieścić; głaskać
Hun kæler for/med katten. On głaszcze kota/pieści się z kotkiem.
kæledyr (rz.) -et, -, -ene ulubione zwierzątko (żywe lub zabawka)
kælen (przym.) -t, kælne pieszczotliwy
kælenavn (rz.) -et, -e, -ene nazwa pieszczotliwa, zdrobnienie
kælk (rz.) -en, -e, -ene sanki, saneczki
kælke (cz.) -r, -de, -t jazda na sankach, saneczkowanie
kælling (rz.) -en, -er, -erne baba, babsztyl
kæmpe (cz.) -r, -de, -t walczyć, wojować
kæmpe (rz.) -n, -r, -rne olbrzym
kæmpe- (zd. wykrzyk.) olbrzymi, gigantyczny
kæmpemæssig (przym.) -t, -e gigantyczny
kæntre (cz.) -r, -de, -t przewrócić, przewracać się (o statku)
kæp (rz.) -pen, -pe, -pene kij, laska
kær (przym.) -t, -e miły, drogi, kochany
kære Susanne droga/kochana Susanne
kæreste (rz.) -n, -r, -rne narzeczony, ukochany, najmilszy
kærestesorg (rz.) -en, -er, -erne nieszczęście w miłości
kærlig (przym.) -t, -e kochający; serdeczny
kærlighed (rz.) -en, bez lm miłość
kærlighedsroman (rz.) -en, -er, -erne romans (lit.)
kærnemælk (rz.) -en, bez lm maślanka
(rz.) -en, -er, -erne kolejka; kij bilardowy
at stå i kø stać w kolejce
køb (rz.) -et, -, -ene zakup, kupno
et godt køb dobry zakup
Du får det med i købet. Jeszcze i to dostaniesz na dodatek.
Han er oven i købet rar. I do tego on jest bardzo miły.
købe (cz.) -r, købte, købt za|kupić, kupować
købekontrakt (rz.) -en, -er, -erne kontrakt kupna na raty
København Kopenhaga
københavner (rz.) -en, -e, -ne mieszkaniec Kopenhagi
køber (rz.) -en, -e, -ne nabywca, kupujący
købmand (rz.) -en, ..mænd, ..mændene właściciel sklepu spożywczego
købmandsbutik (rz.) -ken, -ker, -kerne sklep spożywczy
købstad (rz.) -en, ..stæder, ..stæderne miasto (na prowincji)
købstæder patrz købstad
kød (rz.) -et, -bez lm mięso
kødbolle (rz.) -n, -r, -rne gałka z mięsa
kødhammer (rz.) -en, -e, -ne tłuczek do mięsa
kødkvæg (rz.) -et, bez lm trzoda (hodowlana dla produkcji mięsa)
kødpølse (rz.) -n, -r, -rne rodzaj kiełbasy
kødret (rz.) -ten, -ter, -terne danie mięsne
køer patrz ko lub
køje (rz.) -n, -r, -rne hamak, łóżko; koja
køjeseng (rz.) -en, -e, -ene koja
køkken (rz.) -et, -er, -erne kuchnia
køkkenassistent (rz.) -en, -er, -erne kucharka; pomocnik kucharza
køkkenbord (rz.) -et, -e, -ene stół kuchenny
køkkenchef (rz.) -en, -er, -erne szef kuchni
køkkenhave (rz.) -n, -r, -rne ogródek warzywny
køkkenmødding (rz.) -en, -er, -erne (archeologiczne) resztki; stos odpadków kuchennych
køkkenrulle (rz.) -n, -r, -rne papierowy ręcznik kuchenny
køkkenskab (rz.) -et, -e, -ene szafka kuchenna
køkkentrappe (rz.) -n, -r, -rne schody kuchenne
køle (cz.) -r, -de, -t ostudzić, ochłodzić
køledisk (rz.) -en, -e, -ene lada chłodnicza
køleskab (rz.) -et, -e, -ene lodówka
kølig (przym.) -t, -e chłodny
køn (rz.) -net, -, -nene rodzaj; płeć
køn (przym.) -t, -ne piękny, ładny
en køn pige ładna dziewczyna
en køn melodi ładna melodia
Du er en køn 'en! Ale z ciebie gagatek!
kønsdiskrimination (rz.) -en dyskriminacja płci
kønsdiskriminere (cz.) -r, -de, -t dyskriminować płeć
kønskvotere (cz.) -r, -de, -t dzielić pracę według określonej kwoty, przypadającej na każdą płeć
kønsmoden (przym.) -t, ..modne dojrzały płciowo
kønsorgan (rz.) -et, -er, -erne organ płciowy
kønsrolle (rz.) -n, -r, -rne rola płci (mężczyzn i kobiet)
kønssygdom (rz.) -men, -me, -mene choroba weneryczna
køre (cz.) -r, kørte, kørt jechać, jeździć, prowadzić (np. samochód); wozić, wieźć
Vi vil køre, ikke gå. Chcemy jechać, a nie iść.
Du skal køre hurtigt for at nå det! Musisz jechać szybko, żeby zdążyć!
Hun blev kørt ned/over. Przejechano ją. Ona została przejechana.
Han er kørt træt. Przemęczył się. Już ma tego dość.
Han har kørt filmen. Wyświetlił film.
Det kører rundt for hende. Ma zamęt w głowie.
Den nye teknik skal køres ind. Nową metodę techniczną trzeba wprowadzić wprowadzić w życie.
kørekort (rz.) -et, -, -ene prawo jazdy
køreplan (rz.) -en, -er, -erne plan/rozkład jazdy
køreprøve (rz.) -n, -r, -rne egzamin prawa jazdy
kørestol (rz.) -en, -e, -ene wózek inwalidzki
køretur (rz.) -en, -e, -ene przejażdżka
køretøj (rz.) -et, -er, -erne środek lokomocji
kørsel (rz.) kørslen/-en, kørsler, kørslerne jazda
kåd (przym.) -t, -e wesoły, swawolny, rozbrykany
kål (rz.) -en, bez lm kapusta
kår (rz.) -ene, bez lp warunki, okoliczności
Han levede i strenge kår. On żył w ciężkich warunkach.
kåre (cz.) -r, -de, -t wybrać, wybierać
L ^
l skrót od liter skrót od: litr
lab (rz.) -ben, -ber, -berne łapa; graba
labbe (cz.) -r, -de, -t cmokać, chłeptać
laber (przym.) -t, labre fajny; lekki (o wietrze)
laborant (rz.) -en, -er, -erne laborant
laboratorium (rz.) -riet, -rier, -rierne laboratorium
lad (rz.) -det, -, -dene platforma
lad (przym.) -t, -e leniwy, rozleniwiony
l
M ^
N ^
nabo (rz.) -en, -er, -erne sąsiad
nabokone (rz.) -n, -r, -rne sąsiadka
nabolag (rz.) -et, -, -ene sąsiedztwo
her i nabolaget tutaj w sąsiedztwie
nag (rz.) -et uraza, złość
Jeg bærer nag til dig. Mam żal do ciebie.
nage (cz.) -r, -de, -t cierpieć, nękać
nagle (cz.) -r, -de, -t przybić gwoździami, wbić/wbijać gwoździe
nagle (rz.) -n, -r, -rne gwóźdź; bolec; pineska
naiv (przym.) -t, -e naiwny
nakke (rz.) -n, -r, -rne kark; obuch topora
nappe (cz.) -r, -de, -t szczypać; wyrywać; ukraść; aresztować
nar (rz.) -ren, -re, -rene błazen, głupiec, dureń
Du er en nar! Jesteś błaznem!
Hvorfor gør du nar af mig? Dlaczego się ze mnie naśmiewasz/kpisz?
narko (rz.) -en, bez lm narkotyk; wszystko co jest związane z narkotykami
narkoman (rz.) -en, -er, -erne narkoman
narkose (rz.) -n, -r, -rne narkoza
narkotikum (rz.) -met, narkotika, narkotikaene narkotyk
narre (cz.) -r, -de, -t kpić, wykpić; zawieść, złudzić
nasse (cz.) -r, -de, -t używać, żyć czyimś kosztem
nat (rz.) -ten, nætter, nætterne noc
Vi arbejder dag og nat. Pracujemy dzień i noc.
De er forskellige som nat og dag. Oni są tak różni, jak noc i dzień.
Det bliver storm i nat. W nocy będzie sztorm.
Hun arbejder om natten. Ona pracuje w nocy.
natcreme lub pot. natkrem (rz.) -n, -r, -rne krem na noc
nathold (rz.) -et, -, -ene nocna zmiana
nation (rz.) -en, -er, -erne naród
national (przym.) -t, -e narodowy
Nationalbanken Bank Narodowy
nationalindkomst (rz.) -en, -er, -erne dochód narodowy
nationalist (rz.) -en, -er, -erne nacjonalista
nationalitet (rz.) -en, -er, -erne narodowość
Nationalmuseet Muzeum Narodowe
nationalsang (rz.) -en, -e, -ene hymn narodowy
nationaløkonomi (rz.) -en, bez lm ekonomia polityczna; gospodarka społeczna
natkrem patrz natcreme
natmad (rz.) -en, bez lm posiłek (późnym wieczorem lub w nocy)
NATO NATO (Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego)
natoland (rz.) -et, -e, -ene kraj przynależący do NATO
nattesøvn (rz.) -en, bez lm sen (w godzinach nocnych)
nattevagt (rz.) -en, -er, -erne dyżur nocny; stróż nocny
natur (rz.) -en, -er, -erne natura, przyroda; charakter
en smuk natur i bjergene piękna przyroda w górach
De er forskellige af natur. Mają różne charaktery.
Hun er en ængstelig natur. Ona jest bojaźliwa z natury.
naturfag (rz.) -et, -, -ene biologia; nauka o przyrodzie
naturlig (przym.) -t, -e naturalny
naturligvis (przysł.) naturalnie; jasne; oczywiście
navle (rz.) -n, -r, -rne pępek
navn (rz.) -et, -e, -ene imię, nazwisko; nazwa
navneattest (rz.) -en, -er, -erne dokument o nadaniu imienia
navnemåde -n, -r, -rne bezokolicznik
navneord -et, -, -ene rzeczownik
navneskilt (rz.) -et, -e, -ene tabliczka z nazwiskiem
navngav patrz navngive
navngive (cz.) -r, ..gav, -t nadać imię, nazwisko, nazwę
navnlig (przysł.) zwłaszcza, przede wszystkim
NB lub nb., skrót od nota bene skrót od: nota bene
ned (przysł.) na dół, w dół
Solen går ned i vest. Słońce zachodzi na zachodzie.
Hids dig dog ned! Uspokój się!
Det går ned ad bakke for ham. Jemu się nie powodzi. Z nim coraz gorzej.
nedad (przysł.) na dół, w dół
nedbrudt patrz nedbryde
nedbryde (cz.) -r, ..brød, ..brudt z|niszczyć; z|burzyć
nedbrydelig (przym.) -t, -e rozkładający się w przyrodzie
Stoffet er biologisk nedbrydeligt. Związek chemiczny rozkładający się w przyrodzie.
nedbrød patrz nedbryde
nedbør (rz.) -en, bez lm opady atmosferyczne
nede (przysł.) w dole, na dole
Hun er nede i gården. Ona jest na dole, na podwórku.
Han er langt nede. On jest bardzo przygnebiony.
Han skal holdes nede. Jego trzeba krótko trzymać.
nedenfor (przysł.) po|niżej
nedennænt (przym.) -, -e niżej wymieniony
nedenstående (przym.) -, – poniżej, u dołu (stronicy); na dole
nedenunder (przysł.) pod, pod spodem, na dole
nederdel (rz.) -en, -e, -ene spódnica
nederdrægtig (przym.) -t, -e podły, nikczemny
nederlag (rz.) -et, -, -ene klęska, porażka, przegrana
Nederlandene Niderlandy
nederst (przym.) -, -e najniżej
nedgang (rz.) -en, -e, -ene spadek, upadek; zachód (ciał niebieskich na niebie, np. słońca); zejście
Nedgangen til kælderen. Zejście do piwnicy.
Der er nedgang i antallet af asylsøgere. Liczba starających się o azyl spada.
nedgang i priserne spadek cen
nedkomme (cz.) -r, ..kom, -t u|rodzić
nedkøle (cz.) -r, -de, -t zamrozić, zamrażać; ochłodzić
nedlagde patrz nedlægge
nedlagt patrz nedlægge
nedlægge (cz.) -r, nedlagde, nedlagt zakmnąć, zamykać; składać; złożyć; z|likwidować; zabić; marynować
nedrev patrz nedrive
nedrive (cz.) -r, nedrev, nedrevet z|burzyć
nedruste (cz.) -r, -de, -t rozbrajać (się)
nedrustning (rz.) -en, bez lm rozbrojenie
nedsat patrz nedsætte
nedsatte patrz nedsætte
nedskæring (rz.) -en, -er, -erne redukcja etatów
nedslag (rz.) -et, -, -ene uderzenie; opady atmosferyczne; zniżka
nedsætte (cz.) -r, nedsatte, nedsat zniżyć, zmniejszyć; utwierdzić
nedsættelse (rz.) -n, -r, -rne zmniejszenie, pomniejszenie; poniżenie
nedsættende (przym.) -, lekceważący, pogardliwy
nedtrapning (rz.) -en, -er, -erne zmniejszenie, redukcja, spadek
nedtrykt (przym.) -, -e przygnębiony
nedtur (rz.) -en, -e, -ene przygnębienie, depresja; spadek
På nedturen gik bilen i stå. W drodze na dół stanął samochód.
Han fik en nedtur. On wpadł w depresję.
neg (rz.) -et, -, -ene snop, snopek
negativ (rz.) -et, -er, -erne negatyw
negativ (przym.) -t, -e negatywny
neger (rz.) -en, negre, negrene murzyn
negl (rz.) -en, -e, -ene paznokieć
neglebørste (rz.) -n, -r, -rne szczoteczka do paznokci
nej (rz.) -et, -er, -erne odmowa
Han fik et nej på sin ansøgning. Otrzymał odpowiedź odmowną na swoje podanie.
at sige nej (tak) odmówić, odmawiać; podziękować 'na nie’
nej (wykrzyk.) nie!
Du kan tro nej! A właśnie, że nie!
Nej, hvor er du sød! Och, jaki ty jesteś miły!
nem (przym.) -t, -me łatwy, wygodny
nemlig (przysł.) mianowicie; właśnie; w tym rzecz
nerve (rz.) -n, -r, -rne nerw
Hun har gode nerver. Ona ma mocne nerwy.
Det går mig på nerverne. To działa mi na nerwy.
nervecelle (rz.) -n, -r, -rne komórka nerwowa
nervesammenbrud (rz.) -det, -, -dene rozstrój nerwowy
nervøs (przym.) -t, -e nerwowy, zdenerwowany
at være nervøs być nerwowym, denerwować się
at have nervøse trækninger mieć tiki nerwowe
net (rz.) -tet, -, -tene siatka, sieć
at fange fisk med net łowić ryby siecią
et net af veje sieć drogowa (komunikacyjna)
Hun bar varerne hjem i et stort net. Niosła rzeczy do domu w dużej siatce.
netkort (rz.) -et, -, -ene bilet miesięczny na wszystkie linie
netop (przysł.) właśnie
Lige netop, du har ret! Rzeczywiście, ty masz rację!
Jeg har netop penge nok. Akurat wystarczy mi pieniędzy.
Jeg skulle netop til at invitere dig. Właśnie miałem zamiar cię zaprosić.
netto (przysł.) netto
neutral (przym.) -t, -e neutralny
neutrum -met, -mer/neutra, -merne/neutraene rodzaj nijaki
nevø (rz.) -en, -er, -erne siostrzeniec, bratanek
New Zealand Nowa Zelandia
ni (licz.) dziewięć, dziewięciu, dziewięcioro
niece (rz.) -n, -r, -rne siostrzenica, bratanica
niende (licz.) dziewiąty
nier lub 9’er (licz.) -en, -e, -ne dziewiątka, numer dziewiąty
nik (rz.) -ket, -, -kene skinięcie, przytaknięcie
nikke (cz.) -r, -de, -t kiwać, kiwnąć; skinąć
niks (przysł.) nie ma i nie będzie, nie
nip (rz.) -pet, -, -pene haust, łyk
Jeg er på nippet til at gå. Ja właśnie wychodzę.
nips (rz.) -et, -, -ene bibelot; ozdobne drobiazgi (np. porcelanowe figurki, pamiątki, itp.)
nitte (rz.) -n, -r, -rne nit
nitten (licz.) dziewiętnaście
niveau (rz.) -et, -er, -erne poziom
niveaudele (cz.) -r, ..delte, ..delt podzielić według poziomu
niveaudelte patrz niveaudele
niveaudelt patrz niveaudele
node (rz.) -n, -r, -rne nuta
nogen (zaim.) noget, nogle kto, ktoś, niektóry, niektórzy
Der er nogen, der banker på. Ktoś puka.
Er der nogen af jer, der ved det? Czy któryś/ktoś z was to wie?
Der er ikke nogen. Nie ma nikogo.
Nogle tilbad ham, andre gjorde ikke. Niektórzy go ubóstwiali (przepadali za nim), a inni nie.
Hvad er det for noget? Co to takiego?
Du skal ikke tro, du er noget! Niech ci się nie wydaje, że jesteś kimś!
Sikke noget vrøvl! Ale jakie bzdury!
Noget for noget! Coś za coś.
Han er noget så dygtig. Ach, jaki on jest zdolny.
nogenlunde (przysł.) jako tako
noget patrz nogen
nogle patrz nogen
nok (przysł.) dość, dosyć, wystarczająco
Har du mad nok? Czy masz dosyć jedzenia? Masz co jeść?
Nu kan det være nok! Dość już tego!
Jeg har fået mere end nok af dig! Już mam ciebie dość!
Han er sig selv nok. Nikt mu nie jest potrzebny.
Mærkeligt nok er hun ugift. Dziwnym trafem, nie wyszła za mąż.
Det må du nok sige! Ach tak. W samej rzeczy. Nie może być!
Jeg tror nok, han er syg. Mnie się zdaje, że on jest chory.
Jeg vil snakke om det, du ved nok… Chciałbym porozmawiać o tym, ty wiesz dobrze o czym…
nomade (rz.) -n, -r, -rne koczownik
nonne (rz.) -n, -r, -rne zakonnica; mniszka
nonnekloster (rz.) -et/..klostret, ..klostre, ..klostrene klasztor dla zakonnic
nonneklostret patrz nonnekloster
nonneklostrene patrz nonnekloster
nord (rz. przysł.) północ; z północy (geogr.)
Nordamerika Ameryka Północna
Norden Północ (geogr.)
nordfra (przysł.) z północy
nordisk (przym.) -, -e nordycki
nordlig (przym.) -t, -e północny (geogr.)
nordmand (rz.) -en, ..mænd, ..m&#230ndene Norweg
nordmænd patrz nordmand
nordmændene patrz nordmand
nordpol (rz.) -en, -er, -erne biegun północny
nordpå (przysł.) na północ
Nordsøen Morze Północne
Norge Norwegia
norm (rz.) -en, -er, -erne norma
normal (przym.) -t, -e normalny
normalbidrag (rz.) -et, -, -ene normalne alimenty
normalløn (rz.) -nen, bez lm przeciętny zarobek
normere (cz.) -r, -de, -t u|normować; regulować; ustawiać
norsk (przym.) -, -e norweski
nostalgisk (przym.) -, -e nostalgiczny, tęskny
nota (rz.) -en, -er, -erne rachunek
notabene (przysł.) nota bene; do tego, w dodatku
notat (rz.) -et, -er, -erne oficjalna nota; adnotacja; zapisek
note (rz.) -n, -r, -rne nota; notatka
notere (cz.) -r, -de, -t za|notować, zapisać, zapisywać
notits (rz.) -en, -er, -erne notatka, uwaga; znak; ostrzeżenie
nov. skrót od november skrót od: listopad
novelle (rz.) -n, -r, -rne nowela, opowiadanie
november (rz.) listopad
nr. skrót od nummer skrót od: numer
nu (rz.) -et, bez lm teraźniejszość; mig, moment, mgnienie
I et nu var han væk. Nagle znikł/zniknął.
Vi lever i nuet. Żyjemy teraźniejszością (dniem dzisiejszym).
I samme nu kom han ind. W tym samym momencie on wszedł.
nu (przysł.) teraz; obecnie; w tej chwili; już
Nu kommer hun! Ona właśnie idzie!
Det er nu, du skal hjælpe mig! Właśnie teraz musisz mi pomóc!
Nu da du siger det, forstår jeg det godt. Teraz, kiedy o tym mówisz, dobrze to zrozumiałem.
Nu og da. Od czasu do czasu.
nuance (rz.) -n, -r, -rne niuans, odcień
nuancerede patrz nuanceret
nuanceret (przym.) -, ..rede zróżnicowany, odmienny
nul (rz.) -let, -ler, -lerne (licz.) zero
Jeg fik nul i matematik. Z matematyki dostałem pałę (dosł. zero).
Hun er et rent nul. Ona jest skończonym zerem.
– Vil du hjælpe mig?
– Nul!
– Czy zechciałbyś mi pomóc?
– Nie, mowy nie ma!
nulstille (cz.) -r, -de, -t nastawić na zero; cofnąć do punktu wyjścia
nummer (rz.) -et, numre, numrene numer, liczba; dobre ziółko [IDM]
telefonnummer numer telefonu
Nu laver du vist numre! Zdaje się, że coś kombinujesz!
nummerere (cz.) -r, -de, -t numerować
numse (rz.) -n, -r, -rne pupa
nusse (cz.) -r, -de, -t włóczyć się, wałkonić się; grzebać się; pieścić; brudzić
Hun nussede barnet. Ona pieściła (głaskała) dziecko.
Du nusser omkring uden at lave noget. Chodzisz z kąta w kąt i nic nie robisz.
nutid (rz.) -en, -er, -erne czas teraźniejszy
nutildags (przysł.) w dzisiejszych czasach
nuværende (przysł.) -, – teraźniejszy; istniejący w dzisiejszych czasach
ny (przym.) -t, -e nowy; świeży
Hun har købt en ny bluse. Ona kupiła nową bluzkę.
Jeg har fået nyt arbejde. Dostałem nową pracę.
nybegynder (rz.) -en, -e, -ne zaczynający, nowicjusz
nyde (cz.) -r, nød, nydt spożywać, spożyć; delektować się
Jeg nyder livet. Rozkoszuję się życiem.
Han nyder en kop te. On pije herbatę/delektuje się herbatą.
at nyde godt af noget korzystać z czegoś; wykorzystać coś
nydelig (przym.) -t, -e ładny, piękny; miły
nydelse (rz.) -n, -r, -rne rozkosz, upojenie
nyfødt (przym.) -, -e nowo narodzony, noworodek
nygift (przym.) -, -e nowożeńcy
nyhed (rz.) -en, -er, -erne nowość; nowina; wiadomość
nyhedsoversigt (rz.) -en, -er, -erne wiadomości, wykaz wiadomości
nykke (rz.) -n, -r, -rne kaprys, grymas
nylig (przym.) -t, -e nowy, niedawny
En nylig ankommen flygtning. Nowo przybyło uchodźca.
nylig (przysł.) niedawno
Jeg så ham for nylig. Widziałem go niedawno.
nylon (rz.) -en/-et, bez lm nylon
nynne (cz.) -r, -de, -t nucić, podśpiewywać
nyre (rz.) -n, -r, -rne nerka
nyresten (rz.) -en, -, -ene kamień nerkowy
nyresvigt (rz.) -et, -, -ene niewydolność nerek; atak nerkowy
nys (rz.) -et, -, -ene kichnięcie
nys (rz.) zwęszyć coś [IDM], dowiedzieć się
Jeg har fået nys om, at hun kommer. Powiedziano mi (dowiedziałem się), że ona przyjdzie.
nyse (cz.) -r, nøs/nyste, nyst kichać, kichnąć
nysgerrig (przym.) -t, -e ciekawy, ciekawski
nyskabelse (rz.) -n, -r -rne tworzenie od nowa; ponowne odtworzenie; nowość
nytte (cz.) -r, -de, -t być potrzebnym, być użytecznym
Hvad nytter det at blive sur? Na co te dąsy?
Det kan ikke nytte noget. To i tak nic nie pomoże.
nyttig (przym.) -t, -e pożyteczny, przydatny
nytår (rz.) -et, bez lm Nowy Rok
nytårsaften (rz.) -en/..aftnen, -er/..aftner, -erne/..aftnerne wieczór sylwestrowy
nyvurdere (cz.) -r, -de, -t (ponownie) ocenić; szacować
næb (rz.) -bet/-et, -, -bene/-ene dziób
nægte (cz.) -r, -de, -t odmawiać, odmówić; za|przeczyć
næh (wykrzyk.) o nie!
nænne (cz.) -r, -de, -t mieć serce; ośmielić się; mieć odwagę
næppe (przysł.) ledwie, ledwo, zaledwie; prawie
Vi når næppe toget. Chyba nie zdążymy na pociąg.
Jeg kender hende næppe. Prawie jej nie znam.
Med nød og næppe. Z trudem. Ledwo, ledwo.
nær (przym.) -t, -e | -mere, (o rodzinie i przyjaciołach) -ere, -mest, (o rodzinie i przyjaciołach) -est bliski | bliższy, najbliższy
I nær fremtid. W bliskiej przyszłości.
En nær ven. Bliski przyjaciel.
Hun gik den nærmeste omvej. Poszła okrężną drogą.
Han bor næ ved os. On mieszka blisko nas.
Jeg havde nær gjort det. O mało tego nie zrobiłem.
Kom nu nærmere! Tylko podejdź bliżej!
Jeg vil undersøge det nærmere. Ja to jeszcze dokładnie sprawdzę.
Han er nærmest gået fallit. On prawie zbankrutował.
nærbutik (rz.) -ken, -ker, -kerne sklep w pobliżu
nærdemokrati (rz.) -et, -bez lm decydowanie obywateli w niższych jednostkach np. administracyjnych
nære (cz.) -r, -de, -t karmić, żywić; dawać pokarm
Hun kunne ikke nære sig for at sige det. Ona nie mogła się powstrzymać od powiedzenia tego.
at nære interesse for sagen okazywać zainteresowanie sprawą
Mælk er nærende. Mleko jest odżywcze.
nærgående (przym.) -, – nalegający, bezczelny, nachalny
et nærgående spørgsmål krępujące pytanie
Han var nærgående mod hende. On był nachalny (natarczywy) w stosunku do niej.
nærhed (rz.) -en, bez lm bliskość
i nærheden af w pobliżu
nærig (przym.) -t, -e skąpy
næring (rz.) -en, bez lm pokarm, pożywienie
næringsmiddel ..midlet/-et, ..midler, ..midlerne środek odżywczy
nærme (sig) (cz.) -r, -de, -t zbliżyć się, zbliżać się; nadchodzić, nadejść
nærmere patrz nær
nærmest patrz nær
nærtagende (przym.) -, – uczuciowy, wrażliwy
nærsynet (przym.) -, nærsynede krótkowzroczny
nærved (przysł.) blisko; tuż, tuż
nærværende (przym.) -, obecny; teraźniejszy
Du er ikke nærværende! Ty jesteś (myślami) nieobecny!
Det fremgår af nærværende. To wynika z tego.
For nærværende har vi ikke den model. W tej chwili nie mamy tego modelu.
næse (rz.) -n, -r, -rne nos
Hun har ben i næsen. Ona ma charakter. Wie czego chce.
Bilen forsvandt for næsen af politiet. Samochód zniknął sprzed nosa policji.
næseblod (rz.) -et krwotok z nosa
næst (przysł.) obok, koło; następnie
næstbedst (przym.) -, -e lepszy (drugi z kolei)
næste (przym.) -, – następny, najbliższy
(På) næste tirsdag. W następny wtorek.
– Værsgo, næste!, sagde lægen. – Następny proszę!, powiedział lekarz.
næsten (przysł.) prawie
næstformand (rz.) -en, ..mænd, ..mændene wiceprzewodniczący
næststørst (przym.) -, -e drugi, co do wielkości
næstældst (przym.) -, -e drugi, co do wieku
nætter patrz net
næve (rz.) -n, -r, -rne pięść
nævenyttig (przym.) -t, -e zbytnio się starający, nadgorliwy
nævn (rz.) -et, -, -ene komisja; komitet
nævne (cz.) -r, nævnte/-de, nævnt/-t wymienić imię; napomknąć; wspomnieć
nævning (rz.) -en, -e, -ene sędzia przysięgły
nævningedomstol (rz.) -en, -e, -ene sąd przysięgłych
nød patrz nyde
nød (rz.) -den, -der, -derne orzech
nød (rz.) -en, bez lm konieczność, potrzeba; nędza, bieda; niebezpieczeństwo
nødhjælp (rz.) -en, bez lm pomoc (w czasie klęski); pierwsza pomoc (w nagłych wypadkach)
nødig lub nødigt (przysł.) nødigere, nødigst niechętnie, z przykrością
nødsaget (przym.) -, ..gede zmuszony, przymuszony
at være nødsaget til być zmuszonym
nødt (przym.) -, – zmuszony
at være nødt til być zmuszonym
nødudgang (rz.) -en, -, -ene wyjście awaryjne; zapasowe
nøudstyr (rz.) -et sprzęt ratunkowy
nødvendig (przym.) -t, -e potrzebny; konieczny
nødvendighed (rz.) -en, -er, -erne konieczność
nødvendigvis (przysł.) koniecznie, nieodzownie; (z) konieczności
nødværge (rz.) samoobrona
Han gjorde det i nødværge. On działał (zrobił to) w samoobronie.
nøgen (przym.) -, nøne goły, nagi; jawny, odkryty
nøgle (rz.) -n, -r, -rne klucz
nøglehul (rz.) -let, -ler, -lerne dziurka do klucza
nøgtern (przym.) -t, -e rozważny; rzeczowy; trzeźwy; praktyczny; wstrzemięźliwy
nøjagtig (przym.) -t, -e dokładny
nøje (przym.) -, – akuratny, dokładny
Han må passe nøje på. On musi bardzo uważać.
Han tager det ikke så nøje. Jest dosyć niedbały. Nie zależy mu na tym.
nøjes (cz.) nøjes, nøjedes; nøjedes zadowolić (się)
Du må nøjes med en cykel. Musisz się zadowolić się rowerem.
nøjsom (przym.) -t, -me skromny; niewymagający
nøs patrz nyse
(cz.) -r, -ede, -et do|sięgać; osiągnąć, osiągać; zdążyć
Han nåede toget. On zdążył na pociąg.
Hun når ham til skulderen. Ona sięga mu do ramienia.
at nå et mål osiągnąć (swój) cel, dojść do celu
(wykrzyk.) tak! aż tak! no!
nåde (rz.) -n, bez lm łaska
nåh (wykrzyk.) tak! aż tak! no!
nåja (wykrzyk.) tak właśnie!
nåjo (wykrzyk.) tak (właśnie)!
nål (rz.) -en, -e, -ene igła
Hun syede med en lille nål. Ona szyła igiełką.
Træet tabte nålene. Z drzewa spadły igły.
nåleskov (rz.) -en, -e, -ene las iglasty
nåletræ (rz.) -et, -er, -erne drzewo iglaste
når (przysł. spój.) kiedy; gdy; jeśli, jak tylko
Vi venter ham når som helst. Oczekujemy go każdej chwili.
Når du kommer, spiser vi. Jak tylko przyjdziesz, zaczniemy jeść.
Kom når du får tid. Przyjdź jak będziesz miał czas.
Jeg kommer når jeg får fri. Przyjdę jak tylko będę miał wolne.
O ^
P ^
Q ^
R ^
S ^
T ^
U ^
V ^
våd (przym.) -t, -e mokry, zmoczony
våge (cz.) -r, -de, -t czuwać (przy chorym)
våge (rz.) -n, -r, -rne przerębla
vågen (przym.) -t, vågne bystry; rozgarnięty; czujny; baczny
vågne (cz.) -r, -de, -t obudzić się
vår (rz.) -en, bez l. mn. wiosna; przedwiośnie
vås (rz.) -et, bez l. mn. głupstwo, bzdura, bagatela
W ^
Warszawa-pagten Układ Warszawski
wc (rz.) wc’et, wc’er, wc’erne WC, toaleta
Hun gik p&#229 wc. Poszła do toalety.
wc-papir (rz.) -et, bez l. mn. papier toaletowy
weekend (rz.) -en, -er, -erne weekend; koniec tygodnia
wienerbrød (rz.) -et rodzaj ciastka
Y ^
yde (cz.) -r, -de, -t wnosić, wnieść; dawać; otrzymywać (pomoc); przynosić (dochód)
Staten yder erstatning. Państwo wypłaca odszkodowanie.
Der ydes hjælp efter behov. Pomocy udziela się według potrzeb.
Du skal også yde noget! Ty też powinieneś coś dać z siebie!
ydelse (rz.) -n, -r, -rne wypełnienie, wykonanie (pracy); okazanie (pomocy); świadczenie
yderdør (rz.) -en, -e, -ene drzwi wejściowe/frontowe
yderkvarter (rz.) -et, -er, -erne przedmieście
yderlig (przym.) -t, -e zewnętrzny; skrajny
Sæt dig ikke så yderligt på stolen! Nie siadaj na brzegu krzesła!
Yderligere oplysninger fås på kontoret. Dodatkowe informacje można otrzymać w biurze.
Fristen kan ikke forlænges yderligere. Terminu nie można dalej przedłużyć.
yderliggående (przym.) skrajny; radykalny; ekstremistyczny
yderlomme (rz.) -n, -r, -rne kieszeń zewnętrzna
yderst patrz ydre
ydmyg (przym.) -t, -e pokorny, uniżony
ydmyge (cz.) -r, -de, -t upokorzyć, upokarzać; poniżać, poniżyć
ydmygelse (rz.) -n, -r, -rne upokorzenie, poniżenie
ydre (rz.) powierzchowność, wygląd zewnętrzny
Hun har sit ydre imod sig. Jej wygląd szkodzi jej.
ydre (przym.) -, -; yderst zewnętrzny; oddalony; skrajny
Ydre omstændigheder tvang ham til at handle. Zewnętrzne warunki zmusiły go do działania.
Jeg gør mit yderste! Robię wszystko co mogę! Robię co jest w mojej mocy!
Du kom i yderste øjeblik! Przyszedłeś w ostatniej chwili!
Det yderste højre. Radykalnie na prawo. Skrajna prawica.
ymer (rz.) -en, bez l. mn. rodzaj kwaśnego mleka
yndefuld (przym.) -t, -e pełen wdzięku, czarujący
yndig (przym.) -t, -e śliczny; pełen wdzięku; uroczy
yndlingsbeskæftigelse (rz.) -n, -r, -rne ulubione zajęcie; hobby
yndlingsret (rz.) -ten, -ter, -terne ulubiona potrawa
yngre patrz ung
yngst patrz ung
ynk (rz.) żałość, niedola; cierpienie
Det er en ynk at se på. Aż przykro patrzeć! To budzi litość!
ynkelig (przym.) -t, -e żałosny; nędzny; marny; nieszczęsny
yoga (rz.) -en, bez l. mn. joga
yoghurt (rz.) -en jogurt
yo-yo (rz.) -en, -er, -erne zabawka jo-jo
ypperlig (przym.) -t, -e wspaniały, znakomity, świetny
ytre (cz.) -r, -de, -t wypowiedzieć, wyrażać; uzewnętrzniać; ujawniać
ytring (rz.) -en, -er, -erne wypowiedź; oświadczenie
ytringsfrihed (rz.) -en, bez l. mn. wolność słowa
yver (rz.) -et, -e, -ne wymię
Z ^
zebra (rz.) -en, -er, -erne zebra
zink (rz.) -en/-et, bez l. mn. cynk
zone (rz.) -n, -r, -rne strefa
zoneterapi (rz.) -en, bez l. mn. masowanie rąk, stóp, itd.
zoo skrót od zoologisk have skrót: ogród zoologiczny
zoologi (rz.) -en, bez l. mn. zoologia
zoologisk (przym.) -, -e zoologiczny
Zoologisk Have. Ogród zoologiczny.
Æ ^
æble (rz.) -t, -r, -rne jabłko
æblejuice (rz.) -en, bez l. mn. sok jabłkowy
æblemost (rz.) -en, bez l. mn. moszcz jabłkowy
æbleskive (rz.) -n, -r, -rne rodzaj pączka
æbletræ (rz.) -et, -er, -erne jabłoń
æde (cz.) -r, åd, ædt żreć
ædel (przym.) -t, ædle szlachetny
ædelsten (rz.) -en, -/-e, -ene kamień szlachetny
ædru (przym.) – trzeźwy
æg (rz.) -get, -, -gene jajko, jaja
æggeblomme (rz.) -n, -r, -rne żółtko
æggebæger (rz.) -et, -bægre, -bægrene kieliszek do jaj
æggehvide (rz.) -n, -r, -rne białko (jajka)
æggeleder (rz.) -en, -e, -ne jajowód
æggestok (rz.) -ken, -ke, -kene jajnik
ægproducent (rz.) -en, -er, -erne producent jaj
ægte (cz.) -r, -de, -t poślubić
ægte (przym.) -, prawdziwy
Ringen er af ægte guld. Pierścionek (obrączka) jest z czystego złota.
Et ægte demokrati. Prawdziwa demokracja.
ægtefælle (rz.) -n, -r, -rne współmałżonek; współmałżonka
ægtemand (rz.) -en, -mænd, -mændene małżonek
ægtemænd patrz ægtemand
ægtepar (rz.) -ret, -, -rene para małżeńska
ægteskab (rz.) -et, -er, -erne małżeństwo
ægteskabelig (przym.) -t, -e małżeński
ægteskabsbrud (rz.) -(d)et, -, -(d)ene zdrada małżeńska
ægteskabssag (rz.) -en, -er, -erne sprawa małżeńska (np. w sądzie)
ægtestand (rz.) -en, bez l. mn. stan (cywilny) małżeński
Ægypten Egipt
ægypter (rz.) -en, -e, -ne Egipcjanin
ægyptisk (przym.) -, egipski
ækel (przym.) -t, ækle obrzydliwy, wstrętny
Ækvator równik
ælde (cz.) -r, -de, -t starzeć się
ældgammel (przym.) -t, -gamle stary; prastary
ældre patrz gammel
ældst patrz gammel
ælling (rz.) -en, -er, -erne kaczątko
ælte (cz.) -r, -de, -t gnieść, zagnieść (np. ciasto, plastelinę)
Bageren ælter dej til brø. Piekarz zagniata ciasto na chleb.
ænder patrz and
ændre (cz.) -r, -de, -t zmieniać, wnosić poprawki
ændring (rz.) -en, -er, -erne zmiana; przemiana
ændringsforslag (rz.) -et, -, -ene propozycja zmiany ustawy
ængstelig (przym) -t, -e bojący się, trwożliwy
Hun er en ængstelig natur. Ona jest trwożliwa z natury.
Jeg er ængstelig for fremtiden. Obawiam się przyszłości.
ænse (cz.) -r, -de, -t zwrócić uwagę, zauważyć
ærbødig (przym.) -t, -e pełen szacunku, z szacunkiem
ære (rz.), -n, bez l. mn. honor, cześć, zaszczyt
Jeg har den ære at byde Dem velkommen. Mam zaszczyt przywitać Państwa.
Holdet tabte med ære. Drużyna przegrała z honorem.
Vi holder fest til ære for dig. Organizujemy uroczystość na twoją cześć.
Ole reddede pigen, men Peter fik æren for det. Ole uratował dziewczynę, a Peter zebrał laury.
æresgæst (rz.) -en, -er, -erne gość honorowy
æresord (rz.) -et, -, ene słowo honoru
æresport (rz.) -en, -e, -ene brama triumfalna
ærgerlig (przym.) -t, -e irytujący; przykry, dokuczliwy
det var ærgerligt, at du blev syg. Szkoda, że zachorowałeś.
ærgerrig (przym.) -t, -e ambitny
ærgre (cz.) -r, -de, -t irytować, drażnić, rozdrażniać
ærgrelse (rz.) -n, -r, -rne nieprzyjemność, przykrość, irytacja
ærinde (rz.) -t, -r, -rne sprawa, zadanie (do załatwienia)
Jeg skal et ærinde i byen. Mam sprawę do załatwienia w mieście.
Jeg kommer i et bestemt ærinde. Przychodzę w konkretnej (określonej) sprawie.
ærkebiskop (rz.) -pen, per, -perne arcybiskup
ærlig (przym.) -t, -e (przysł.) uczciwy, przyzwoity; szczery
Han er en ærlig mand. On jest uczciwym człowiekiem.
Det har hun ærligt fortjent. Ona sobie na to uczciwie zasłużyła.
Det er ærlig talt for dårligt! To jest naprawdę nie do przyjęcia!
ærlighed (rz.) -en, bez l. mn. uczciwość; szczerość
ærme (rz.) -t, -r, -rne rękaw
ært (rz.) -en, -er, -erne groch, groszek
æsel (rz.) æs(e)let, æsler, æslerne osioł
æske (rz.) -n, -r, -rne pudełko, pudło
æstetik (rz.) -ken, bez l. mn. estetyka
æstetisk (przym.) -, -e estetyczny
æter (rz.) -en eter
Hun blev bedøvet med æter. Została uśpiona eterem.
Nyheden gik ud i æteren. Wiadomości popłynęły eterem.
ætse (cz.) -r, -de, -t rozpuścić kwasami (metal); grawerować (metal); trawić (metal)
ævl (rz.) -et, bez l. mn. nonsens, bzdura
Ø ^
ø (rz.) -en, -er, -erne wyspa
øde (przym.) -, pustynny; bezludny
ødelagde patrz ødelægge
ødelagt patrz ødelægge
ødelægge (cz.) -r, -lagde, -lagt niszczyć, zniszczyć; burzyć, zburzyć
ødelæggelse (rz.) -n, -r, -rne zniszczenie, zburzenie
ødsel (przym.) -t, ødsle marnotrawny, rozrzutny; hojny
ødsle (cz.) -r, -de, -t roztrwonić; trwonić
øge (cz.) -r, -de, -t zwiększyć, powiększyć; potęgować
øgenavn (rz.) -et, -e, -ene przezwisko
øgle (rz.) -n, -r, -rne jaszczurka
øh (wykrzyk.) ech!
øje (rz.) -t, øjne, øjnene oko
Luk øjnene! Zamknij oczy!
Han har fået et blåt øje. Dostał tak, że ma podbite oko.
Vi må tale sammen under 4 øjne. Musimy porozmawiać w cztery oczy.
Den sidder lige i øjet! To powiedziane jest bardzo dosadnie!
I mine øjne er det forkert. Ja uważam, że to jest źle.
Begivenheden åbnede hans øjne. Wydarzenie otworzyło mu oczy.
Han holdt øje med hende. Uważał na nią. Miał na nią oko.
Han kan ikke få øjnene fra hende. Nie spuszcza z niej wzroku.
Jeg fik øje på hunden. Nagle zobaczyłem psa.
Du lukker øjnene for problemet. Ty nie chcesz widzieć problemu.
øjeblik (rz.) -ket, -ke, -kene moment, chwila
Lige et øjeblik! Chwileczkę! Już! Zaraz!
Varen er udsolgt i øjeblikket. Towar jest chwilowo wyprzedany.
øjeblikkelig (przym.) -t, -e natychmiastowy; chwilowy; tymczasowy
øjelåg (rz.) -et, -, -ene powieka
øjenbetændelse (rz.) -n zapalenie spojówek
øjenbryn (rz.) -et, -, -ene brew
øjenkrog (rz.) -en, -e, -ene kącik oka
øjenlæge (rz.) -n, -r, -rne okulista
øjensygdom (rz.) -men, -me, -mene choroba oczu
øjensynlig (przym.) -t, -e (przysł.) jawny, widoczny; oczywisty
øjenvidne (rz.) -t, -r, -rne świadek naoczny
øjenvippe (rz.) -n, -r, -rne rzęsa
øjesyn (rz.) oględziny; naoczne obejrzenie
Han tog huset i øjesyn. Obejrzał dom.
øjne patrz øje
økologi (rz.) -en, bez l. mn. ekologia
økologisk (przym.) -, -e ekologiczny
Økologisk landbrug. Rolnictwo ekologiczne.
økonom (rz.) -en, -er, -erne ekonomista; gospodarz (ekonomiczny)
økonoma (rz.) -en, -er, -erne zarządzająca zakupami np. w szkołach, szpitalach
økonomi (rz.) -en ekonomia
økonomiminister (rz.) -en minister do spraw gospodarki
økonomiministerium (rz.) -ministeriet ministerstwo do spraw gospodarki
økonomisk (przym.) -, -e ekonomiczny; gospodarczy
økse (rz.) -n, -r, -rne topór, siekierka
øl (rz.) -len, bez l. mn. /-ler, lerne piwo
ølflaske (rz.) -n, -r, -rne butelka po piwie
ølkasse (rz.) -n, -r, -rne skrzynka piwa
øllebrød (rz.) -en, bez l. mn. zupa piwna (ze słodu i chleba)
øloplukker (rz.) -en, -er, -erne otwieracz do butelek
øm (przym.) -t, -me czuły; obolały
Min arm er øm. Moje ramię jest obolałe.
Du ramte hans ømme punkt. Trafiłeś w jego słaby punkt.
Hun så ømt på barnet. Ona patrzyła czule na dziecko.
Han er meget øm over sin bil. Samochód jest jego słabym/czułym punktem.
ømfindtlig (przym.) -t, -e czuły, wrażliwy
ømme sig (cz.) -r, -de, -t wzdychać, stękać
ømskindet (przym.) -, -dede wrażliwy, uczulony
ønske (cz.) -r, -de, -t życzyć
Gæsterne ønskede tillykke med dagen. Goście gratulowali z danej okazji.
Hvad ønsker du dig til jul? Co życzysz sobie na Gwiazdkę?
Jeg ville ønske, han snart kom! Chciałbym, żeby on szybko przyszedł!
ønske (rz.) -t, -r, -rne życzenie
ønskedrøm (rz.) -men, -me, -mene nierzeczywiste (wymarzone) życzenie
ønskeseddel (rz.) -sed(de)len, -sedler, -sedlerne lista życzeń (np. na urodziny)
øre (rz.) -n, -/-r, -ne/-rne moneta duńska o najniższej wartości (odpowiednik polskiego grosza, czy amerykańskiego centa), obecnie w użyciu są tylko monety o wartości 50 øre
Her er 75 øre. Tutaj jest 75 øre.
Hun samler på 50-ører. Ona zbiera pięćdziesięcio ørówki
Jeg ejer ikke en rød øre. Nie mam ani grosza.
øre (rz.) -t, -r, -rne ucho
Hold dig for ørerne! Zatkaj uszy!
Hun vender det døve øre til. Ona nie słucha.
Hold ørerne stive! Słuchaj dobrze! Słuchać!
Han hælder vand ud af ørerne. On żali się.
Han snakker fanden et øre af. On gada, że aż uszy więdną.
Skriv dig det bag øret! Zapamiętaj!
Hun hænger lidt med ørerne. Ona jest trochę nie w sosie/nie w humorze.
Han har meget om ørerne. Ona ma dużo pracy. On jest bardzo zajęty.
Han er forelsket til op over begge ører. Jest zakochany po uszy.
ørebetændelse (rz.) -n zapalenie ucha
øredråber (rz.) -ne, bez l. mn. krople do ucha
øredøvende (przym.) -, ogłuszający
ørelæge (rz.) -n, -r, -rne lekarz laryngolog
ørepine (rz.) -n ból ucha
ørering (rz.) -en, -e, -ene kolczyk
Øresund Sund (cieśnina)
øretæve (rz.) -n, -r, -rne policzek
ørevoks (rz.) -et, bez l. mn. woskowina uszna
ørken (rz.) -en, -er, -erne pustynia
ørn (rz.) -en, -e, -ene orzeł
ørred (rz.) -en, -er, -erne pstrąg
øse (cz.) -r, -de/øste, -t/øst wylewać, czerpać
Han øser vand ud ad båden. Wylewa wodę z łódki.
Moderen øste maden op. Matka podała jedzenie.
Regnen øsede ned. Deszcz leje jak z cebra.
øse (rz.) -n, -r, -rne czerpak
øsregne (cz.) -r, -de, -t lać (o deszczu)
øst (rzecz., przysł.) wschód
Solen st&#229r op i øst. Słońce wstaje na wschodzie.
Afspænding mellem øst og vest. Odprężenie stosunków między wschodem a zachodem
At spørge i øst og få svar i vest. Rozmawiać jak gęś z prosięciem. Jedno o niebie, a drugie o chlebie.
Øst for byen ligger en skov. Na wschód od miasta znajduje się las.
østblok (rz.) -ken blok wschodni: kraje socjalistyczne
Østen (rz.) Wschód
østers (rz.) -en, -, østerserne ostryga
Østersøen Bałtyk
Østeuropa Europa Wschodnia
østfra (przysł.) ze wschodu
østlig (przym.) -t, -e wschodni
østpå (przysł.) na wschód
Østrig Austria
østriger (rz.) -en, -e, -ne Austriak
østrigsk (przym.) -, -e austriacki
østtysk (przym.) -, -e wschodnioniemiecki
østtysker (rz.) -en, -e, -ne mieszkaniec Niemiec Wschodnich
Østtyskland Niemcy Wschodnie
øv (wykrzyk.) o nie!
øve (cz.) -r, -de, -t ćwiczyć, trenować
Han øver sig i at tale dansk. On wprawia się w duńskim.
Hun øver sig på klaveret. On ćwiczy na pianinie.
De øver indflydelse på os. Oni mają na nas wpływ.
øvebog (rz.) -en, -bøger, -b&#248gerne podręcznik z ćwiczeniami
øvebøger patrz øvebog
øvelse (rz.) -n, -r, -rne ćwiczenie
øverst (przym.) -, -e (przysł.) górny; na górze
Den øverste etage. Najwyższe piętro.
Højesteret er øverste domstol. Sąd Najwyższy jest najwyższą instancją sądową.
øverstbefalende (przysł.) -, głównodowodzący; naczelny dowódca
øvrig (przysł.) -t, -e pozostały; poza tym
Den øvrige verden er ligeglad. Reszta świata jest obojętna.
I øvrigt har du ret. Poza tym to masz rację.
Å ^
å (rz.) -en, -er, -erne rzeka; rzeczka
åben (przym.) -t, åbne otwarty
Døren står åben. Drzwi są otwarte.
Bageren har åbent fra kl. 7. Piekarz otwiera sklep o godz. 7.
Hun modtog os med åbne arme. Przyjęła nas z otwartymi ramionami.
Han er altid meget åben. On jest zawsze bardzo otwarty.
Der er åbent hus hver tirsdag. Dom jest otwarty w każdy wtorek.
Der blev holdt møde for åbne døre. Zebranie było otwarte.
åbenbar (przym.) -t, -e jawny; otwarty
Det passer åbenbart ikke. Coś się tu widocznie nie zgadza.
åbenbaring (rz.) -en, -er, -erne odkrycie; otwarcie
åbenhjertig (przym.) -t, -e szczery; otwarty
åbenlys (przym.) -t, -e jawny; oczywisty; jasny
åbne (cz.) -r, -de, -t otwierać, otworzyć
Hun åbner døren. Ona otwiera drzwi.
Hun har åbnet en ny forretning. Ona otworzyła nowy sklep.
Han åbner en konto i banken. On otwiera nowe konto bankowe.
Hun åbnede sit hjerte for ham. Otworzyła przed nim swoje serce.
Ordføreren åbnede forhandlingere. Przewodniczący otworzył obrady.
åbning (rz.) -en, -er, -erne otwarcie
åbningstid (rz.) -en, -er, -erne godziny otwarcia
åd patrz æde
åh (wykrzyk.) och!
ål (rz.) -en, -, -ene węgorz
ånd (rz.) -en, -er, -erne duch; umysł; intelekt
Han arbejder i sin fars ånd. Pracje w duchu ojca.
Ånden fra 60-erne. Duch lat sześćdziesiątych.
Jeg læser, når ånden kommer over mig. Czytam, kiedy mam natchnienie.
Han tror på onde ånder. On wierzy w złe duchy.
Helligånden. Duch Święty.
ånde (cz.) -r, -de, -t oddychać
ånde (rz.) -n, bez l. mn. oddech, dech, tchnienie
Hun har dårlig ånde. Ma nieświeży oddech.
åndedrag (rz.) -et dech, tchnienie
åndedræt (rz.) -tet, bez l. mn. oddychanie
åndelig (przym.) -t, -e duchowy
åndeløs (przym.) -t, -e bez tchu; z zapartym tchem
åndenød (rz.) brak powietrza; zadyszka; utrata tchu
Han har åndenød. On cierpi na zadyszkę.
åndet (przym.) -, -dede głupi; durny
Hvor er du åndet! Ale jesteś głupi!
åndsarbejde (rz.) -t praca umysłowa
åndsfraværende (przym.) -, roztargniony; roztrzepany
åndsfrisk (przym.) -, -e świeży umysłowo; rozgarnięty
åndssvag (przym.) -t, -e niedorozwinięty
Hun fødte et åndssvagt barn. Ona urodziła niedorozwinięte dziecko.
Hvor er du åndssvag, mand! Człowieku, czyś ty zwariował!
år (rz.) -et, -, -ene rok
Hun er 8 år gammel. Ona ma 8 lat.
Han holder 30-års fødselsdag. On obchodzi swoje 30-ste urodziny.
Vent et års tid! Poczekaj z rok! Zaczekaj za rok!
År 1900. Rok 1900.
Hun kom efter et års forløb. Wróciła po upływie roku.
For et år siden, boede vi et andet sted. Rok temu mieszkaliśmy gdzie indziej.
Alting bliver dyrere, år for år. Wszystko drożeje z roku na rok.
I år tager vi til Frankrig på ferie! W tym roku jedziemy na wakacje do Francji!
Hun er godt oppe i årene. Ona jest w podeszłym wieku.
Han tjener 200.000 om året On zarabia 200.000 rocznie.
åre (rz.) -n, -r, -rne wiosło; żyła, tętnica
åreforkalkning (rz.) -en miażdżyca tętnic; arterioskleroza
åreknude (rz.) -n, -r, -rne żylak
årevis (przysł.) latami
Hun har studeret i årevis. Ona studiowała latami.
årgang (rz.) -en, -e, -ene rocznik
århundrede (rz.) -t, -r, -rne stulecie, wiek
århundredeskifte (rz.) -t przełom stulecia, wieku
årlig (przym.) -t, -e roczny, doroczny
årsag (rz.) -en, -er, -erne przyczyna; powód
årsbasis (rz.) np. średni wzrost w skali rocznej
Hun er ansat på årsbasis. Zatrudniono ją na rok.
årsløn (rz.) -nen, bez l. mn. roczny zarobek
årsopgørelse (rz.) -n, -r, -rne roczne rozliczenie np. podatkowe
årsprøve (rz.) -n, -r, -rne próbny egzamin na zakończenie roku
årstal (rz.) -let, -, lene rok (data)
årstid (rz.) -en, -er, -erne pora roku
årti (rz.) -et, -er, -erne dziesięciolecie
årtusinde (rz.) -t, -r, -rne tysiąclecie

SKRÓTY ^

rz. – rzeczownik
cz. – czasownik
med. – medycyna
przym. – przymiotnik
przysł. – przysłówek
bez lm – bez liczby mnogiej
wykrzyk. – wykrzyknik